Beslissingen – Raad van Bestuur
Dienstverlenende Vereniging Westhoek
25 oktober 2023 om 18u00 in het stadhuis van Poperinge

Goedkeuring verslag Raad van Bestuur van 27 september 2023

De Raad van Bestuur keurt het verslag unaniem goed

Goedkeuring deeltijdse arbeidsovereenkomst GM (WoonWinkel West) voor onbepaalde duur

De Raad van Bestuur verleent unanieme goedkeuring aan de deeltijdse arbeidsovereenkomst van GM.  Dit is een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur.

Goedkeuring interne aanwervingsprocedure voor een deskundige informatiebeheer intergemeentelijke archiefdienst

De raad van bestuur keurt de interne vacature én het functieprofiel unaniem goed.

De raad van bestuur stelt de vacature voor de aanwerving van de deskundige B-niveau voor de  intergemeentelijke archiefdienst Westhoek vacant vanaf 26 oktober 2023 tem 5 november 2023.

De raad van bestuur keurt goed dat volgende personen zetelen in de jury tijdens de selectieprocedure:

 • Dieter Hoet, algemeen directeur DVV Westhoek
 • Tijs Goethals, intergemeentelijk archivaris Poperinge-Vleteren
 • Didier Boydens, IT-manager Veurne
 • Lieze Neyts, coördinator intergemeentelijke archiefdienst Westhoek

Goedkeuring interne aanwervingsprocedure voor een coördinator van IOED Hydra.

De raad van bestuur keurt de interne vacature én het functieprofiel unaniem goed.

De raad van bestuur stelt de interne vacature voor de aanwerving van een coördinator A-niveau voor IOED Hydra vacant vanaf 26 oktober 2023 tem 5 november 2023.

De raad van bestuur keurt goed dat volgende personen zetelen in de jury tijdens de selectieprocedure:

 • Dieter Hoet, algemeen directeur DVV Westhoek
 • Directeur Vrije Tijd uit een Westhoekgemeente
 • Een expert met achtergrond in intergemeentelijke samenwerking inzake cultuur / erfgoed

Goedkeuring Opdrachthouderschap Energiehuis

De raad van bestuur gaat unaniem akkoord met het opdrachthouderschap ‘directeur Energiehuis DVV Westhoek’.

De raad van bestuur kent de opdrachthouder een toelage toe voor de duur van de opdracht.
De toelage bestaat uit een weddesupplement van 10%.
De voorziene ingangsdatum is 1 januari 2024, voor een duur van 2 jaar, en is verlengbaar.

Goedkeuring betaling facturen

De raad van bestuur geeft unanieme goedkeuring voor de betaling van de factuur De Lijn voor busverbinding Poperinge – Hazebrouck voor september 2023 – €33.213,33

Goedkeuring agenda buitengewone algemene vergadering TMVS Dienstverlenende Vereniging.

De Raad van Bestuur beslist goedkeuring te verlenen aan alle punten op de agenda (inclusief de agendapunten m.b.t. de statutenwijziging) van de Buitengewone Algemene Vergadering TMVS dv van 12 december 2023 en de daarbij behorende documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten:

 1. Wijziging van vermogen
 2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge wijziging van vermogen
 3. Evaluatie 2023, te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie 2024 (cfr. artikel 432 Decreet over het Lokaal Bestuur)
 4. Begroting 2024 (cfr. artikel 432 Decreet over het Lokaal Bestuur)
 5. Statutaire benoemingen
 6. Statutenwijziging
  6.1.        Toelichtende nota bij de statutenwijziging met artikelsgewijze bespreking
  6.2.        Nieuwe tekst van de statuten
 1. Overboeking van het (oorspronkelijk) vast kapitaal (rekening 111 Onbeschikbare inbreng buiten het kapitaal) naar een beschikbare eigenvermogensrekening
 2. Overboeking van de in het verleden aangelegde wettelijke reserves (rekening 1311 Statutair onbeschikbare reserves) naar een beschikbare eigenvermogensrekening
 3. Volmachten
  Varia

De Raad van Bestuur draagt de aangeduide vertegenwoordiger, met name de heer Dieter Hoet, algemeen directeur DVV Westhoek op om namens het bestuur alle akten en bescheiden met betrekking tot de Buitengewone Algemene Vergadering van TMVS dv vastgesteld op 12 december 2023, te onderschrijven en zijn stemgedrag af te stemmen op het in de beslissing van de raad van heden bepaalde standpunt met betrekking tot de agendapunten van voormelde Algemene Vergadering.

Een afschrift van dit besluit zal gestuurd worden, hetzij per elektronische post, 20231212BAVTMVS@farys.be, hetzij per post t.a.v. TMVS dv p.a. Farys ov, Stropstraat 1 te 9000 Gent.

Goedkeuring toetreding tot Poolstok

De raad van bestuur gaat unaniem akkoord om toe te treden tot Poolstok voor ondersteuning inzake het P&O-beleid.

De raad van bestuur stelt Dieter Hoet aan als afgevaardigde voor de algemene vergadering en Dorine Sioen als plaatsvervanger.

Een afschrift van deze beslissing wordt (elektronisch) bezorgd aan Poolstok

Regiomarketingcampagne: goedkeuring samenwerkingsovereenkomst VDAB Vacature-Service

De raad van bestuur keurt de samenwerkingsovereenkomst met VDAB Vacature-Sevice unaniem goed.

De raad van bestuur gaat akkoord dat de samenwerkingsovereenkomst getekend wordt door de (onder)voorzitter en de algemeen directeur.

Energiehuis Westhoek: goedkeuring uitbreiding voorwaarden voor leningen van Verenigingen voor Mede-eigenaars (VME)

De raad van bestuur gaat unaniem akkoord om Mijn VerbouwLeningen te verstrekken aan Verenigingen voor Mede-Eigenaren.

Energiehuis Westhoek: goedkeuring samenwerkingsovereenkomst gevelthermografie bis

De Raad van Bestuur keurt de samenwerkingsovereenkomst tussen DVV Westhoek en gemeente Langemark-Poelkapelle goed voor de uitvoering van het vervolgproject  ‘gevelthermografie in de Westhoek bis’ unaniem goed.

De raad van bestuur mandateert de (onder)voorzitter en de algemeen directeur voor het goedkeuren en ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomsten met de overige Westhoekgemeenten die willen toetreden.