Lokaal Partnerschap Westhoek

Situering

In september 2023 lanceerde Europa WSE de gesloten oproep ‘Lokale partnerschappen voor duurzame arbeidsmarktdeelname van mensen met complexe problemen’. De lokale besturen van de referentieregio Westhoek dienden eind november 2023 samen met VDAB en elf andere partners een projectdossier in. Het projectdossier werd goedgekeurd.

Dienstverlenende Vereniging Westhoek (DVV Westhoek) treedt in het partnerschap op als promotor en penhouder. Alle partners binnen het samenwerkingsverband starten vanaf 1 januari 2024 met het implementeren van een nieuw ondersteuningsaanbod in de regio dat moet leiden tot een versterkte participatie van kwetsbare personen in de samenleving, inclusief maar niet uitsluitend naar werk. Dit doen ze onder de projectnaam WestUp!

Deze partners zijn:

DVV Westhoek als promotor CGG Largo Kompas
Lokale Besturen en VDAB als kernpartner De Lovie Ligo
Argos De Sleutel Vondels
Arktos Emino
CAW Centraal-West-Vlaanderen Groep Intro

De referentieregio Westhoek kenmerkt zich door een hoge werkzaamheidsgraad. Dit betekent dat ongeveer 80% van de inwoners tussen 18 en 65 jaar aan het werk zijn.

Dit is positief anderzijds ook een enorme uitdaging want er blijft een ‘restgroep’ van personen over die op heden niet op de arbeidsmarkt terecht kunnen omwille van een complexiteit aan problemen. Ze zijn dus nog niet klaar voor toeleiding naar werk of zinvolle dagbesteding. Deze doelgroep heeft nood aan een integrale ondersteuning op alle mogelijke levensdomeinen (wonen, financiën, psycho-sociaal welbevinden,…).

Deze integrale ondersteuning kan enkel geboden worden wanneer alle partners van WestUp hun expertise bundelen. En dat is bovendien ook echt nodig omdat er binnenkort heel wat ‘babyboomers’ op pensioen gaan. Dus elke arbeidskracht zal nodig zijn om alle vacatures op termijn nog ingevuld te krijgen.

Doelstelling

WestUp is een interdisciplinair samenwerkingsverband dat een laagdrempelig, outreachend en aanklampend, breed generalistisch, flexibel, krachtgericht ondersteuningsaanbod ontwikkelt voor de meest kwetsbare doelgroepen met een complexe problematiek.

Specifiek voor de regio Westhoek gaat het over:

jongvolwassenen (18 – 30)
zorgwekkende aanbodmijders
personen met een migratieachtergrond

De rode draad bij deze drie doelgroepen is de complexiteit aan en combinatie van problemen (verslaving, GGZ-problematiek, woonnood, detentieverleden, criminaliteit,…) waardoor deze personen (nog) niet kunnen toegeleid worden naar werk of zinvolle dagbesteding.

Deelnemers in een coachingtraject krijgen op alle nodige levensdomeinen ondersteuning en waar nodig wordt ingezet op hulpcoördinatie. Het samenwerkingsverband stelt hiervoor een interdisciplinair team van coaches ter beschikking.  Één coach ondersteunt één deelnemer. De coaching verloopt zo dicht mogelijk bij de deelnemer (mobiel, aan huis) als antwoord op de aanwezige mobiliteitsproblematiek in de regio Westhoek.

Gedurende het traject wordt er maximaal ingezet op het eigenaarschap van de deelnemer – die nu geen aansluiting vindt bij de reguliere hulp-en dienstverlening – met betrekking tot zijn/haar ondersteuningsnoden.

De focus ligt op ‘empowerment’. Doordat vertrokken wordt van de krachten van de deelnemers, zij zelf inspraak krijgen, mee nadenken, samen met de coach stappen zetten, krijgen ze minder het gevoel afhankelijk te zijn van professionals. De deelnemers blijven in het volledige traject eigenaar van hun ondersteuningsdoelen en er is meer slaagkans om op langere termijn niet (blijvend) afhankelijk te zijn van (verschillende) hulpverleners.

Aanmelden

Aanmeldingen gebeuren op basis van een online invulformulier (in afwachting van een aanmeldingsformulier op de eigen website van WestUp).

Ben je een professionele toeleider? Vul dan onderstaand formulier in:

FORMULIER PROFESSIONELE TOELEIDER

WestUp ging van start op 1 januari 2024 en kent een duurtijd van 6 jaar. Jaarlijks is er een projectsubsidie voorzien van 426.223,25 € vanuit Europa WSE en de Vlaamse Overheid. De Lokale Besturen en VDAB voorzien ook elk in een jaarlijkse cofinanciering van 91.333,55€.

Het totale werkingsbudget beschikbaar voor dit partnerschap is dus vastgelegd op 608.890,35 €.

Contact

Lien De Vos
Lien De VosRegisseur Sociale Economie en Werk
051 970 404
lien.de.vos@dvvwesthoek.be