Beslissingen – Raad van Bestuur
Dienstverlenende Vereniging Westhoek
23 maart 2022 om 20u00 – hybride vanuit Streekhuis Westhoek

Goedkeuring aanstelling coördinator Vrije Tijd via interne mutatie

De raad van bestuur stelt Elke Verbeke aan als coördinator Vrije Tijd op basis van een interne mutatie.

De raad van bestuur keurt de arbeidsovereenkomst unaniem goed.

Goedkeuring aanwerving medewerker vrije tijd

De raad van bestuur stelt de vacature voor de aanwerving van de deskundige vrije tijd vacant vanaf 24 maart 2022

De raad van bestuur keurt unaniem goed dat volgende personen zetelen in de jury tijdens de selectieprocedure:
– de algemeen directeur van de DVV Westhoek: Dieter Hoet
– de coördinator vrije tijd: Elke Verbeke
– een medewerker uit een gemeentelijke dienst of een intergemeentelijk samenwerkingsverband dat actief is op dezelfde resultaatgebieden.

Goedkeuring aanwerving van een ‘business analist’

De raad van bestuur stelt de vacature voor de aanwerving van een business analist waarvan de vacature en functieprofiel zijn opgenomen als bijlage 2 3b en 2 3c vacant vanaf 28 maart 2022.

De raad van bestuur keurt goed dat volgende personen zetelen in de jury tijdens de selectieprocedure:
– de algemeen directeur van de DVV Westhoek: Dieter Hoet
– een lid van de IT-stuurgroep van Westhoekgemeenten
– een externe deskundige

Energiehuis Westhoek: Goedkeuring leaderproject voor de uitbreiding van de activiteiten in het kader van gevelthermografie

De Raad van Bestuur gaat akkoord met de ontwikkeling van een projectvoorstel door DVV Westhoek in LEADER onder de noemer ‘Gevelthermografie en buurtrenovatie Westhoek’. Door dit project wordt – onder voorbehoud van goedkeuring – anderhalve medewerker thermografie (1,5 VTE) ingezet door het Energiehuis waardoor kwetsbare groepen in het kader van het thermografieproject en buurtrenovatietrajecten beter kunnen worden bereikt. Dit project zal starten op 3 juni 2022 en eindigen op 2 juni 2025.
De totale projectkost wordt begroot op €290.000. 65% van deze projectkost (€188.500) wordt gefinancierd via het Leaderproject, de overige 35% wordt gefinancierd door de gemeenten enerzijds (€94.002) op basis van de bestaande samenwerkingsovereenkomsten in kader van het gevelthermografieproject. Er worden dus geen bijkomende middelen gevraagd aan de lokale besturen. Anderzijds zal ook een stuk uit de reserves van Energiehuis Westhoek (€7.498) gebruikt worden om deze personeelskost te dragen. De totale reserves van Energiehuis Westhoek bedragen op 31/12/2021 €90.632.

De Raad van Bestuur geeft mandaat aan de algemeen directeur om het leader project op te maken en in te dienen volgens de voorwaarden zoals bepaald in artikel 1. De raad van bestuur zal op haar volgende bijeenkomst (28 april 2022) akte nemen van het ingediende Leaderdossier.

Goedkeuring van de aanstelling van een vertegenwoordiger voor de Vlaamse energiehuizen

De raad van bestuur gaat niet akkoord om samen met de Vlaamse energiehuizen te investeren in de organisatie van een permanente vertegenwoordiging op Vlaams niveau.

Regierol Sociale economie: Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met VDAB

De raad van bestuur keurt de samenwerkingsovereenkomst tussen VDAB – Dienstverlenende Vereniging Westhoek – POM West-Vlaanderen unaniem goed.

Regiomarketingcampagne: Goedkeuring bestek voor aanmaak promofilm voor de Westhoek

De raad van bestuur gaat akkoord dat een marktbevraging plaatsvindt naar volgende vijf bedrijven ten belope van max. 30.000 euro voor de aanmaak van 7 filmpjes over de Westhoek.
1. Boa, zetel te Lauwe
2. Beeldmagie, zetel te Poperinge
3. Letter & Pixels, zetel te Roeselare
4. Events Outside the Box, zetel te Poperinge
5. Clementine, zetel te Roeselare

De raad van bestuur keurt het bestek en het offerteformulier (excel formaat) unaniem goed.

Regiomarketingcampagne: Goedkeuring bestek voor aanmaak 17 interviews

De raad van bestuur gaat akkoord dat een marktbevraging plaatsvindt naar vier bedrijven voor de aanmaak en verwerking van 17 interviews (storytelling) :

1. Verrassingen om de hoek, zetel te Gavere
2. Allegaert Sophie, zetel te Brugge
3. Lambrechts Johan
4. Bouttry Miguel

De raad van bestuur keurt het bestek en het offerteformulier unaniem goed.

Regiomarketing Westhoek: Goedkeuring verschuiving middelen in het leaderproject ‘Westhoek De Nieuwe Wereld 2.0’ voor de financiering van de personeelskost voor de uitvoering van de campagne.

De raad van bestuur gaat akkoord dat we een verschuiving aanvragen binnen het Leaderbudget aan het Leader secretariaat. Er wordt dus een rubriek “personeelskosten” toegevoegd en begroot op €50.000. Gelijktijdig verlagen we het budget van media inkoop (digitaal adverteren) bij facebook, instagram,…. met € 25.000 en verlagen we het budget van events/merchandising met € 25.000.

Welzijn: Goedkeuring verwerkersovereenkomst Burgerdossier – VDAB

De raad van bestuur keurt de verwerkersovereenkomst – burgerdossier tussen VDAB en Dienstverlenende Vereniging unaniem goed.

Goedkeuring tweede indiening van het projectvoorstel ‘e-Westhoek: een regio zonder gemeentehuizen’ op de oproep ‘Gemeente zonder Gemeentehuis’ van de Vlaamse overheid.

De raad van bestuur verleent unanieme goedkeuring aan het ontwerp van subsidiedossier vervat in bijlage 8 1b en de bijhorende pitch in bijlage 8 1e en impactmap in. Het projectvoorstel zal via digitaal loket Vlaanderen door DVV Westhoek ingediend worden op oproep 4 van ‘Gemeente zonder Gemeentehuis’.

De raad van bestuur keurt de samenwerkingsovereenkomst in met de 17 lokale besturen unaniem goed. Deze overeenkomst zal ter goedkeuring worden overgemaakt aan de 17 gemeenten/vennoten van DVV Westhoek.

De Opstap: Goedkeuring indiening Leaderproject voor de uitbreiding van de dienstverlening van de opstap voor bedrijvencoach, taalcoach en groepsmodules

De raad van bestuur keurt het actie- en financieel plan van het Leaderdossier De Opstap in bijlage 9 1b unaniem goed.

De raad van bestuur stelt Lien De Vos aan als contactpersoon en dossierbeheerder van het Leaderdossier De Opstap.