Stronger Combined

Westhoekoverleg diende op 5 maart 2018 samen met o.m. Antwerpen Management School en Stad Genk in op een nieuwe projectontwikkelingsmogelijkheid binnen Interreg ‘North Sea Region’ voor mobiliteit.  Hoofddoelstelling van het project is het combineren van mobiliteitsoplossingen in een rurale context.  Deze oplossingen steunen op publieke en private samenwerkingen waarbij openbaar vervoer als ruggengraat fungeert.

Hierbij wordt uitgegaan van een onzekere toekomstige rol voor de aanbieder van openbaar vervoer, rigide zakelijke modellen en bemiddeling en veranderende demografische omstandigheden en stimulansen voor passagiers.

Het project wil de rol van de aanbieders van het openbaar vervoer herdefiniëren, rekening houdend met de opkomende mobiliteitsrevolutie, de digitalisering, demografische veranderingen en verstedelijking in rurale gebieden.  Het openbaar vervoer en innoverende mobiliteitsoplossingen dienen elkaar te versterken in plaats van de concurrentie met elkaar aan te gaan.

Westhoekoverleg tekende via de Dienstverlenende Vereniging Westhoek in voor acties die betrokken zijn op:

  • het aankopen van deelfietsen voor de regio;
  • leasing van slimme fietssloten;
  • het uitvoeren van onderhoud van fietsen;
  • de ontwikkeling van een mobiele applicatie voor het samenstellen van de reis (trein, tram, bus, vraaggericht vervoer, …)

Het project werd goedgekeurd. Op 25 maart 2019 wordt het startschot gegeven en kan gestart worden met de uitvoering van acties. Meer info…

Vervoerplan vervoerregio Westhoek goedgekeurd

In 2016 selecteerde de Vlaamse Regering de Westhoek als pilootregio voor de invoering van ‘basisbereikbaarheid’.  De Westhoek werd gekozen omwille van zijn landelijke karakter, in vergelijking met de overige twee pilootregio’s die een meer verstedelijkt karakter hebben, m.n. Aalst en Mechelen.  Deze drie pilootregio’s hadden als opdracht een vervoerplan op te maken waardoor het openbaar vervoer in de regio meer op basis van de mobiliteitsvraag zou gaan rijden. Lees meer… 

Europees Project Transmobil uit de startblokken

Werk maken van betere mobiliteit in de Frans-Vlaamse grensregio: dat is de ambitie van het Europese project Transmobil. Dat ging op 1 januari 2018 van start in het programma Interreg V France – Wallonie – Vlaanderen. De Westhoek en de Noord-Franse plattelandsregio kampen met dezelfde problemen: er zijn weinig alternatieven voor de eigen auto, wat tot vervoersarmoede leidt, de sociale cohesie verbrokkelt en de leefbaarheid neemt af, doordat diensten en winkels uit de dorpen verdwijnen.

Transmobil wil nieuwe mobiliteitsoplossingen verkennen en een kennisplatform ontwikkelen, zodat actoren kunnen nadenken over grensoverschrijdende verbindingen en andere oplossingen.

Aan West-Vlaamse kant zal Transmobil in de stations van De Panne, Koksijde en Veurne een ‘fietspunt’ uitrollen, die de fietsstallingen onderhoudt, fietsen van pendelaars herstelt en deelfietsen aanbiedt. In Kortemark wordt in het oude stationsgebouw – dat de gemeente overneemt van de NMBS – een mobiliteitshub gecreëerd, met een fietspunt, kwalitatieve fietsenstallingen en laadpalen. Ook de creatie van dorpshub’s wordt onderzocht: multifunctionele knooppunten, vlot bereikbaar met de fiets of te voet, van waaruit bewoners zich samen verplaatsen of het openbaar vervoer nemen. Dat kan worden gecombineerd met sociale dienstverlening en een winkelpunt. Zo’n dorpshub pakt de vervoersarmoede aan en versterkt de sociale cohesie.

