Prezone met rechtspersoonlijkheid 2014

Op 19 maart 2014 keurde de prezoneraad het vooruitgangsrapport 2013 goed. Op 25 april 2014 werd het zonaal operationeel organisatieplan (ZOOP) 2014 met het eraan gekoppelde budget 2014 goedgekeurd. Deze documenten kunnen worden geraadpleegd via de website van Westhoekoverleg.

2014 stond in het teken van de doorstart naar de volwaardige hulpverleningszone Westhoek. Hiervoor werd een politieke stuurgroep in het leven geroepen die eveneens m.b.v. het Westhoekoverleg bijeen werd gebracht. Er werden negen bijeenkomsten georganiseerd.

Arr. Ieper Alain Wyffels Burgemeester Langemark-Poelkapelle
Marc Lewyllie Burgemeester Heuvelland
Christof Dejaegher Burgemeester Poperinge – Voorzitter prezone
Arr. Diksmuide Lies Laridon Burgemeester Diksmuide
Patrick Lansens Burgemeester Koekelare
Arr. Veurne Peter Roose Burgemeester Veurne
Marcus Vanden Bussche Burgemeester Koksijde
Westhoekoverleg Dieter Hoet Coördinator Westhoekoverleg – Secretaris Prezone
Veurne Robert Van Praet Coördinator prezone
Kris Degraeve Financieel beheerder prezone – Stadsontvanger Veurne
Koksijde Jean-Philippe Vandeputte gemeenteontvanger

De doorstart naar de volwaardige zone werd succesvol afgerond op 2 januari 2015 met de installatievergadering van de hulpverleningszone Westhoek.

Prezone met rechtspersoonlijkheid 2013

Op 18 januari 2013 besliste de prezoneraad Westhoek om verder te werken in het kader van de prezone Westhoek (Hulpverleningszone IV West-Vlaanderen) met beperkte rechtspersoonlijkheid. Op 20 maart verleende de prezoneraad haar goedkeuring aan de afrekening 2012, het vooruitgangsrapport 2012 en het zonaal operationeel organisatieplan (ZOOP) 2013.

1/ afrekening 2012
2/ vooruitgangsrapport 2012
3/ zonaal operationeel organisatieplan 2013

E-formulier voor het invullen van dubbele uitrukken in de zone.

Prezone met rechtspersoonlijkheid 2012

De projectstructuur van de prezone van 2011 werd verlengd tot 21 september 2012. Op 21 september besliste de prezoneraad tot aanduiding van een voorzitter (Bernard Heens, burgemeester Heuvelland), een secretaris (Dieter Hoet, coördinator Westhoekoverleg), een coördinator (Robert Van Praet, brandweercommandant Veurne), en een financieel beheerder (Kris Degraeve, ontvanger Veurne), waardoor het startschot werd gegeven voor de prezonewerking 2012.

Op 19 oktober 2012 keurde de prezoneraad het zonaal operationeel organisatieplan 2012 en het budget 2012 goed. Overige bijlagen bij dit organisatieplan zijn: stappenplan 2013, CFBT, THV, vuur en hitte training, functieprofiel bevelvoerder, functieprofiel brandweerman, functieprofiel officier en competentiewoordenboek.

Officiële documenten in het kader van de toekenning van deze beperkte rechtspersoonlijkheid kunnen worden teruggevonden op de site van de federale overheid.

0. Werkgroep brandweerhervorming

(30/11/2008 – 01/05/2009)

Halverwege 2008 kwam de hervorming van de brandweer terug op de agenda van het Westhoekoverleg te staan. De directe aanleiding was het goedkeuren van de wet op de hervorming van de civiele veiligheid door het federale parlement.

Eind 2008 stelde Westhoekoverleg een werkgroep samen die de hervorming in de Westhoek diende voor te bereiden. Er werd tevens een externe begeleider aangesteld om een eerste inventaris op te maken van de werking van de brandweer en om een eerste aanzet te doen inzake scenario-ontwikkeling. Het resultaat van deze werkzaamheden is gebundeld in een rapport. Het integrale rapport en de samenvatting kan hier worden geraadpleegd.

Halverwege 2009 werden per koninklijk besluit de “prezones” afgebakend. Daarbij werd de Westhoek als toekomstige brandweerzone erkend. Er werd tevens opdracht gegeven om een prezoneraad en een task force samen te stellen (cf. infra).

1. Prezoneraad

De prezoneraad is de voorafspiegeling van de toekomstig zoneraad, die het sturend orgaan zal zijn van de brandweerzone Westhoek.

