Dienstverlenende Vereniging Westhoek
Raad van Bestuur
Streekhuis Westhoek, 14 januari 2020 om 18u00
Besluiten

Goedkeuring gewijzigd personeelsstatuut

De raad van bestuur keurt het personeelsstatuut unaniem goed.
De raad van bestuur keurt het protocol unaniem goed.

Goedkeuring uitbreiding delegatie voorzitter en/of ondervoorzitter i.k.v. de aanwerving van personeel zoals bedoeld in hoofdstuk III van het administratief personeelsstatuut

De raad van bestuur delegeert in geval van hoogdringendheid volgende bevoegdheden bij de aanwerving van nieuwe personeelsleden met contract van onbepaalde duur aan de voorzitter en/of ondervoorzitter:
– de bevoegdheid tot vacant verklaring (art. III.1 administratief personeelsstatuut),
– de bevoegdheid tot bepaling van de functiebeschrijving, de bijzondere aanwervingsvoorwaarden en de modaliteiten van de aanwervingsprocedure (art. III.5§1 administratief personeelsstatuut)
– de bevoegdheid tot publieke bekendmaking (art. III.9 administratief personeelsstatuut)

Goedkeuring volmacht van een informatieplichtige aan een derde met doel om zijn gegevens aan het centraal aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten mede te delen (Nationale Bank van België NV).

De raad van bestuur keurt de volmacht unaniem goed.

Aanstelling Lien De Vos in stuurgroep De Opstap

De raad van bestuur draagt de regionale welzijnscoördinator van DVV Westhoek voor als lid van de stuurgroep van De Opstap.

Goedkeuring tijdelijke samenwerkingsovereenkomst Innovatiemanager Sociale Economie

De Raad van Bestuur keurt de tijdelijke samenwerkingsovereenkomst – Schuldvordering 4WERK – Regierol Sociale Economie regio Westhoek unaniem goed.

De Raad van Bestuur keurt unaniem goed om over te gaan tot de betaling (eenmalig) van de cofinanciering van 5.000€.
Woonwinkel West

Tijdelijke aanstelling Laurent Ballegeer als woningcontroleur voor Woonwinkel West

De Raad van Bestuur keurt de deeltijdse inzet van 1 dag per week van Laurent Ballegeer als woningcontroleur ten behoeve van Woonwinkel West unaniem goed.

Goedkeuring vacature en functieprofiel, vacantverklaring en samenstelling jury voor de aanwerving van een coördinator, technisch adviseur, technisch medewerker en 2 administratieve medewerkers voor Woonwinkel West

De Raad van Bestuur keurt de vacature met de toelatings- en aanwervingsvoorwaarden en het functieprofiel voor de aanwervingen van een coördinator, een technisch adviseur, een technisch medewerker, een administratief medewerker en een tijdelijk administratief medewerker voor Woonwinkel West goed op voorwaarde dat deze goedgekeurd worden door de stuurgroep van Woonwinkel West op haar bijeenkomst op 15 januari 2020.

De Raad van Bestuur verklaart de vacature voor de diverse aanwervingen voor Woonwinkel West vacant. De bekendmaking zal minstens verlopen via de website van DVV Westhoek. (bijlagen 7.2 – 6, 7, 8, 9 en 10)

De Raad van Bestuur stelt de jury voor de aanwervingsprocedure van een technisch adviseur Woonwinkel West, een technisch medewerker Woonwinkel West en een administratief medewerker Woonwinkel West als volgt samen:
– 1 expert / deskundige
– 1 vertegenwoordiger van de stuurgroep van Woonwinkel West
– de coördinator van Energiehuis Westhoek

Goedkeuring arbeidsovereenkomst Annelies Defauw, Stijn De Vliegher

De Raad van Bestuur keurt de arbeidsovereenkomst medewerker Woonwinkel West en arbeidsovereenkomst administratief medewerker Woonwinkel West unaniem goed.

Goedkeuring verlenging Vlaams zorgkrediet aan medewerker WoonWinkel West met 1/5 voor 12 maanden (4/4/2020 tot 3/4/2021)

Inhoud niet zichtbaar omwille van de persoonlijke levenssfeer.

Goedkeuring vacature en functieprofiel, vacantverklaring en samenstelling jury voor de aanwerving van een coördinator, voor Dorpsdienst Nestor Plus

De Raad van Bestuur keurt de vacature met de toelatings- en aanwervingsvoorwaarden en het functieprofiel voor de maatschappelijk werker van de dorpsdienst Nestor Plus unaniem goed.

De Raad van Bestuur verklaart de vacature voor de aanwerving van de maatschappelijk werker dorpsdienst Nestor Plus vacant.

De Raad van Bestuur stelt de jury voor de selectieprocedure van de maatschappelijk werker dorpsdienst Nestor Plus als volgt samen:
– een Algemeen Directeur uit één van de drie participerende lokale besturen
– een maatschappelijk werker uit het OCMW van één van de drie participerende lokale besturen
– een expert/deskundige