Volgens de ‘Barometer Digitale Inclusie’ van de Koning Boudewijnstichting (2020) ervaren mensen in een kwetsbare positie (senioren, kansengroepen, anderstaligen,…) in de samenleving een hoger risico op digitale uitsluiting. Deze uitsluiting is enerzijds te situeren in een ongelijke toegang tot technologie zoals een laptop of internetverbinding. Anderzijds zijn deze personen door een samenloop van omstandigheden vaak minder digitaal vaardig. De Vlaamse overheid wil kwetsbare groepen meekrijgen in de digitaliseringsgolf door de oprichting van Digibanken te ondersteunen.

Met de Digibanken wordt een breed intergemeentelijk en intersectoraal partnerschap opgericht om digitale uitsluiting bij inwoners te vermijden, met absolute prioriteit naar doelgroepen met een verhoogd risico op digitale uitsluiting. Op basis van de plattelands- en kustrealiteit, de knelpunten en noden van elke doelgroep en het reeds aanwezige aanbod, zullen de Digibanken een zeer belangrijke rol opnemen in het bundelen en versterken van het aanbod van de verschillende partners, het zeer nabij en mobiel ondersteunen van de doelgroepen en het zoeken naar lokale oplossingen op maat. Vier kernprincipes staan hierbij centraal:

  1. Versnippering tegengaan en slimme koppelingen maken: e-inclusie op gecoördineerde wijze uitrollen
  2. Op maat: gesignaleerde noden beantwoorden én proactief oplossingen aanreiken en digitale skills versterken
  3. Fysiek én mobiel: aanbod in de vorm van een fysiek, laagdrempelige én toegankelijk ‘Digipunt’ in combinatie met een mobiel aanbod in de meer landelijke dorpen.
  4. Duurzaamheid: circulair economisch model ontwikkelen én bestendiging dienstverlening

Het aanhaken op andere lopende en complementaire projectoproepen (Edusprong, Iedereen digitaal, Gemeente zonder Gemeentehuis, E-inclusie…) zal bovendien toelaten om een laagdrempelige, veelzijdige en vernieuwende dienstverlening in de Westhoek uit te werken, die op lange termijn ook inspeelt op de meer algemene trend van levenslang leren.

In de referentieregio Westhoek maakten de lokale besturen de keuze om vier Digibank-projectdossiers in te dienen bij de Vlaamse Overheid, telkens voor een werkingsgebied bestaande uit een cluster van gemeenten, gekoppeld aan de kleinstedelijke kernen Diksmuide, Ieper, Poperinge en Veurne. DVV Westhoek en POM West-Vlaanderen ondersteunden de lokale besturen bij de opmaak van de projectdossiers.

Goedkeuring van de Digibank-projectdossiers wordt verwacht in januari 2022.