De oprichtingsvergadering van de prezoneraad vond plaats op 10 april 2009 in het Streekhuis Esenkasteel te Diksmuide. Joris Hindryckx (burgemeester Houthulst) werd aangeduid als voorzitter van de prezoneraad. Op 16 maart 2012 werd Bernard Heens (burgemeester Heuvelland, voorzitter Westhoekoverleg) aangeduid als opvolger van Joris Hindryckx, die ontslagnemend was. Op 21 september 2012 werd dit voorzitterschap herbevestigd n.a.v. de opstap naar de prezone met beperkte rechtspersoonlijkheid.

Deze bijeenkomsten zijn telkens gekoppeld aan de bestaande bijeenkomsten van burgemeesters van de 18 Westhoekgemeenten in het kader van Westhoekoverleg. Westhoekoverleg is het samenwerkingsverband van de 18 steden en gemeenten van de Westhoek. De coördinator van het Westhoekoverleg is tevens de secretaris van de prezoneraad. Het secretariaat van Westhoekoverleg functioneert als aanspreekpunt voor de prezoneraad Westhoek.

2. Task Force

(01/05/2009 – 31/12/2009)

De task force is het technisch orgaan dat belast is met de voorbereiding van de hervorming in de Westhoek.

De samenstelling van de task force werd als volgt samengesteld op de bijeenkomst van de prezoneraad op 15 mei ’09.

  • Voorzitter prezoneraad – Joris Hindryckx
  • Financieel adviseurs – Jean-Philippe Vandeputte (ontvanger Koksijde) en Hans Cromheecke (ontvanger Kortemark)
  • Vrijwillige brandweerlieden – Kpt. Dirk Coopman (Diksmuide), Lt. Paul Victoor (Ieper), Lt. Pieter Top (Poperinge) en Lt. Filip Simoens (Wervik)
  • Beroepsbrandweerlieden – Lt. Jacky Coopman (Kortemark), Kpt. Roger Van Brussel en Olt. Patrik Baertsoen (Veurne)
  • Algemene coördinatie en ondersteuning – Dieter Hoet en Dorine Sioen (Westhoekoverleg)

In de schoot van de Task Force werd dhr. Roger Van Brussel aangeduid als voorzitter.

De werkzaamheden van de Task Force richtten zich voornamelijk op het nauwgezet in beeld brengen van de actuele werking van de 16 gemeentelijke brandweerdiensten (25 korpsen).

Het eindrapport, inclusief beleidsadvies, kan u hier raadplegen.

3. Operationele Prezone Westhoek 2010

(01/11/2010 – 31/12/2010)

De Westhoek diende in op de oproep van de Federale overheid om over te gaan tot een “operationalisering van de prezone”. De 18 gemeenten wensen van de federale middelen (ca. 528.000,00 euro) gebruik te maken om te werken aan een aantal acties, en het uitvoeren van een aantal investeringen.

Actie 1: coördinatie van de prezone (verderzetten werk task force, uitvoeren verdere analyses, …).
Actie 2: Toepassing SAH (o.m. uitwerken intergemeentelijke overeenkomsten om dubbele uitruk te vermijden, …).
Actie 3: Verder uitwerken risico-analyse voor de zone Westhoek.
Actie 4: Realisatie van een herverdelings- en aankoopplan (dit omvat een niet onbelangrijk investeringsprogramma van brandweermaterieel voor de Westhoek).
Actie 5: Gebruik van software waarmee interventieverslagen kunnen worden gegenereerd (dit omvat o.m. het harmoniseren van de verschillende digitale platforms waarop er momenteel wordt gewerkt).
Actie 6: Investeringen in een betere individuele bescherming voor de brandweerlieden.

Voor de uitvoering van deze acties worden een aantal mensen in de Westhoek gedeeltelijk vrijgesteld in de loop van 2010. Het gaat om 2 gemeentelijke financieel beheerders (Veurne en Koksijde), 2 medewerkers van gemeente Koksijde (o.a. Bjorn Cools), het secretariaat van Westhoekoverleg, en 4 brandweermannen (Bart Pattyn (brandweercommandant vrijwilliger van Zonnebeke en beroepsbrandweerman te Ieper), Jacky Coopman (commandant beroeps Kortemark, en Filip Simoens (commandant vrijwilliger Wervik). Stad Veurne is aangesteld als “trekkergemeente”, om uitvoering te geven aan de zaken waarvoor de prezone vragende partij is.

Het voortgangsrapport dd. 31/12/2010 kan hier worden geraadpleegd.

4. Operationele Prezone Westhoek 2011

(1/01/2011 – 31/12/2011)

Ook in 2011 sloten de 18 gemeenten van de Westhoek een overeenkomst “operationele prezone” met de Staat. Deze overeenkomst werd reeds goedgekeurd door de 18 Westhoekgemeenten en de minister.

