Financiële verevening voor intergemeentelijke bedrijventerreinen

Voortbouwend op de conclusies van ‘bestuurlijke strategie Westhoek’ gaf Westhoekoverleg  i.s.m. resoc Westhoek opdracht aan de WVI om in te tekenen op de oproep ‘ondernemersvriendelijke gemeente’ van 2012 van de Vlaamse Overheid.  In het najaar van 2015 werd dit traject afgerond met de oplevering van een financieel vereveningsmodel.  De eindrapportering kan hier worden geraadpleegd.

Dit project werd gezamenlijk met Interleuven uitgewerkt.  Interleuven focuste op de ontwikkeling van een ruimtelijk model om te komen tot de selectie van een geschikt terrein voor grensoverschrijdende samenwerking.  Dit resulteerde o.m. in een gezamenlijke eindpublicatie.

Panelgesprek Studiedag Intergemeentelijke Bedrijventerreinen voor de Westhoek 18 nov. 2015

Panelgesprek Studiedag Intergemeentelijke Bedrijventerreinen voor de Westhoek 18 nov. 2015: v.l.n.r. Patrick Zutterman (directeur WVI), Ann Pisman (agentschap Ondernemen), Gerard Liefooghe (burgemeester Alveringem), Patrice Bakeroot (directeur Voka), Stefaan Barbery (diensthoofd Ruimtelijke Ordening West-Vlaanderen), Bart Coopman (moderator).

Met de steun van:

1combinatielogo_vlaio-c4eee1f727

Een bestuurlijke strategie voor de Westhoek

In het voorjaar van 2010 gaf het Westhoekoverleg opdracht tot het opstarten van een begeleidingsproces “bestuurlijke strategie Westhoek”.  Dit gebeurde in samenwerking met WVI, de provincie West-Vlaanderen, resoc Westhoek en leader.  De bedoeling van dit begeleidingsproces was tweeledig.  Enerzijds werd een sociaal-geografische analyse uitgevoerd van de Westhoek (o.l.v. Prof. Dr. Maarten Loopmans en Dra. Valerie Decraene, departement geografie, KUL).  Deze analyse werd begin 2011 afgerond.  Anderzijds diende een “bestuurlijk” traject te worden afgelegd i.s.m. een trajectgroep.  Dit startte in januari 2011 en leverde eind 2012 een eindrapport op: bouwstenen bestuurlijke strategie WesthoekHet bestuurlijk traject (o.l.v. Prof. Dr. Joris Voets, Instituut voor de Overheid, KUL) berust op een drietal analyses.

:

De Westhoek proeftuinregio voor de interne staatshervorming

De Westhoek stelde zich via Westhoekoverleg kandidaat als “proeftuinregio” voor de interne staatshervorming. Er werden drie actielijnen naar voor geschoven:

  1. Forum Jeugd: intergemeentelijke samenwerking jeugd met een onderbouw op het niveau van de Westhoek waarbij de samenwerking op het terrein zich vertaalt in gezamenlijk jeugdbeleid op het niveau van 10 Noordelijke Westhoekgemeenten en 10 Zuidelijke Westhoekgemeenten (Lo-Reninge en Alveringem maken deel uit van beide);
  2. Welzijn: versterkte samenwerking tussen ocmw woonzorgcentra en verbetering van het overleg in de welzijnssector in de streek;
  3. Verevening: i.s.m. wvi werden via de oproep ondernemersvriendelijke gemeente (OVG) van de Vlaamse overheid 2 cases m.b.t. de creatie van extra ruimte voor ondernemen met daaraan gekoppeld modellen van financiële verevening naar voor geschoven: de ‘binnentuin’ Alveringem, Lo-Reninge en Vleteren enerzijds en Veurne – Westkust anderzijds.

VVSG faciliteerde het overleg tussen de 5 proeftuinregio’s (Zuid West-Vlaanderen, Stadsregio Turnhout, Midwest, Meetjesland en Westhoek), waar de Vlaamse minister voor binnenlandse aangelegenheden op vertegenwoordigd was.

De Gouverneur en de gebiedsdekkende regioscreening

De 5 Vlaamse Gouverneurs kregen in de zomer van 2012 opdracht van de Vlaamse minister voor bestuurszaken om werk te maken van regioscreenings.  In de kustprovincie is reeds heel wat werk verricht.  Deze screenings werden reeds uitgevoerd in Midden West-Vlaanderen, Zuid West-Vlaanderen en de Westhoek.  Het in de Westhoek verzamelde materiaal werd door het secretariaat van Westhoekoverleg overgemaakt aan de Gouverneur, die er nog verdere verwerkingen mee heeft uitgevoerd.

Eind april 2013 leidde dit alles tot de bekendmaking van de resultaten van de regioscreening door de Vlaamse minister van binnenlandse aangelegenheden.  Op dit moment is de verwerking van de materieel eerder beschrijvend gebeurd.  Er wordt nu gewacht op de interpretatie van de resultaten en de opmaak van een actieplan door de Vlaamse overheid.  In  2013 en 2014 werden de gemeenten opnieuw bijeen geroepen door de Gouverneur om hieromtrent verder na te denken.

