Dienstverlenende Vereniging Westhoek
Raad van Bestuur
Streekhuis Westhoek, 29 april 2019 om 18u00
Besluiten

Goedkeuring organisatie dataveiligheid in de DVV Westhoek.

De raad van bestuur treedt toe tot de KDV IGIB – informatieveiligheid voor een minimale duur van 2 jaar.
De raad van bestuur gaat akkoord om voor informatieveiligheid beroep te doen op het intergemeentelijk personeelslid Niels Vermeersch.
DVV Westhoek doet beroep op deze dienstverlening met onmiddellijke ingang.

Vaststelling van de jaarrekening 2018

Gelet op artikel 38 van de statuten van DVV Westhoek keurt de raad van bestuur de jaarrekening en het bijhorend jaarverslag unaniem goed voor agendering op de jaarvergadering op 18 juni 2019 om 18u.

Ontvangen gift Westhoekoverleg i.k.v. financieel meerjarenplan.
De raad van bestuur keurt de overdracht van de fondsen ter waarde van 208.522,68 Euro van de feitelijke vereniging Westhoekoverleg naar de DVV Westhoek unaniem goed.

Regiomarketing: verderzetting via DVV Westhoek?

De raad van bestuur zal met DVV Westhoek de rol van promotor opnemen voor de afronding van het leaderproject ‘Westhoek. De Nieuwe Wereld’ voor de periode 1 juli 2019 t.e.m. 31 december 2019. Het schrijven wordt bijgevolg unaniem goedgekeurd.

De raad van bestuur zal dhr. Steven Damman aanstellen op basis van een contract van bepaalde duur (C11 – geldelijke anciënniteit 16 jaar en 3 maanden – schaalanciënniteit – 1 jaar en 3 maanden) voor de periode 1 juli 2019 t.e.m. 31 december 2019.

Goedkeuring Regioconvenant

De Raad van Bestuur keurt het ‘protocol voor samenwerking tussen de regio Westhoek en de Provincie West-Vlaanderen’ unaniem goed.

Vaststelling agenda algemene vergadering DVV Westhoek op 18 juni 2019.

De raad van bestuur keurt de agenda voor de algemene vergadering van 18 juni 2019 en het voorstel van evaluatierapport unaniem goed.