Besluiten – Raad van Bestuur
Dienstverlenende Vereniging Westhoek
28 april 2022 om 19u00

Goedkeuring aanstelling deskundige Vrije Tijd

De raad van bestuur stelt BL aan als medewerker Vrije Tijd via een voltijds contract van onbepaalde duur. Deze medewerker wordt ingedeeld in de graad IB1 met 10 jaar geldelijke anciënniteit.

De raad van bestuur keurt de arbeidsovereenkomst met BL unaniem goed.

Goedkeuring aanstelling medewerker NestorPlus

De raad van bestuur stelt ND aan als medewerker NestorPlus via een voltijds contract van onbepaalde duur. Deze medewerker wordt ingedeeld in de graad IB1, met 10 jaar geldelijke anciënniteit.

De raad van bestuur keurt de arbeidsovereenkomst met ND unaniem goed.

LC en IR worden opgenomen in de werfreserve voor 2 jaar.

Vaststelling van de jaarrekening DVV Westhoek 2021

Gelet op artikel 38 van de statuten van DVV Westhoek keurt de raad van bestuur de jaarrekening unaniem goed voor agendering op de jaarvergadering op 22 juni 2022 om 18u.

Goedkeuring van het jaarverslag DVV Westhoek 2021

Gelet op artikel 38 van de statuten van DVV Westhoek keurt De raad van bestuur het jaarverslag 2021 unaniem goed voor agendering op de jaarvergadering op 22 juni 2022 om 18u.

Goedkeuring toetreding tot OFP Prolocus voor de tweede pensioenpijler

Kennis te nemen van en in te stemmen met
• de beheersovereenkomst en het financieringsplan via de toetredingsakte van OFP PROLOCUS;
• het kaderreglement en het bijzonder pensioenreglement (met een basisbijdrage van 3%, zonder step rate, aanvullende toezegging of inhaaltoezegging, UNI).

Kennis te nemen van de verklaring inzake beleggingsbeginselen (SIP) (algemeen luik en luik VVSG) en de statuten.

Met ingang van 1 januari 2022 toe te treden tot OFP PROLOCUS (Afzonderlijk vermogen VVSG), en hiertoe onverwijld een verzoek tot aanvaarding als lid van de Algemene Vergadering te richten tot OFP PROCOLUS.

In te stemmen met het feit dat de door het financieringsplan verschuldigde bijdragen en de kosten voor het functioneren van OFP PROLOCUS zullen worden geïnd door de RSZ in naam en voor rekening van OFP PROLOCUS.

Dat de pensioentoezegging 3% bedraagt van het pensioengevend loon.
Voor personeelsleden met een anciënniteit hoger dan 18 jaar bedraagt dit 3,5% van het pensioengevend loon.

De vereniging ondertekent geen overeenkomst met een andere werkgever en voert een UNI-pensioenplan in.

De voorzitter van de Raad van Bestuur te machtigen om de noodzakelijke vervolgstappen te nemen voor de uitvoering van voormelde beslissingen.

Goedkeuring jaarverslag Energiehuis Westhoek 2021 voor het Vlaams Energie en Klimaat Agentschap (VEKA)

De raad van bestuur keurt het jaarverslag 2021 Energiehuis Westhoek unaniem goed.

Validatie gepresteerde uren op project Energiehuis DVV Westhoek

De raad van bestuur valideert de gepresteerde uren tijdens het jaar 2021 op het project Energiehuis DVV Westhoek.

Goedkeuring inhoudelijk jaarverslag autonoom vrijwilligerswerk NestorPlus 2021

De raad van bestuur keurt het inhoudelijk jaarverslag autonoom vrijwilligerswerk 2021, unaniem goed.

Goedkeuring gunning aanmaak videocontent algemene promotiecampagne Westhoek ikv Regiomarketing Westhoek. De Nieuwe Wereld

De raad van bestuur wijst de opdracht “aanmaak videocontent voor de algemene promotiecampagne in relatie tot het wonen en werken in de Westhoek” toe aan Clausable, (Dorp 23, 8690 Alveringem). Dit is in overeenkomst met de offerte van 13 april 2022, tegen de totaal kostprijs van €17.738 inclusief BTW (exclusief professionele voice-over).

