Beslissingen – Raad van Bestuur

Dienstverlenende Vereniging Westhoek

27 september  2023 om 18u00 in het Streekhuis Westhoek

Goedkeuring verslag Raad van Bestuur van 28 juni 2023

De Raad van Bestuur keurt het verslag unaniem goed

Personeel: aanstelling deskundige IG archiefdienst

De raad van bestuur stelt Marieke Vandekerckhove aan als deskundige informatiebeheer Intergemeentelijke archiefdienst via een voltijds contract onbepaalde duur. Deze medewerker wordt ingedeeld in de graag IB1, met 10 maanden geldelijke anciënniteit.
De raad van bestuur keurt de arbeidsovereenkomst met Marieke Vandekerckhove unaniem goed.
De raad van bestuur gaat unaniem akkoord dat de arbeidsovereenkomst getekend wordt door de (onder)voorzitter en de algemeen directeur.

Goedkeuring betaling facturen

De raad van bestuur geeft unanieme goedkeuring voor de betaling van
– de facturen De Lijn voor busverbinding Ieper-Armentières – juni 2023 – €19.225,04, juli 2023 – €19.225,04 en augustus -€19.225,04
– de facturen WVI voor de gevelscans Houthulst – €20.999,55 , Kortemark – €23.207,80 en Lo-Reninge €14.346,97
– de factuur Provincie West-Vlaanderen voor de huur burelen in Streekhuis Westhoek 1ste semester – €19.402,20
– de factuur Publiq voor aankoop ikv UiTPAS – €29.526,42

Energiehuis Westhoek: goedkeuring jaarlijks activiteitenverslag 2022 voor FSMA (Financial Services and Markets Authority)

De raad van bestuur keurt het jaarlijks activiteitenverslag FSMA 2022 unaniem goed.
De raad van bestuur verleent volmacht aan de voorzitter en algemeen directeur om het activiteitenverslag 2022 voor FSMA te ondertekenen.

Energiehuis Westhoek: goedkeuring gebruikersovereenkomst voor mobiel loket

De raad van bestuur keurt de gebruikersovereenkomst unaniem goed.
De raad van bestuur keurt de inventarislijst unaniem goed.

Energiehuis Westhoek: goedkeuring vervolgproject gevelthermografie

De raad van bestuur keurt het vervolgproject ‘thermografie bis’ van Energiehuis Westhoek unaniem goed. Dit voorstel wordt overgemaakt aan de 9 desbetreffende gemeenten.

Energiehuis Westhoek: goedkeuring non disclosure agreement (NDA) ter vervanging van intentieverklaring deelname verkenning ‘Wijkrenovatietool’ Vlaams Instituut voor Technologische Ontwikkeling (VITO)

De raad van bestuur keurt de NDA VITO deelname verkenning potentieel inkoppeling met Digital Twin ‘Wijkrenovatietool’ unaniem goed.

Goedkeuring deelname Energiehuis Westhoek in structurering interne coördinatie Vlaamse Energiehuizen

De raad van bestuur keurt unaniem goed om te participeren in de aanstelling van een gezamenlijke secretaris voor alle Energiehuizen.
De raad van bestuur stelt zich geen kandidaat om als host op te treden voor deze secretariaatsfunctie.

Energiehuis Westhoek: bekrachtiging advies DPO DVV Westhoek ivm protocollen mijnverbouwlening (MVL) eigendomsgegevens en inkomensgegevens

De raad van bestuur keurt de adviezen van DPO Energiehuis Westhoek ivm Protocol Mijn VerbouwLening eigendomsgegevens en inkomensgegevens unaniem goed.

Goedkeuring aanduiding vertegenwoordiger van IOED Hydra voor het contact met agentschap onroerend erfgoed

De raad van bestuur stelt Elke Verbeke aan als vertegenwoordiger van IOED Hydra bij het Agentschap Onroerend Erfgoed .

WoonWinkel West: goedkeuring verwerkingsovereenkomst Neglect-X BV

De Raad van Bestuur keurt de verwerkingsovereenkomst tussen Neglect-X en DVV Westhoek unaniem goed.

Goedkeuring vertegenwoordiging WoonWinkel West in de toewijzingsraad van Woonmaatschappij IJzer & Zee

De Raad van Bestuur beslist dat WoonWinkel West geen kandidatuur zal indienen om te zetelen als welzijnsactor in de toewijzingsraad van woonmaatschappij IJzer & Zee.

Gunning koelcel en isothermische sorteerruimte voor Foodsavers Westhoek

De Raad van Bestuur gunt de opdracht formeel aan SKT, Potyzestraat 42, 8900 Ieper en dit overeenkomstig hun offerte van 30 juni 2023 tegen een totale aankoop- en installatieprijs van € 72.185,00 exclusief BTW of € 87.343,85 inclusief BTW.

Goedkeuring huurovereenkomst met Stad Ieper voor de terbeschikkingstelling van werkplek ikv Digibanken

De Raad van Bestuur keurt de huurovereenkomst tussen DVV Westhoek en Stad Ieper betreffende de huur van een kantoorruimte voor de intergemeentelijke ICT-coördinator unaniem goed.

Goedkeuring afsprakennota Digibank Regio Diksmuide

De raad van bestuur keurt de afsprakennota met Stad Diksmuide unaniem goed.

De raad van bestuur gaat akkoord dat de regisseur sociale economie en werk en/of de digibank ICT-coördinator DVV Westhoek vertegenwoordigen in het projectteam Digibank Regio Diksmuide.

Goedkeuring agenda buitengewone algemene vergadering op 13 december 2023

1. Goedkeuring verslag jaarvergadering van 21 juni 2023
2. Vaststelling lid algemene vergadering
3. Goedkeuring jaarplan 2024
4. Goedkeuring budget 2024
5. Vaststelling gemeentelijke bijdrage in de werkingskosten 2024
6. Varia.

De raad van bestuur keurt de agenda voor de algemene vergadering van 13 december 2023 om 18u in het Streekhuis Westhoek unaniem goed.