Vrije tijd – missie en visie

Via intergemeentelijke samenwerking en het opzetten van partnerschappen een uitdagend, kwalitatief, vernieuwend en toegankelijk vrijetijdsaanbod garanderen voor alle inwoners uit de Westhoek.

DVV Westhoek – vrije tijd is het expertise- en ondersteuningsplatform voor beleidsmakers en -uitvoerders binnen de Westhoek.

Door samenwerking met lokale, regionale, provinciale, Vlaamse en landelijke organisaties versterken we het jeugd-, sport- en cultuurbeleid in de regio.

Binnen de dynamische vrijetijdssector zet de DVV Westhoek – vrije tijd op een innovatieve manier in op blinde vlekken, actuele tendensen en opportuniteiten.

Binnen het domein Vrije Tijd van DVV Westhoek kan er thematisch en op verschillende manieren samengewerkt worden. Dit kan (afhankelijk van de doelstelling) onder deze vormen:

 • Netwerken voor informatie-uitwisseling/overleg: vb. informatiesessies beleidsevoluties, projectoproepen, e.a.
 • Lerende netwerken of ontwikkelingsnetwerk: vb. lerend netwerk rond geïntegreerd vrijetijdsbeleid, intervisieoverleg tussen mandatarissen, diensthoofden en functionarissen op basis van gedeelde nood
 • Middelennetwerk om schaarse of unieke middelen te delen: vb: groepsaankoop sportmateriaal
 • Actienetwerk om gezamenlijk project uit te voeren: vb: taxicheques Westhoek, UiTPAS Westhoek

Doelstellingen

Doelstelling: beleidssignalering

Erkend worden als neutraal platform waar beleidssignalen uit de vrijetijdssector kunnen geponeerd worden en waarna vanuit bovenlokaal/intersectoraal perspectief gezocht kan worden naar een passend antwoord.

Actie

Verzamelen van signalen, noden, knelpunten van onze partners en deze voorleggen aan de Stuurgroep zodat oplossingen kunnen gezocht worden.

Doelstelling: kenniscentrum en beleidsvoorbereiding

Functioneren als kenniscentrum en partners ondersteunen bij beleidsvoorbereiding betreffende de thema’s Vrije Tijd, Jeugd, Sport, Cultuur en Onderwijs

Actie

 • Intervisieoverleg mandatarissen en diensthoofden Vrije Tijd en Onderwijs (nieuw)
 • Intervisieoverleg functionarissen Jeugd (verderzetting Forum Jeugd)
 • Netwerkgroep Samen Tegen Schooluitval
 • Organiseren van themagerichte ontmoetingsmomenten: vb. jeugdraden en jeugdhuizen Westhoek
 • Ondersteuning Westhoekoverleg rond vrijetijdsthema’s: vb. verenigingswerk
 • Ondersteuning Directeursoverleg rond vrijetijdsthema’s: vb. verenigingswerk

Doelstelling: geïntegreerd vrijetijdsbeleid

Inzetten op Geïntegreerd Vrijetijdsbeleid, waarbij vanuit een breder vrijetijdsblik participatie van en interactie met verschillende stakeholders (inwoners, deskundigen, kansengroepen, verenigingen,…) centraal staat, om te komen tot antwoorden op de lokale en regionale vrijetijdsnoden in de regio.

Actie

 • Traject doorlopen om er voor te zorgen dat elke gemeente van de Westhoek een lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie heeft
 • Digitalisering vrijetijdsaanbod Westhoek (UiT-databank)
 • Verhogen van de vrijetijdsparticipatie (over de gemeentegrenzen heen) door o.m. UiTPAS Westhoek
 • Verdere uitrol UiTPAS Westhoek
 • Regionale ondersteuning vrijetijdscommunicatie
 • Afstemming vrijetijdsaanbod
 • Ondersteuning Pas Partoe

Doelstelling: jeugdbeleid met categoriale jeugdreflex

Streven naar een goed geïntegreerd lokaal en regionaal jeugdbeleid vanuit het oogpunt van kinderen en jongeren van de Westhoek en met impact op verschillende beleidsdomeinen (welzijn, mobiliteit, jeugdruimte, recreatie,…).

Actie

 • Verdere implementatie van de taxicheques voor jongeren binnen de Westhoek
 • Acties rond het verhogen van het psychisch welbevinden van kinderen en jongeren in de Westhoek: suïcidepreventie in het jeugdwerk, jeugdadviseurs, e.a.
 • Ondersteuning initiatieven rond kinderopvang: vb. in elke gemeente een ‘Kinderopvangloket’

Doelstelling: Onderwijskansen

Samen met de lokale beleidsverantwoordelijken inzetten op preventieve acties in het onderwijs om de weerbaarheid van kinderen en jongeren te verhogen waarbij gefocust wordt op hun sociaal – en emotioneel welbevinden en het vermijden van ongekwalificeerde schooluitval.

Actie

 • Lerend Netwerk Flankerend Onderwijsbeleid
 • Organiseren van Netwerkmomenten Samen Tegen Schooluitval voor basis en secundair onderwijs

Aansturing

Er is een voltijdse regionale coördinator die werkt rond actuele vrijetijdsthema’s.

Het personeel wordt ingezet voor:

 • De ondersteuning van de bestaande samenwerkingsverbanden
 • De uitvoering van de acties zoals omschreven in het actieplan Vrije Tijd Westhoek 2019-2022
 • De verkenning van het terrein Vrije Tijd in de Westhoek en de mogelijkheden tot nieuwe intergemeentelijke samenwerking
 • De regionale coördinatie van UiTPAS Westhoek

Functie/rol van het personeel:

 • De regierol voor het vrijetijdsbeleid van de Westhoek, dit met respect voor de identiteit van elke partner van de samenwerking. Het netwerk van vrijetijdsdiensten van de Westhoek wordt gecoördineerd en samengebracht om te komen tot een complementair aanbod aan lokale dienstverlening in de streek.
 • De vertegenwoordiger van de regio Westhoek op fora (provinciaal en Vlaams) inzake vrijetijds- en onderwijsbeleid en voorzien van terugkoppeling over nieuwe beleidsevoluties.
 • De projectcoördinator om zo (tijdelijk) innovatie en experimenteerruimte te implementeren in de streek.

De aansturing rond de jeugdthema’s gebeurt door het Forum Jeugd, de bijeenkomst van de jeugdambtenaren uit de regio.
De aansturing over UiTPAS gebeurt door de regionale stuurgroep UiTPAS.

Contact

Bert LambrechtDeskundige Vrije Tijd
051 97 04 08
bert.lambrecht@dvvwesthoek.be