Goedkeuring gunning aanmaak 17 interviews gemeenten ikv Regiomarketing Westhoek. De Nieuwe Wereld

De raad van bestuur wijst de opdracht “het afnemen van 17 interviews van de ambassadeurs in relatie tot het wonen in de Westhoek” toe aan het bureau “Verrassingen om de Hoek”, Steenweg 181, 9890 uit Asper/Gavere, dit overeenkomstig hun offerte van 26 maart 2022 en dit tegen de totaal kostprijs van € 9.690 excl. BTW of € 11.724,90 inclusief BTW.

Goedkeuring bestek voor aanmaak radiopromo-spots voor de Westhoek ikv Regiomarketing Westhoek. De Nieuwe Wereld

De raad van bestuur gaat akkoord dat een marktbevraging plaatsvindt naar volgende bedrijven ten belope van max. 4.500 euro inclusief BTW voor de aanmaak van 3 radiospots voor de Westhoek.
1. DAS Media Noorderlaan 106, 8790 Waregem
2. Studio Sonart BV Hoveniersstraat 65, 2840 Rumst
3. Spotlight Reclame BV Goudbloemlaan 31, 2980 Halle-Zoersel
4. Temple Of Tune bvba Grensstraat 17, 8520 Kuurne
5. MDB-Producties Hillestraat 2, 8800 Roeselare

De raad van bestuur keurt het bestek en het offerteformulier (Excel formaat) unaniem goed.

Goedkeuring bestek voor aanmaak gele pijl als promomateriaal

De raad van bestuur gaat akkoord dat een marktbevraging plaatsvindt naar volgende bedrijven ten belope van max. 20.000 euro BTW inclusief voor de aanmaak van 25 gele pijlen als promotiemiddel voor de Westhoek.
1. Clem NV Spinnerijkaai 39, 8500 Kortrijk
2. Quickletter Liebeekstraat 14 – 8800 Roeselare
3. Quicksign bvba Koffiestraat 10, 8490 Jabbeke
4. Unigraph Deken De Bolaan 13, 8970 Poperinge

De raad van bestuur keurt het bestek en het offerteformulier (Excel formaat) unaniem goed.

De raad van bestuur mandateert de voorzitter en/of de algemeen directeur voor het toewijzen van de opdracht.

Goedkeuring jaarverslag 2021 Cultuuroverleg IJzervallei voor jaarlijks verantwoordingsdossier voor departement cultuur, jeugd en media.

De raad van bestuur keurt het verantwoordingsdossier van 2021 voor IJzervallei, bestaande uit het overzicht van de doelstellingen en het financieel luik, unaniem goed.

Goedkeuring regionale samenwerkingsovereenkomst UiTPAS Westhoek en Avansa Oostende-Westhoek

De raad van bestuur keurt de samenwerkingsovereenkomst UiTPAS Westhoek en Avansa Oostende-Westhoek unaniem goed

Goedkeuring jaarverslag 2021 Woonwinkel West voor de beoordeling door Wonen-Vlaanderen

De raad van bestuur keurt het jaarverslag 2021 WoonWinkel West unaniem goed.

Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst intergemeentelijke archiefdienst

De raad van bestuur keurt de samenwerkingsovereenkomst unaniem goed.

De lokale besturen van DVV Westhoek zullen verzocht worden de overeenkomst voor de intergemeentelijke overeenkomst goed te keuren.

Goedkeuring agenda algemene vergadering op 22 juni 2022

1 Goedkeuring verslag algemene vergadering 14 december 2021
2 Wijziging bestuursorganen
2 1 Wijziging samenstelling Raad van Bestuur
2 2Vervanging lid met raadgevende stem voor arrondissement Diksmuide
2 3 Vaststelling lid algemene vergadering
3 Vaststelling van de jaarrekening 2021 aan de hand van het verslag van de raad van bestuur en het verslag van de revisor (art. 18 statuten)
4 Het verlenen van kwijting aan de bestuurders en revisor (art. 18 statuten);
5 Varia