Vervoerregio Westhoek heeft haar regionaal mobiliteitsplan definitief goedgekeurd. Dat plan bepaalt hoe het toekomstig personen- en goederenvervoer er in de Westhoek zal uitzien.

Peter Roose | voorzitter vervoerregio

“Ons plan is ambitieus! We willen tegen 2030 40% van onze verplaatsingen duurzaam maken en 15% minder kilometers afleggen met auto’s en vrachtwagens. Om dit te realiseren, willen we een gedragswijziging of ‘mental shift’ stimuleren. Daarnaast zetten we in op veilige, toegankelijke en sociale mobiliteit.”

Het plan wordt nu ter goedkeuring voorgelegd aan Lydia Peeters, Vlaams Minister van Mobiliteit en Openbare Werken. De vervoerregio stuurt tegelijk ook haar “nieuwjaarsbrief” aan de Vlaamse Regering: een breed gedragen verlanglijst voor investeringen in duurzame infrastructuur in de regio.

Het regionaal mobiliteitsplan kijkt naar hoe we ons vandaag en in de toekomst verplaatsen in de Westhoek. Het is een visietekst, maar er zijn ook concrete acties aan gekoppeld. Het plan streeft naar duurzame mobiliteit.

Lieven Van Eenoo | ambtelijk voorzitter vervoerregio

“We willen met dit plan de mobiliteit in de Westhoek merkbaar verbeteren. Dat willen we bereiken door de vraag naar mobiliteit, het aanbod ervan en de ruimtelijke ordening zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. De infrastructuur en het wegennet moeten hiervoor verbeterd worden, maar er moet ook iets veranderen aan de manier waarop we denken over mobiliteit. We moeten ons bewust duurzaam willen verplaatsen. Alleen zo kunnen we onze mobiliteit écht duurzaam maken, en tegelijkertijd de regio bereikbaar houden en economisch laten bloeien”

Intense samenwerking

De regionale mobiliteitsvisie sluit aan bij de beleidsplannen van lokale en bovenlokale overheden. De opmaak nam meerdere jaren in beslag.

Peter Roose | voorzitter vervoerregio

“We zijn trots dat het plan er nu ligt. Er was een nauwe samenwerking tussen de vijftien steden en gemeenten, maar ook met de hogere overheden en andere partners binnen de vervoerregio. Iedereen droeg zijn steentje bij, vanuit de eigen specifieke expertise. Ik wil graag iedereen die hier aan meegewerkt heeft bedanken voor zijn en haar inbreng.”

Ook middenveldorganisaties, burgers en andere actoren kregen een stem bij de opmaak van het regionaal mobiliteitsplan. Er vonden regelmatig overlegmomenten plaats met belanghebbenden en via bevragingen werd gepeild naar wat burgers belangrijk en minder belangrijk vinden. Met die informatie werd het regionaal mobiliteitsplan verbeterd. Van half augustus tot half oktober 2023 was er ook een openbaar onderzoek. Burgers en adviesinstanties konden het plan inkijken en opmerkingen formuleren. Deze opmerkingen werden stuk voor stuk onderzocht en hebben geleid tot enkele aanpassingen in het plan.

Geplande investeringen voor 2024

De vervoerregio heeft – nog net op tijd – ook haar nieuwjaarsbrief overgemaakt aan de Vlaamse Regering. Dat gebeurt via een advies op de investeringen die de Vlaamse Overheid in 2024 voorstelt voor mobiliteitsprojecten in de Westhoek. De vervoerregioraad is tevreden over het engagement van de Vlaamse Regering om de plannen voor de herinrichting van de N8 in Alveringem, Lo-Reninge en Vleteren uit te voeren, maar vraagt wel een concreet plan van aanpak en tijdschema. Ook de opstart van het studiewerk voor een definitieve oplossing voor de N8 tussen Vleteren en de N38 in Ieper wordt positief onthaald. De regio dringt aan op de verdere uitvoering en afwerking van de zuidwestelijke omleiding van Diksmuide, die een belangrijke bijdrage zal leveren aan de leefbaarheid in Diksmuide en een betere ontsluiting van de Westhoek. Vanuit dezelfde doelstelling staat ook de herstart van het planproces voor de omleiding van Adinkerke op het verlanglijstje van de regio. Naast deze belangrijke, strategische projecten, benadrukken de partners in de vervoerregio hun goesting om de komende jaren in te zetten op de verdere uitbouw van veilige fietsroutes. Naast diverse lopende projecten zoals fietsbruggen in Veurne en Ieper, bevat het advies dan ook een lijstje van zinvolle projecten die de komende jaren een duwtje verdienen.

Evaluatie recente wijzingen openbaar vervoer

Verder evalueerde de vervoerregio de aanpassingen aan het openbaar vervoer die sinds 6 januari van kracht zijn. De regio behoudt zijn vertrouwen in het vervoerplan, dat voor de regio belangrijke verbeteringen inhoudt. Tegelijk werden vanuit gemeenten en gebruikers op een aantal plaatsen capaciteitsproblemen en vertragingen gemeld. Deze werden overgemaakt aan De Lijn. De vervoerregio dringt er bij De Lijn op aan om deze problemen op korte termijn aan te pakken.

Vervoerregio Westhoek

De vervoerregio Westhoek bestaat sinds 2019. Het is een van de vijftien Vlaamse vervoerregio’s die werden opgericht toen het decreet basisbereikbaarheid in werking trad. De vervoerregio’s zijn overlegplatformen voor regionale mobiliteit, met vertegenwoordigers van diverse overheden. De vervoerregio Westhoek telt zo’n 200.000 inwoners en bestaat uit vijftien steden en gemeenten: Alveringem, De Panne, Diksmuide, Heuvelland, Houthulst, Ieper, Koekelare, Kortemark, Langemark-Poelkapelle, Lo-Reninge, Mesen, Poperinge, Veurne, Vleteren en Zonnebeke. Het is bij uitstek een open en landelijke regio. Naast vertegenwoordigers van de lokale besturen bevat de vervoerregio ook vertegenwoordigers van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, de provincie West-Vlaanderen, het Agentschap Wegen en Verkeer, het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust, vervoermaatschappij De Lijn, De Vlaamse Waterweg nv, het Departement Omgeving, de NMBS, Infrabel, de mobiliteitscentrale aangepast vervoer, de WVI en DVV Westhoek.

Hoppin: de nieuwe Vlaamse visie op mobiliteit

De goedkeuring van het regionaal mobiliteitsplan van de vervoerregio Westhoek kadert binnen Hoppin, de nieuwe Vlaamse visie op mobiliteit. Hoppin stimuleert de modal shift en zet in op een efficiënt, duurzaam en flexibel openbaar vervoer voor alle reizigers. Combimobiliteit staat hierin centraal: het combineren van verschillende vervoermiddelen om je bestemming te bereiken. Meer info over Hoppin vind je op www.hoppin.be.