Historiek

Ontstaan

In de Westhoek is de vergrijzing van de bevolking het meeste zichtbaar van heel Vlaanderen. Historisch is dit gegroeid onder meer door de grotere uitstroom van jongeren in vergelijking met andere, vergelijkbare landelijke gemeenten. Deze conclusies werden getrokken naar aanleiding van een studie van DC Noise (Demographic Change New Opportunities in Schrinking Europe) in opdracht van de provincie West-Vlaanderen. Deze vaststelling was trouwens één van de onmiddellijke aanleidingen tot de studie “Blijven of wijken” door Dr. Frans Thissen. De belangrijkste reden voor de negatieve migratiebalans en daarbij horende braindrain bleek de beperkte arbeidsmogelijkheden voor hoger opgeleiden te zijn. Het aanbod van jobs op streekniveau toont aan dat het aantal jobs voor hoger opgeleiden alsmaar daalt, terwijl het in de rest van (West-)Vlaanderen stijgt. Ook het beperkte aanbod van opleidingsmogelijkheden in of dicht bij de streek speelt een rol.

  1. Met bovengenoemde studie als impuls ging het Westhoekoverleg in 2006 van start met het “Jeugdoverleg”, om in de eerste plaats de banden tussen de jeugdactoren uit de regio aan te halen en te versterken. Dit bestond oorspronkelijk uit alle 18  jeugdschepenen, jeugdconsulenten, de voorzitters van de jeugdraden en alle gemeenteraadsleden tot 35 jaar.
  2. In 2009 start, opnieuw met het Westhoekoverleg als promotor, het “Impulsproject Jeugd in de Westhoek“ (onder meer gesteund door Leader en de provincie West-Vlaanderen).  Er wordt een coördinator aangeworven die instaat voor zowel het organiseren van intergemeentelijk overleg en vorming, het vertegenwoordigen van jeugd uit de westhoek, het opstarten/ondersteunen van projecten als het verzorgen van de projectoproep voor jongeren en organisaties.
  3. Gezien de tijdelijkheid van het Leaderproject (einde voorzien juni 2012) kwam dan ook de eis vanuit het werkveld dat de opgebouwde samenwerking als minimum diende voor een vervolg hierop. In overleg met zowel de politieke (het schepenoverleg, het dagelijks bestuur en de algemene vergadering van het Westhoekoverleg) als de ambtelijke betrokkenen (het aftoetsen bij jeugdconsulenten), werd een overbrugging van de lokale gemeenteraadsverkiezingen in 2012 vastgelegd: mei 2012 – december 2013.
  4. Eind 2013 bundelen het Westhoekoverleg en RESOC Westhoek de krachten om in het kader van het lopende leaderprogramma “Westhoek inspireert” een uitbreiding te voorzien omtrent de braindrainproblematiek. RESOC Westhoek zorgt gezien hun reeds uitgevoerde acties voor heel wat bijkomende expertise i.f.v. het Forum Jeugd. Op deze manier wordt bovendien de werking van Forum Jeugd mogelijk gemaakt tot juni 2015.
  5. Van 2015 tot 2019 kon de werking van het Forum Jeugd gecontinueerd en verder uitgebouwd worden met de steun van LEADER Westhoek. Vanuit de ervaringen uit het verleden werd een dossier opgemaakt met volgende bouwstenen: vrijetijdsaanbod, jongerencultuur en ondernemerschap.

Visie / missie

Het Forum Jeugd Westhoek houdt vast aan 3 kerntaken, met als belangrijkste doel het blijvend bevorderen en integreren van de werking van de verschillende jeugddiensten en zo meer aandacht voor het beleidsthema jeugd bij andere domeinen te verkrijgen.

De schaalvoordelen die hiermee geboekt kunnen worden, kunnen dienen als model voor andere lokale beleidssectoren en moeten de efficiëntie en effectiviteit van het lokale jeugdbeleid in onze Westhoek vergroten.