In 2011 werd werk gemaakt van een negental acties, m.n.:

1/ een operationele coördinatie op zonaal niveau verzekeren,
2/ de toepassing van het principe van de snelste adequate hulp optimaliseren,
3/ een risicoanalyse uitvoeren op zonaal niveau,
4/ een herstructureringsplan en een aankoopplan inzake materieel verwezenlijken,
5/ het gebruik van een software voor het genereren van interventieverslagen,
6/ realisatie van een zonaal opleidingsplan voor het personeel in functie van de bijzonderheden van de zone,
7/ bewust maken van de burgers voor de brandpreventie in de woningen,
8/ realisatie van een zonaal aankoopplan voor materieel voor de (persoonlijke) uitrusting, en
9/ ontwikkeling en harmonisering van de verplichte preventie.
In totaal wordt er in de Westhoek 2,61 VTE personeelsinzet vrijgemaakt om uitvoering te geven aan de overeenkomst 2011. In 2011 worden de volgende mensen gedeeltelijk vrijgesteld: Paul Victoor (projectcoördinator), Dieter Hoet (secretaris), Dorine Sioen (secretariaatsmedewerker), Jean-Philippe Vandeputte (financieel beheerder), Kris Degraeve (financieel beheerder), Dirk Coopman (coördinator SAH), Filip Simoens (coördinator risicoanalyse), Jacky Coopman (coördinator logistiek), Patrick Bartsoen (coördinator software), Dimitri Vandromme (coördinator opleiding), Jean-Claude Gaytant (medewerker opleiding), Bruno Denys (medewerker opleiding) en Michel Willaert (coördinator preventie).

1/ een operationele coördinatie op zonaal niveau verzekeren;
2/ de toepassing van het principe van de snelste adequate hulp optimaliseren:
In uitvoering van deze actie werd o.m. op 7 oktober 2011 een overeenkomst snelste adequate hulpverlening (SAH) goedgekeurd door de prezoneraad die vervolgens door de 18 gemeenteraden werd bekrachtigd;
3/ een risicoanalyse uitvoeren op zonaal niveau;
4/ een herstructureringsplan en een aankoopplan inzake materieel verwezenlijken;
5/ het gebruik van een software voor het genereren van interventieverslagen;
6/ realisatie van een zonaal opleidingsplan voor het personeel in functie van de bijzonderheden van de zone:
In het kader van deze actie werd o.m. werk gemaakt van een bevraging van de 955 vrijwillige brandweerlieden die de Westhoek rijk is. De civiele veiligheid kan in een landelijke zone zoals de Westhoek enkel op een goede en betaalbare wijze worden georganiseerd, dankzij de inzet van deze vrijwillige brandweerlieden, die ingezet worden via een netwerk van posten. Uit deze bevraging bleek evenwel dat de steeds toenemende eisen t.a.v. deze vrijwillige brandweer de leefbaarheid ervan dreigen in gevaar te brengen. Lees meer…
Naar aanleiding van deze bevraging organiseert de prezone op 29/02/2012 een persconferentie in de brandweerkazerne te Kortemark (klik hier voor meer info).
Opleiding Straalpijpen & Bundels:
1/ powerpoint straalpijp G-Force;
2/ tekst kenniscentrum;
3/ inhoud en inleiding van de opleiding;
4/ straalpijptechnieken;
5/ LD aflegsystemen.
7/ bewust maken van de burgers voor de brandpreventie in de woningen;
8/ realisatie van een zonaal aankoopplan voor materieel voor de (persoonlijke) uitrusting; en
9/ ontwikkeling en harmonisering van de verplichte preventie.

De resultaten van de werking in 2011 werden uitvoerig beschreven in het voortgangsrapport 2011.

In totaal werd er in de Westhoek 2,61 VTE personeelsinzet vrijgemaakt om uitvoering te geven aan de overeenkomst 2011. In 2011 werden de volgende mensen gedeeltelijk vrijgesteld: Paul Victoor (projectcoördinator), Dieter Hoet (secretaris), Dorine Sioen (secretariaatsmedewerker), Jean-Philippe Vandeputte (financieel beheerder), Kris Degraeve (financieel beheerder), Dirk Coopman (coördinator SAH), Filip Simoens (coördinator risicoanalyse), Jacky Coopman (coördinator logistiek), Patrick Bartsoen (coördinator software), Dimitri Vandromme (coördinator opleiding), Jean-Claude Gaytant (medewerker opleiding), Bruno Denys (medewerker opleiding) en Michel Willaert (coördinator preventie).