Het Welzijnsplatform van de Westhoek

Het Welzijnsplatform van de Westhoek is een samenwerking tussen lokale besturen, publieke en private welzijns- en zorgactoren uit de Westhoek. Het is een intergemeentelijk én intersectoraal samenwerkingsverband die de missie heeft om…

…op niveau van de Westhoek een kwalitatief en toegankelijk welzijns- en zorgaanbod te garanderen voor alle inwoners waarbij er extra aandacht gaat naar de meest kwetsbaren. Op deze manier kan men een menswaardig, kwaliteitsvol leven leiden en wordt de toegang tot de sociale grondrechten [1] gewaarborgd

[1] Art. 23 en 24 van de Belgische Grondwet

Regionaal Sociaal Actieprogramma

Elke vier jaar wordt er met de lokale besturen en de andere partners van het Welzijnsplatform een Regionaal Sociaal Actieprogramma opgemaakt. Dit document vormt de basis van de regionale samenwerking op Westhoekniveau rond de beleidsdomeinen Welzijn, Zorg en Sociale Economie. Het Regionaal Sociaal Actieprogramma is geënt op de Vlaamse Beleidsprioriteiten en beleidsmaatregelen Welzijn, Volksgezondheid en Gezin voor de lokale beleidscyclus 2020-2025 [1]. De uitvoering er van gebeurt in samenwerking met partners van het Welzijnsplatform die bij de realisatie van bepaalde actiepunten ook de trekkersrol nemen.

[1] Omzendbrief van 26/10/2018 betreffende lokaal sociaal beleid

Acties

Het Regionaal Sociaal Actieprogramma 2019-2022 focust op 2 luiken:

  1. Het eerste luik betreft alles wat wordt verstaan onder netwerkvorming en kennisdeling tussen de publieke en private welzijnssector.
  2. Het tweede luik omvat de concrete uit te voeren actiepunten die samen met de partners van het Welzijnsplatform werden opgemaakt.

Naast dit ‘meerjarenplan’ wordt er elk jaar een jaaractieprogramma opgemaakt. Dit document bestaat uit een selectie van actiepunten die voor dat kalenderjaar als prioritair naar voor worden geschoven.

Aansturing

Binnen het Welzijnsplatform is er een regionale welzijnscoördinator actief die zich toespitst op zorg- en welzijnsthema’s urgent voor de streek.

De regionale welzijnscoördinator kan verschillende “rollen” opnemen:

  • de regierol voor het welzijns- en zorgbeleid van de Westhoek, dit met respect voor de identiteit van elke partner van het samenwerkingsverband. Het netwerk van publieke en private actoren uit de hulp- en dienstverlening van de Westhoek wordt gecoördineerd en samengebracht om te komen tot een complementair aanbod aan lokale sociale hulp- en dienstverlening in de streek.
  • de vertegenwoordiger van de regio Westhoek op fora (provinciaal, Vlaams, Federaal) inzake welzijns- en zorgbeleid en voorzien van terugkoppeling over nieuwe beleidsevoluties.
  • de projectcoördinator om zo innovatie en experimenteerruimte te implementeren in de streek.

Daarnaast is er ook een stuurgroep samengesteld als adviesorgaan met als belangrijkste opdrachten de aansturing en opvolging van de regionale welzijnscoördinator bij de uitvoering van de opdrachten; het opvolgen, evalueren, bijsturen van het Regionaal Sociaal Actieprogramma en het mee zoeken naar oplossingen voor signalen die aangebracht worden door de lokale besturen en de andere partners van het Welzijnsplatform.

Contact

Lien De Vos
Lien De VosRegionale Welzijnscoördinator
0478 49 23 81
lien.de.vos@dvvwesthoek.be