Aan Transmobil werken heel wat Vlaamse en Franse partners mee, met onder meer ook de EGTS West-Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Côte d’Opale. Aan West-Vlaamse kant zijn de partners de Provincie West-Vlaanderen, WVI, het Westhoekoverleg en de gemeenten De Panne, Houthulst, Koksijde, Kortemark, Vleteren, Ieper, Poperinge en Veurne.

De Provincie West-Vlaanderen zorgde als projectleider voor de indiening en zal instaan voor de verdere opvolging van de uitvoering. WVI begeleidt de gemeenten bij de uitwerking van de hub’s en zal gedeeltelijk instaan voor het uitvoeren van het studiewerk. Meer info… 

Verkenning strategische keuzes voor de Westhoek via “Service Design Landelijke Mobiliteit”

Op 1 januari 2015 werd het mobiliteitsvraagstuk van de Westhoek in opdracht van De Lijn, Fietsberaad, Agentschap Ondernemen en Westhoekoverleg (i.s.m. Resoc) bekeken vanuit een Service Design Benadering.  Centrale vraagstelling was: “Hoe kunnen de mensen, die wonen in de Westhoek, zich verplaatsen binnen een aanvaardbare tijdspanne?”

Service Design is een proces om goede (gebruikers)ervaringen te creëren en bestaande ervaringen te verbeteren. Deze ontwerpdiscipline zet vernieuwende, participatieve methodieken in om waardevolle diensten te ontwerpen en bestaande diensten te optimaliseren. Hierbij staat de gebruiker telkens centraal.

De resultaten van deze oefening bestaan enerzijds uit een beleidsaanbeveling voor alle betrokken beleidsniveaus (lokaal – Vlaamse / Federaal) en anderzijds uit een aantal pilootuitvoeringen van de voorgestelde concepten.  Deze resultaten zijn terug te vinden in volgende einddocumenten:

  1. Eindverslag traject
  2. Beleidsaanbeveling

Op 7 juni 2016 werden de resultaten van het traject ook toegelicht op het fietscongres van Fietsberaad.

Shared Mobility – gedeelde mobiliteit Westhoek

Het mobiliteitsbeleid wordt ingrijpend hertekend. We evolueren onder impuls van de Vlaamse Overheid naar een meer efficiënt en vraaggericht systeem met optimale inzet van verschillende vervoersmiddelen. Combi- en deelmobiliteit komen centraal te staan. Op woensdagavond 22 mei organiseerde de Dienstverlenende Vereniging Westhoek, ism Taxistop en Autodelen.net voor onze lokale besturen een infosessie over gedeelde mobiliteit en welke initiatieven je als lokaal bestuur in jouw gemeente kan implementeren maar ook ruimtelijk inplannen.

De presentaties van deze infosessie zijn terug te vinden via deze link. Wil je als gemeente graag zelf aan de slag rond deelmobiliteit? Blader dan zeker eens door deze Toolkit voor Gemeenten.

Mocht u nog vragen hebben over deze bijeenkomst of concreet aan de slag willen gaan in jouw gemeente? Neem dan zeker contact met Lien De Vos of Dieter Hoet.

Invoering KM heffing – Gevolgen voor de Westhoek?

Vanaf 1 april 2016 kan én zal er een kilometerheffing worden ingevoerd in de drie gewesten van België.  De kilometerheffing is voorzien voor alle vrachtwagens van meer dan 3,5 ton.

De kilometerheffing vervangt het eurovignet en de verkeersbelasting wordt verlaagd. Voor de kleinste vrachtwagens wordt de verkeersbelasting zelfs afgeschaft.  Binnenlandse transporteurs zullen de kilometerheffing mogen aftrekken van de vennootschapsbelasting.

Er zal ook een (tweede) proefproject rond kilometerheffing voor personenwagens worden opgezet. De intentie is om ook voor personenwagens een kilometerheffing in te voeren, samen met een hervorming van de verkeersbelastingen. Dit is echter een lange termijnvisie.

De heffing voor vrachtwagens zal gelden op alle snelwegen en een aantal grote gewestwegen. De gebieden rond de zeehavens worden vrijgesteld.

