DVV Westhoek en het Regionaal Landschap Westhoek vzw (RLW) hebben de afgelopen maanden de mogelijkheden voor een intergemeentelijke werking rond onroerend erfgoed in de Noordelijke Westhoek in kaart gebracht. Hieruit bleek dat er in de regio een grote noodzaak en bereidwilligheid bestaat om de krachten te bundelen rond het thema (onroerend) erfgoed. Het gebied vormt immers een blinde vlek op de kaart.

Begin 2023 werd een erkenningsdossier ingediend bij het Agentschap Onroerend Erfgoed dat eind maart ontvankelijk werd verklaard door de minister.

De nieuwe intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst Hydra zal vanaf januari 2024 expertise op vlak van archeologisch, bouwkundig en landschappelijk erfgoed ter beschikking stellen aan de lokale besturen van Alveringem, Diksmuide, Lo-Reninge en Veurne.

De naam van de IOED heeft een duidelijke link met de regio. Water is hét verbindend element tussen de diverse landschapstypes met de IJzer en het IJzerbekken in een cruciale rol. Het water is alomtegenwoordig in De Westhoek en van levensbelang, zowel voor mens (drinkwaterproductie in het Blankaartbekken) als voor fauna en flora en dus ook voor de land- en tuinbouwsector. Water heeft in de geschiedenis ook vaak een belangrijke rol gespeeld.

Hydra is ook een verwijzing naar de Hydra van Lerna, een veelkoppige slang uit de mythologie. Ieder afgehouwen kop van de slang groeide telkens dubbel terug, alleen de laatste kop was onsterfelijk. De Westhoek was in het verleden het decor van verscheidene oorlogen en veldslagen. De bewoners van de Westhoek zaten vaak midden in de strijd. Strijdbaarheid en weerbaarheid zijn kenmerkend voorde mensen die er leven.