Historiek

Het welzijnsoverleg in de regio Westhoek werd tot voor 2014 voornamelijk georganiseerd binnen de twee Regionale Welzijnsraden uit de streek. De interne staatshervorming van de Vlaamse Overheid zorgde vanaf 2013 echter voor veel wijzigingen in het welzijnslandschap. Als gevolg daarvan was er onder meer een stopzetting van de samenwerking tussen de Provincie West-Vlaanderen en de Regionale Welzijnsraden in het kader van ‘Regionaal Welzijnsoverleg’.

Het Westhoekoverleg, het OCMW-voorzittersoverleg en de Regionale Welzijnsraden concludeerden toen dat de bestaande structuren misschien wel achterhaald waren, maar dat de maatschappelijke uitdagingen op vlak van sociaal beleid brandend actueel blijven.

Een groep kernpartners – gemandateerden uit het ruime welzijnswerkveld – kreeg het mandaat van het OCMW-voorzittersoverleg van de Westhoek om een traject naar een Regionale Welzijnsinzet op niveau van de Westhoek te bewandelen. Het werd een zoektocht naar een nieuwe manier om in de toekomst op structurele wijze intergemeentelijk en intersectoraal  samen te werken aan sociaal beleid in de regio Westhoek.

Zo werd een nieuw hoofdstuk van het “Welzijnsplatform van de Westhoek” geschreven. Hierbij werd gekozen voor de regio Westhoek als schaalniveau. Bovendien spreken we over een intergemeentelijke en intersectorale samenwerking op vlak van Welzijn en Sociaal Beleid. Het Westhoekoverleg was dus meteen de meest aangewezen structuur om dit nieuwe verhaal in onder te brengen.

Verbinden is het kernwoord, krachten bundelen en uitdagingen integraal aanpakken de ambitie.

Archief jaaroverzicht

De realisaties van het Welzijnsplatform worden jaarlijks in een overzicht weergegeven. Via dit archief vind je de jaaroverzichten uit vorige werkjaren terug.

Vanaf 2018 maakt het jaarverslag van het welzijnsplatform deel uit van het jaarverslag DVV Westhoek.