Beslissingen – Raad van Bestuur

Dienstverlenende Vereniging Westhoek

28 juni 2023 om 18u00 in het Streekhuis Westhoek

Goedkeuring verslag Raad van Bestuur van 31 mei 2023

De Raad van Bestuur keurt het verslag unaniem goed

Jobstudent archief DVV Westhoek

De raad van bestuur gaat unaniem akkoord met de voorgestelde werkwijze om op basis van de tijdelijk inzet van een jobstudent over te gaan tot de opruiming van het archief.

De raad van bestuur gaat unaniem akkoord met de onmiddellijke openstelling van de vacature t.e.m. 30 juni ’23.

De raad van bestuur mandateert de algemeen directeur om de samenwerkingsovereenkomst met het interimkantoor af te sluiten en om zo snel als mogelijk over te gaan tot de inzet van de jobstudent voor de opruiming van het archief.

Mandateren (onder)voorzitter voor aanstelling medewerker archiefdienst.

De raad van bestuur mandateert de (onder)voorzitter voor de aanstelling van een deskundige voor de intergemeentelijke archiefdienst.

De raad van bestuur mandateert met unanimiteit van stemmen de (onder)voorzitter en de algemeen directeur voor de ondertekening van de arbeidsovereenkomst.

Goedkeuring betaling facturen

De raad van bestuur geeft unanieme goedkeuring voor de betaling van de factuur De Lijn voor busverbinding Ieper-Armentières – mei 2023 – €19.225,04
De raad van bestuur geeft unanieme goedkeuring voor de betaling van de factuur Verrassingen om de hoek voor de uitvoering bestek RMC 10 – €11.724,90
De raad van bestuur geeft unanieme goedkeuring voor de betaling van de factuur DPG Media voor de uitvoering bestek RMC 13 – €9.117,73
De raad van bestuur geeft unanieme goedkeuring voor de betaling van de factuur DPG Media voor de uitvoering bestek RMC 12 – €8.777,56

Voorstel wijziging vergaderlocatie voor RvB 25 oktober 2023

De raad van bestuur gaat akkoord om de vergadering van 25 oktober 2023 te laten doorgaan in het Stadhuis van Poperinge.

Goedkeuring voor indiening EFRO-dossier NextGen Lokale Besturen: Een Digitale Transformatie voor een Efficiëntere Regio

De raad van bestuur gaat unaniem akkoord met de indiening van het EFRO-dossier NextGen Lokale Besturen: Een Digitale Transformatie voor een Efficiëntere Regio

De raad van bestuur gaat unaniem akkoord om de aanvraag van de co-financiering Vlaanderen op te vragen bij minister Somers en bij de Provincie West-Vlaanderen.

Goedkeuring indiening aanvraag voor procesbegeleiding vereenvoudiging bovenlokale samenwerking in de Westhoek

Onder voorbehoud dat geen fundamentele bezwaren geformuleerd worden door de RvB van CO7 op 6/7/2023, gaat de raad van bestuur unaniem akkoord met de indiening van de aanvraag voor procesbegeleiding vereenvoudiging bovenlokale cultuur- en erfgoedsamenwerking in de Westhoek.

De algemeen directeur zal verslag uitbrengen aan de voorzitter omtrent de bespreking van het projectvoorstel op de RvB van CO7 van 6/7/2023. Op basis van dit verslag oordeelt de voorzitter of er nood is aan een bijkomende bespreking op de raad van bestuur van DVV Westhoek. Indien deze nood er is, wordt er een extra digitale bijeenkomst van de raad van bestuur voorzien voorafgaand aan 15/9/2023.

Goedkeuren verwerkersovereenkomst tussen de gemeente De Panne en DVV Westhoek voor de intergemeentelijke archiefdienst

De raad van bestuur keurt de verwerkersovereenkomst met de gemeente De Panne van de intergemeentelijke archiefdienst zoals vervat unaniem goed.

Goedkeuring aangepaste samenwerkingsovereenkomst voor de uitbating van de buslijn Poperinge – Hazebrouck

De raad van bestuur keurt de aangepaste overeenkomst betreffende de exploitatie van een grensoverschrijdende buslijn tussen Poperinge en Hazebrouck unaniem goed.

De raad van bestuur mandateert de voorzitter voor de ondertekening van de overeenkomst zoals vervat in bijlage 8 1b.

Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst lokale besturen voor Foodsavers

De Raad van Bestuur van DVV Westhoek keurt de samenwerkingsovereenkomst unaniem goed.

Goedkeuring Interreg Europe – project COLLAB

De Raad van Bestuur keurt de participatie met DVV Westhoek in het interregproject Collab unaniem goed.

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring dat Dieter Hoet als algemeen directeur van DVV Westhoek wordt aangeduid als wettelijk vertegenwoordiger.

Goedkeuring Afsprakennota Digibank Regio Ieper

De raad van bestuur keurt de afsprakennota unaniem goed.

De raad van bestuur gaat akkoord dat de regisseur sociale economie en werk en/of de digibank ICT-coördinator DVV Westhoek vertegenwoordigen in het projectteam Digibank Regio Ieper.