Vlaamse plattelandsbeleid 2019-2024

Afgelopen jaren heeft Westhoekoverleg heel wat inspanningen geleverd om het gebrek aan beleidsaandacht voor het Vlaamse platteland aan de kaak te stellen.  Wanneer men er het nieuwe Vlaamse regeerakkoord (2019-2024) op na leest, kan men enkel tot de conclusie komen dat dit zijn vruchten heeft afgeworpen.

Twee elementen in het regeerakkoord stemmen de Westhoekburgemeesters bijzonder hoopvol: enerzijds is er de creatie van het openruimtefonds waardoor Vlaamse gemeenten een stuk beter vergoed zullen worden voor de open ruimte die ze moeten beheren. Anderzijds is er de flinke duw in de rug voor samenwerking op regioniveau.  Zowel de extra financiële middelen voor open ruimte als de betere ondersteuning van samenwerking op regioniveau zijn een antwoord van Vlaanderen op de verzuchtingen van Westhoekoverleg. Lees meer…

Congres Vlaamse Plattelandsgemeenten

Landelijke gemeenten nemen met hun dorpen en kleinstedelijke centra een groot deel van de woonfunctie op zich in Vlaanderen.  Tegelijk zorgen ze voor de steeds schaarser wordende open ruimte die van cruciaal belang is voor een duurzaam en leefbaar Vlaanderen.  Het vormt een heuse uitdaging om deze Vlaamse ambitie waar te maken. Bovendien willen deze gemeenten hun inwoners ook een aantrekkelijk toekomstperspectief kunnen bieden.  Daarom organiseerde Westhoekoverleg op 19 juni 2019 een congres van Vlaamse plattelandsgemeenten met inhoudelijke bijdragen omtrent gemeentefinanciering, ecosysteemdiensten, wonen op het platteland, ruimtelijke ordening en mobiliteit. Lees meer…

Plattelandsbeleid

Reeds in 2004 werd in het Vlaamse regeerakkoord in een aparte titel verwezen naar een Vlaams ‘plattelandsbeleid’.  Er werd verwezen naar drie belangrijke functies van het Vlaamse platteland waarvan”aanbieder van een aantal collectieve diensten voor de hele samenleving zoals open ruimte, natuur, recreatie en stilte” in het oog sprong.

Een Vlaams plattelandsfonds

In het regeerakkoord van 2009 werd de aandacht voor het platteland hernieuwd en verder uitgediept.  Er werd o.m. een projectmatig plattelandsfonds in het vooruitzicht gesteld.  In maart 2013 kwam dit eindelijk in een stroomversnelling: begin maart keurde de Vlaamse regering het ontwerp van decreet definitief goed en eind maart werd een budget van 6 miljoen euro in de begroting voorzien voor de uitvoering van dit fonds.  Anno 2014 werd het plattelandsfonds geïntegreerd in het investeringsfonds.  De voorwaarden bleven ongewijzigd.

plattelandsfondsgemeenten

Ontwerp van decreet plattelandsfonds
Lijst doelgemeenten

Website VLM
Afbakening groep plattelandsfondsgemeenten
Rangorde / trekkingsrechten gemeenten

Bestuurskrachtmonitor plattelandsgemeenten

Parallel aan deze ontwikkelingen werd in het interbestuurlijk plattelandsoverleg een werkgroep opgericht die zich volledig wijdt aan de ‘bestuurskracht van plattelandsgemeenten’.  Deze werkgroep houdt zich o.a. bezig met de ontwikkeling van een bestuurskrachtmonitor.  Deze monitor moet een instrument zijn van de Vlaamse plattelandsgemeenten om op basis van intervisie de eigen bestuurskracht te versterken.  Al heel wat Westhoekgemeenten deden vrijwillig mee aan dit onderzoek: Alveringem, Diksmuide, Heuvelland, Langemark-Poelkapelle, Poperinge.

Leader Westhoek (PDPO III)

Europese middelen zijn uiteraard ook van zeer groot belang voor de ontwikkeling van het platteland.  In de huidige programmeerperiode (2015-2020) werd de Westhoek opnieuw aangeduid als leadergebied.  Om hier voor in aanmerking te komen schreef de Westhoek een ontwikkelingsstrategie, met 3 speerpunten: landbouw, welzijn en streekidentiteit.  ALLE 18 Westhoekgemeenten maken integraal deel uit van het leadergebied, i.t.t. tot de vorige programmeerperiode.

Ook i.t.t. vorige periode kunnen grote investeringsdossier niet meer in het leaderprogramma.  Hiervoor zijn twee andere programma’s in het leven geroepen: ‘plattelandsplus’ voor de dorpskernvernieuwingen en ‘omgevingskwaliteit’ voor de dorpshuizen.  Hiervoor komen enkel de gemeenten in aanmerking die voldoen aan de Vlaamse plattelandsnormen.

als aanbiedevan een aantal
collectieve diensten voor de hele samenleving zoals open ruimte, natuur, recreatie en
stilt