Het tweede Vlaamse jaarverslag van de jeugdhulp bevestigt de tendensen van een nieuw jeugdhulplandschap: kinderen, jongeren en hun gezinnen maken steeds meer gebruik van de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp. De jeugdhulp schuift dus steeds dichterbij de gezinnen met lange wachtlijsten tot gevolg.

De Vlaamse Overheid wil deze tendens keren en financiële middelen vrijmaken voor de versterking van de jeugdhulp. De gezinnen moeten zeer nabij ondersteund kunnen worden– ook in wachtperiodes – via snelle en voldoende nabije jeugdhulp. Het vertrekpunt is 1 gezin = 1 plan waarbij iedereen betrokken op een gezin, kinderen en jongeren mee instaat voor de continuïteit van de jeugdhulp. Geïnteresseerde samenwerkingsverbanden konden per 15 december een dossier indienen bij de Vlaamse Overheid. Na goedkeuring medio januari 2018 worden deze samenwerkingsverbanden structureel ondersteund met een werkingsbijdrage tussen de 700.000 – en 1.000.000€

Op 13/10/2017 werden alle betrokken jeugdhulppartners op niveau van de Westhoek samen met de gemeenten en OCMW’s uitgenodigd op een netwerkbijeenkomst om ook een dossier één gezin = één plan voor de regio Westhoek op te maken.

Op niveau van de Westhoek wil het intersectorale en intergemeentelijke samenwerkingsverband inzetten op het uitrollen van een basisondersteuningsaanbod in de opvoedingssituatie van gezinnen met volgende principes: Laagdrempelig, breed generalistisch, flexibel, mobiel, intersectoraal, kracht- en vraaggericht, gerealiseerd door intersectoraal team begeleiders: één begeleider in één gezin en indien noodzakelijk een beperkt aantal, kortdurende, gespecialiseerde methodische interventies die toegevoegd worden aan het basisondersteuningsaanbod.

Doelstelling is om escalatie van problemen of meer intensieve hulp te vermijden ook tijdens de wachtperiode op reguliere jeugdhulp (overbruggingshulp).
Vanuit de vaststelling dat in de regio Westhoek ook een grote behoefte is aan psychologische en psychiatrische hulp voor kinderen en jongeren, wordt de keuze gemaakt om ook in te zetten op de eerstelijnspsychologische functie voor kinderen en jongeren.

De Algemene Vergadering van Westhoekoverleg besliste op 17/11/2017 om op te treden als juridische kernpartner in dit dossier en dient dit dossier op 15 december in bij de Vlaamse Overheid. Medio januari volgt de beslissing vanuit Vlaanderen van de goedgekeurde dossiers.