Beslissingen – Raad van Bestuur

Dienstverlenende Vereniging Westhoek

29 maart 2023 om 18u00 in het Streekhuis Westhoek

Aanwerving intergemeentelijke ICT-coördinator Digibanken Westhoek

De raad van bestuur keurt de vacature én het functieprofiel unaniem goed.

De raad van bestuur stelt de vacature voor de aanwerving van de intergemeentelijke ICT-coördinator B-niveau vacant vanaf 30 maart 2023 tot 27 april 2023.

De raad van bestuur keurt goed dat volgende personen zetelen in de jury tijdens de selectieprocedure:
– Algemeen directeur DVV Westhoek
– Regisseur Sociale Economie en Werk DVV Westhoek
– Business analist DVV Westhoek
– Gemeentelijke IT-medewerker

Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen DVV Westhoek en OCMW Diksmuide met inbegrip van een ter beschikkingsstelling in het kader van een beroepsverkennende stage en een eventuele tewerkstelling als art. 60 bij DVV Westhoek.

De raad van bestuur keurt de overeenkomst voor de beroepsverkennende stage unaniem goed.

De algemeen directeur wordt aangesteld om namens de vereniging op te treden als ondertekenaar van de stageovereenkomst.

Goedkeuring principieel akkoord voor samenwerking DVV Westhoek en Gemeente Alveringem voor de opstart van het inventarisatietraject van de collectie van het openluchtmuseum ‘Bachten de Kupe’ en opmaak collectieplan.

De raad van bestuur wenst niet samen te werken met een individuele gemeente voor de bijkomende ondersteuning.

De algemeen directeur wordt aangesteld als ondertekenaar namens DVV Westhoek van de samenwerkingsovereenkomst die door de gemeente Alveringem zal worden opgemaakt, mits deze overeenkomst voldoet aan de voorwaarden van de raad van bestuur zoals vermeld in Artikel 1.

Goedkeuring betaling facturen

De raad van bestuur geeft unanieme goedkeuring voor de betaling van de factuur De Lijn voor busverbinding Ieper-Armentières – februari 2023 – €19.225,04 en de factuur Vandelanotte – €8.735,55

Goedkeuren ontvangen gift Welzijnsraad Westhoek vzw n.a.v. ontbinding

De Raad van Bestuur gaat akkoord om de gift met de resterende activa aan te nemen en aan te wenden onder de in de overeenkomst vermelde voorwaarden.

De raad van bestuur mandateert de (onder)voorzitter én de algemeen directeur om de overeenkomst namens DVV Westhoek te ondertekenen.

Goedkeuring verantwoordingsdossier cultuuroverleg IJzervallei 2022

De raad van bestuur keurt het verantwoordingsdossier van 2022 voor IJzervallei, bestaande uit het overzicht van de doelstellingen en het financieel luik unaniem goed.

Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen VEKA en de Dienstverlenende Vereniging Westhoek ikv Energiehuis Westhoek

De raad van bestuur keurt de samenwerkingsovereenkomst met Vlaamse Gewest als bijlage unaniem goed.

De raad van bestuur bekrachtigt het eerder goedgekeurde Meerjarenplan 2022-2025 opnieuw als addendum.

Goedkeuring bij akte actualisatie meerjarenplan Energiehuis Westhoek: over de stappen richting geïntegreerde woon- en energieloketten

De raad van bestuur keurt de geupdate bijakte in het kader van de actualisatie van het meerjarenplan Energiehuis Westhoek unaniem goed.

Goedkeuring rapporterings- en planningsdocument 2022 WoonWinkel West voor de beoordeling door Wonen in Vlaanderen

De Raad van Bestuur keurt het rapporterings- en planningsdocument 2022 WoonWinkel West unaniem goed.

Goedkeuring bestek voor de aankoop van een koelcel voor Foodsavers Westhoek

De Raad van Bestuur schuift de goedkeuring van het bestek voor de aankoop van een koelcel voor Foodsavers Westhoek door naar de volgende raad van bestuur.

Het bestek wordt pas uitgestuurd nadat alle beslissingen van de gemeenten tot het al dan niet toetreden in de werking van Foodsavers Westhoek ontvangen zijn.

De raad van bestuur gaat akkoord dat het bestek verstuurd wordt naar volgend firma’s:
– G./ Elektricity – Bikschotestraat 119, 8920 Langemark-Poelkapelle
– RSK Koeltechniek – Vooruitgangsstraat 4, 8630 Veurne
– JTK – Wagenmakerijstraat 9, 8600 Diksmuide
– Klimakoel – Veurnestraat 289/2, 8660 De Panne
– Friegel – Brugseweg 24, 8920 Langemark-Poelkapelle
– SKT uit Ieper kan worden toegevoegd aan de te bevragen firma’s.

Goedkeuring projectdossier Organisatienetwerken 4de pijler Westhoek

De Raad van Bestuur keurt het Aanvraagformulier 4de pijler met de projectplanning en daarbij horende begroting 2023-2024 unaniem goed.

De Raad van Bestuur gaat akkoord met het feit dat de Dienstverlenende Vereniging Westhoek optreedt als rechtspersoon voor het indienen van het aanvraagformulier 4de pijler bij de Vlaamse Overheid.

Goedkeuring inhoudelijk jaarverslag autonoom vrijwilligerswerk NestorPlus 2022

De raad van bestuur keurt het inhoudelijk jaarverslag autonoom vrijwilligerswerk 2022 unaniem goed.

Goedkeuring inhoudelijk en financieel werkingsverslag intergemeentelijke gezondheidspreventie 2022

De raad van bestuur keurt het inhoudelijk werkingsverslag IGP 2022 unaniem goed.

Gunning opdracht voor media-inkoop digitale televisie promospot Westhoek en promospot ambassadeurs – deel 2 voor de regiomarketing Westhoek

De opdrachten “media-inkoop Digitale TV voor de algemene promovideo van de Westhoek” (Leader/RMC/12) en “media-inkoop Digitale TV voor de promovideo van de Ambassadeurs van de Westhoek” (Leader/RMC/13) worden gegund aan het bureau “DPG Media”, Medialaan 1, 2018 uit Antwerpen, dit overeenkomstig hun offertes van 22 maart 2023 en dit tegen de totaal kostprijs van € 8.264,46 excl. BTW of € 10.000 inclusief BTW per bestek.

Goedkeuring aanmeldingsdossier voor de ontwikkeling van een EFRO-project e-Westhoek.

De raad van bestuur keurt de vooraanmeldingsfiche voor indiening op de EFRO-projectoproep onder doelstelling 1.2 ‘digitalisering’ unaniem goed.