Regionalisering West-Vlaamse Intercommunale WVI

In het najaar van 2011 besloot de wvi om in het licht van de lopende oefening in o.m. de Westhoek en de Midwest (regio Roeselare / Tielt) en de interne staatshervorming zich te laten begeleiden door een externe consultant om de eigen organisatie beter aan te passen aan de gewijzigde omstandigheden.  De resultaten hiervan kunnen hefbomen zijn om conclusies van bestuurlijke strategie om te zetten op het terrein.  Dit leidde tot een aantal scenario’s voor de hervorming van de WVI, waarbij de dienstverlening meer decentraal in de regio’s kon worden georganiseerd.  In de huidige legislatuur 2013-2018 wordt verder invulling hieraan gegeven.  Het is de bedoeling voor 2019 een nieuw organisatiemodel voor de WVI te hebben uitgewerkt.

Achtergrondinformatie

financiële gegevens lokale besturen:

2.1 ontvangsten gemeentefonds : Definitieve berekening gemeentefonds voor 2009.
2.2 personenbelasting per inwoner / KI per inwoner AJ 2008

Via bovenstaande linken vind je de waarde van pb / inw en KI / inw op basis van AJ 2008. Deze beide indicatoren geven de hoogte van het inkomen en de waarde van het vastgoed weer per gemeente. De twee voornaamste lokale belastingen (aanvullende personenbelasting en opcentiemen onroerende voorheffing) zijn hier op gebaseerd. Hoe lager de waarde, hoe minder inkomen een gemeente kan verwerven. Er is tevens een in GIS verwerkte kaart van deze beide indicatoren terug te vinden.  Gegevens voor Vlaanderen AJ 2010.
2.3 ontvangsten / uitgaven gemeenten op basis van rekening 2008.

economie in de Westhoek

3.1 beschrijving economische situatie april ’10
3.2 dataset resoc / annex dataset resoc
3.3 evaluatie 20 jaar Europese steun voor de Westhoek
3.4 onderzoek naar koopstromen
Er zijn 2 studies inzake koopstromen die betrekking hebben op de Westhoek. Er is een onderzoek over de Nederlandse grens gebeurd.
Het project Transvisite, het tweede onderzoek over de Franse grens, is op 1 februari opgestart.  In het eerste half jaar werd het ontwerp van vragenlijst uitgewerkt en een lastenboek opgemaakt (voor de telefonische enquête. Tot 3 september kunnen enquêtebureaus een offerte indienen. De enquête zelf moet afgerond zijn tegen december, waarna de verwerking door WES zal starten.
3.5 landbouw

3.6 Economische strategische positionering Westhoek
Met middelen van het EFRO-project “Westhoek inspireert” bestelde resoc Westhoek onlangs een studie rond de economische positionering van de Westhoek.  Het eindrapport werd onlangs opgeleverd door Nelson Inspires.
3.7 Economie in de grensoverschrijdende Westhoek
Een bundeling van presentaties gebruikt op het seminarie van EGTS West-Vlaanderen / Flandre Dunkerque – Côte d’Opale zijn hier onder bijeen gebracht.
1/Côte d’Opale in cijfers
2/economische positionering EGTS
3/Flanders outlook
4/visie Région Nord-Pas de Calais
5/rol van de Région Nord-Pas de Calais
6/economische positionering gebied EGTS volgens VIA
7/West-Vlaanderen in cijfers

demografie: vergrijzing

De Westhoek vormt de “speerpunt” van de vergrijzing in Vlaanderen.  Allerhande informatie en achtergrondgegevens voortvloeiend uit het DC NOISE project kunnen hieronder worden teruggevonden
4.1 bevolkingsprognoses Oost- en West-Vlaamse resoc’s
4.2 bevolkingsprognoses pilootgemeenten DC NOISE
4.3 bevolkings- en huishoudensvooruitzichten Oost- en West-Vlaamse resoc’s
4.4 huishoudensprognoses
4.5 wat hebben grensgebieden gemeen?
4.6 presentatie infosessie juni 2010
4.7 samenvatting project

leefbaarheidsonderzoek Westhoek

De provincie heeft reeds twee keer een leefbaarheidsonderzoek uitgevoerd in de Westhoek: eind de jaren negentig en begin deze eeuw is er een evaluatie geweest. De meeste recente data vind je terug via onderstaande.
5.1 evaluatie leefbaarheidsonderzoek
5.2 indicatoren leefbaarheidsonderzoek
5.3 extra vragen leefbaarheidsonderzoek
5.4 indicatoren leefbaarheidsonderzoek 2011

onderzoek regionale identiteit Westhoek

In de loop van 2009-2010 werd een onderzoek uitgevoerd door ILVO in opdracht van de provincie West-Vlaanderen, naar de identiteitsbeleving van de inwoners van de Westhoek.
Het eindrapport kan worden geraadpleegd.  Een samenvatting is tevens beschikbaar.

mobiliteit

Cijfermateriaal m.b.t. het verplaatsingsgedrag van de West-Vlaming.