Welzijn

Sinds 2014 is er binnen de streek een gecoördineerde samenwerking op vlak van welzijn. De lokale besturen worden bijeengebracht met private welzijns- en zorgactoren om uitdagingen mbt Sociaal Beleid in de regio aan te pakken. Zo zetten we onder andere in op de uitrol van het geïntegreerd breed onthaal (GBO), de samenwerking 1 gezin 1 plan AanZet, de regiostrategie dak- en thuisloosheid Westhoek, een organisatienetwerk inburgering, een samenwerking rond intergemeentelijke gezondheidspreventie,… Ook is er structureel overleg tussen de diensthoofden van de sociale diensten op Westhoekniveau en de schepenen van Welzijn/Sociale Zaken uit de Westhoek.

Onder de vleugels van DVV Westhoek is er ook de werking van NestorPlus in Alveringem, Lo-Reninge en Vleteren. NestorPlus biedt aanvullende diensten naar 65-plussers en andere zorgbehoevende inwoners uit die drie gemeenten.