Voor de regio Westhoek werden volgende wegen geselecteerd:
–              E40
–              N8  (vanaf N34 Koksijde tot N38 te Ieper)
–              N8 (Ieper – Menen – Kortrijk)
–              N8 (doorheen Ieper ) – Volgens decreet werd de volledige N8 geselecteerd van Brussel tot Koksijde. Dus ook de route doorheen Ieper-centrum.
–              A19

Voor de Westhoek wordt gevreesd dat de invoering van de heffing meer sluipverkeer zal genereren op parallele wegen.  Tevens zullen gemeenten verplicht zijn de heffing te betalen voor eigen voertuigen.

Integrale dossier

Projectontwikkeling om de mobiliteitsvisie op het terrein te realiseren

Naar aanleiding van de opmaak van de mobiliteitsvisie van de Westhoek, werd door Westhoekoverleg en WVI in tandem op zoek gegaan naar extra middelen om deze visie gerealiseerd te krijgen in de streek.  Sinds het najaar van 2013 werden diverse pistes ontwikkeld.

  • in het kader van Interreg Vb – Noordwest Europa onder de noemer ‘smart’: ‘sustainable mobility and rural transport’.  Dit transnationaal project werd – onder een nieuwe naam SEPRUMO: Strategic European Plan for Sustainable low carbon Rural Mobility – voor een eerste keer op 18 mei 2015 ingediend door de Duitse leadpartner uit Nord Hessen. Het projectidee werd echter niet weerhouden.
  • Parallel werd met de Noord-Franse partners gewerkt aan een tweede project om in te dienen in het Interregprogramma Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen.  De ‘Agence d’Urbanisme’ (AGUR) van Duinkerke nam hierin het voortouw.  De Lijn West-Vlaanderen zit mee aan tafel.  Uiteindelijk werd het project ‘transmobil’ ingediend m.b.v. de Provincie West-Vlaanderen. Het projectidee werd goedgekeurd.

De stad Ieper zet alvast een belangrijke stap in de realisatie van deze visie door met eigen middelen van start te gaan met een autodeelsysteem ‘Cambio’ in de binnenstad.  Op deze manier is Ieper pionier in de Westhoek in het realiseren van de zgn. ‘nieuwe mobiliteit’.

Standpunt Westhoekoverleg / Resoc

Standpunt Westhoekoverleg – 2013 / Vision stratégique Westhoekoverleg – 2013
Anno 2013 maakte Westhoekoverleg met begeleiding van wvi werk van een eigen standpunt omtrent de toekomstige ontwikkeling van mobiliteit in de regio.  Het standpunt werd voorbereid door het stedenoverleg (Diksmuide, Ieper, Koksijde, Poperinge en Veurne) in de schoot van Westhoekoverleg en bekrachtigd door de algemene vergadering van Westhoekoverleg.  In het standpunt wordt stilgestaan bij de ontwikkeling van het openbaar vervoer en de mogelijkheden van de zgn. nieuwe mobiliteit (fietsmobiliteit, autodelen, …).
presentatie WH-visie mobiliteit

mobiliteitsvisie_WH

Standpunt Westhoekoverleg n.a.v. besparingsvoorstellen De Lijn – 16/03/2012.
In 2012 reageerde Westhoekoverleg gezamenlijk t.a.v. De Lijn en de Vlaamse overheid n.a.v. de besparingsinspanningen die toen werden naar voor geschoven.  Door deze gezamenlijke reactie slaagde Westhoekoverleg erin een aantal vooropgestelde besparingen terug te schroeven, alhoewel niet kon worden vermeden dat het totale aanbod verder achteruitging.

Standpunt Westhoekoverleg / Resoc Westhoek – 2008
Met de stuurgroep mobiliteit volgt het Westhoekoverleg de beleidsactualiteit op. Verder bereid de stuurgroep ook de standpunten voor die door het Westhoekoverleg worden ingenomen ter behartiging van de belangen van de Westhoek als plattelandsregio. Zo maakte deze stuurgroep reeds in 2008 een eisenbundel op t.a.v. De Lijn (West-Vlaanderen). Deze eisenbundel werd zowel door het Westhoekoverleg als door Resoc Westhoek onderschreven.