Voor verdere inlichtingen : Burgemeester Toon Vancoillie (GSM : 0472/92.89.34)

Vrijdag 22 december ’17 – Diksmuide

In 2015 gaf Westhoekoverleg aan dat samenwerking tussen gemeenten in de Westhoek op een efficiëntere en transparantere manier diende te verlopen. Die intentieverklaring leidde op vandaag tot de oprichting in Diksmuide van een nieuwe structuur voor intergemeentelijke samenwerking in de Westhoek: een dienstverlenende vereniging met als naam ‘Westhoek’. De maatschappelijk zetel van de vereniging wordt gevestigd in het Stadhuis van Diksmuide.

De aanleiding hiervoor tijdens het voorzitterschap van Toon Vancoillie was tweevoudig. Enerzijds kent de Westhoek een lange traditie van samenwerking. Westhoekoverleg op zich bestaat al sinds 1994, en sindsdien zijn daarnaast zeer veel vormen van samenwerking gegroeid. Anderzijds is er de oproep van de Vlaamse regering om werk te maken van ‘interne staatshervorming’ in Vlaanderen, waarmee gemeenten opgeroepen worden om kritisch na te denken over de eigen organisatie. Hoe gemeenten met elkaar samenwerken, is hiervan een belangrijk onderdeel.

Bovendien hebben gemeenten steeds meer behoefte aan zeer gespecialiseerde functies. In een landelijke regio zoals de Westhoek ligt het voor de hand om er naar te streven om deze functies zo veel als mogelijk gezamenlijk in de vullen. Deze nieuwe structuur moet gemeenten er toe in staat stellen om bv. een GIS-ambtenaar, een ‘informatieveiligheidsconsulent’ of een ‘handhavingsambtenaar’ voor meerdere gemeenten tegelijk aan te stellen. Het zal telkens de individuele keuze zijn van de gemeente om al dan niet te kiezen voor een dergelijke gedeelde oplossing.

Bijgevolg groeide de afgelopen jaren het idee om een nieuwe structuur op te richten, de zgn. dienstverlenende vereniging, die drie belangrijke doelstellingen heeft:

  • Bestaande samenwerking wordt in de nieuwe structuur ingekanteld, waardoor een veelheid aan bestaande samenwerkingen kan worden ‘opgedoekt’. Concreet worden in ’18 het Welzijnsplatform, Forum Jeugd en Energielening Westhoek ondergebracht in de dienstverlenende vereniging Westhoek. In de toekomst kan hier nog verder in worden gegaan.
  • Gedeelde gespecialiseerde functies voor gemeenten worden ingezet via de dienstverlenende vereniging.
  • Nieuwe samenwerking tussen gemeenten al dan niet in het kader van projecten, wordt ondergebracht in de nieuwe dienstverlenende vereniging.

De Westhoek is trouwens niet de enige regio in Vlaanderen die kiest voor deze versterkte vorm van samenwerking. Ook de regio Midwest (regio Roeselare – Tielt) koos voor een gelijkaardige oplossing om gemeenten beter te wapenen om de uitdagingen van de komende jaren op een betere en heldere manier aan te gaan.

Vanheste Ann en Vancoillie Toon