LEADER-dossier Forum Jeugd Westhoek

Begin juli 2015 werd het LEADER-dossier goedgekeurd voor het Forum Jeugd onder het thema 2 ‘Profilering en promotie van de streekidentiteit (met inbegrip van toerisme en recreatie)’. Voor het eerst sinds de start van een intergemeentelijk jeugdoverleg (2009) engageerden 15 Westhoekgemeenten (Alveringem, De Panne, Diksmuide, Heuvelland, Ieper, Kortemark, Langemark-Poelkapelle, Lo-Reninge, Mesen, Nieuwpoort, Poperinge, Veurne, Vleteren, Wervik, Zonnebeke) zich om een deel van de personeelskosten voor eigen rekening te nemen. Bovendien werd nauw samengewerkt met Welzijn in de Westhoek. Deze samenwerking bestaat hoofdzakelijk uit informatie-uitwisseling. Er zijn nl. heel wat raakvlakken tussen jeugd en welzijn (Huis van het Kind, kinderarmoede, vrijetijdsparticipatie voor kansengroepen…). Van januari tot mei 2016 zat het project in een doorstartfase. Er werden verschillende bijeenkomsten georganiseerd m.b.t. de thema’s opgenomen in het actieprogramma Forum Jeugd. Vanaf mei 2016 kon het project ten volle herstarten door de aanwerving van een nieuwe projectcoördinator. In deze fase ligt de nadruk op de kennismaking met de verschillende partners en het voortzetten van de reeds opgestarte zaken die ad interim door de andere medewerkers van Westhoekoverleg werden opgevolgd voor de komst van de projectcoördinator.In 2016 werd de overeenkomst ‘Jeugd’ in het kader van de interlokale vereniging Westhoekpersoneel geactualiseerd en ter goedkeuring voorgelegd aan de 15 betrokken gemeentebesturen. Vanaf oktober 2018 start de werking Vrije Tijd binnen de Dienstverlenende Vereniging Westhoek, het Forum Jeugd wordt een onderdeel van deze werking. Het LEADER-project liep tot eind februari 2019.
Het LEADER-project Forum Jeugd nam het meerjarenplan als leidraad, de kerntaken die eerder in de prioriteitennota “toekomst van het Forum Jeugd Westhoek” beschreven, zitten vervat in dit meerjarenplan.Deze kerntaken zijn:

  • overleg (fysiek overleg binnen de sector);
  • afstemming (innemen van bv. gezamenlijke standpunten);
  • expertiseontwikkeling en themaondersteuning (projectwerk – themawerk – opvolgen actualiteit) (bv. Pas Partoe onder vleugels Forum Jeugd) en
  • vertegenwoordiging (beïnvloeding andere beleidssectoren).

Het meerjarenplan Forum Jeugd (1/07/2015 – 28/02/2019) werkte concreet rond volgende thema’s:

  • Reguliere werking als basis voor het volledige programma (incl. vormingen en netwerking)
  • Vrijetijdsaanbod
  • Jongerencultuur
  • Ondernemerschap

Een overzicht en voortgangsrapport van de verschillende acties kun je hier terugvinden.

Samenstelling

Forum Jeugd Westhoek brengt alle jeugdconsulenten en jeugdschepenen samen. Dit overleg wordt georganiseerd door de projectcoördinator maar geagendeerd met inspraak van de jeugdconsulenten (met input vanuit de regio).

Een van de belangrijkste functies van het fysieke overleg “Forum Jeugd Westhoek” is het bundelen van de krachten van de lokale jeugdactoren wanneer zij met gemeenschappelijke problemen of noden te maken krijgen. Deze kunnen zowel van streekgebonden aard zijn als ingebed in een bredere maatschappelijke of beleidsmatige tendens. Gezien de personeelsbezetting sterk varieert op de verschillende jeugddiensten beschouwt het Forum Jeugd Westhoek het als haar hoofdtaak deze gemeentelijke jeugddiensten mee te ondersteunen waar nodig.

De belangrijkste doelstelling van dit overleg is tijdens het fysiek samen zijn zo goed mogelijk te communiceren, af te stemmen of aankaarten over/van gebeurtenissen in het lokale jeugdbeleid en dit vanuit een regionale kijk. Door het effectief samen brengen van deze actoren wordt intergemeentelijk samenwerken bovendien gefaciliteerd. Het up-to-date houden van alle taken en diensten van het Forum behoort ook tot de agenda (bv. Stand van zaken van projectwerk).

De frequentie van het overleg is zo’n 5 maal per jaar, uitgezonderd in de zomermaanden.