Beslissingen – Raad van Bestuur
Dienstverlenende Vereniging Westhoek
22 mei 2024 om 18u00 in het Streekhuis Westhoek

Goedkeuring verslag Raad van Bestuur van 24 april 2024

De Raad van Bestuur keurt het verslag unaniem goed

Aanstelling coördinator IJzervallei

De raad van bestuur stelt Gala Verhavert aan als coördinator cultuuroverleg IJzervallei via een voltijds contract van onbepaalde duur. Deze medewerker wordt ingedeeld in de graad IB1.

De raad van bestuur keurt de arbeidsovereenkomst met Gala Verhavert in bijlage 2 2c unaniem goed. 

De raad van bestuur geeft volmacht aan de algemeen directeur om de weekindeling in een addendum aan de arbeidsovereenkomst vast te leggen.

Goedkeuring aanvraag onbetaald verlof AK

De raad van bestuur geeft unaniem toelating aan Aster Ketels om onbetaald verlof op te nemen aansluitend aan haar zwangerschapsverlof.

De raad van bestuur geeft volmacht aan de algemeen directeur om de periode voor deze arbeidsonderbreking vast te stellen.

Goedkeuring betaling facturen

De raad van bestuur geeft unanieme goedkeuring voor de betaling van de factuur De Lijn voor busverbinding Poperinge – Hazebrouck – april 2024 – €33.213,33

Goedkeuring aangepaste jaarrekening 2023 met inbegrip van aangepaste waarderingsregels

De Raad van Bestuur stelt volgende waarderingsregels vast voor :

Regiomarketing de nieuwe wereld en wijkwerken worden behouden op 13-rekening bestemde fondsen en worden niet onttrokken.

“Er werd beslist om Wijkwerken en Regiomarketing de nieuwe wereld als aparte projecten te beschouwen.

Het zijn heel specifieke projecten waarvan het verschil objectief is.”

 • Wijkwerken: wordt over een langere periode (> 8 jaar) georganiseerd door DVV Westhoek en wordt gefinancierd met de opbrengst van de verkoop van wijkwerkcheques;
 • Regiomarketing: wordt eveneens over een langere periode georganiseerd (>8 jaar) en wordt gefinancierd vanuit een gemeentelijke bijdrage die aangevuld wordt met middelen uit diverse andere bronnen, waaronder een inbreng uit private bedrijven.

Gelet op artikel 38 van de statuten van DVV Westhoek keurt de raad van bestuur de aangepaste jaarrekening zoals vervat in bijlage 3 5b unaniem goed voor agendering op de jaarvergadering op 26 juni 2024 om 18u.

Goedkeuring agenda Algemene Vergadering Creat Services dv op 18 juni 2024

De Raad van Bestuur beslist unanieme goedkeuring te verlenen aan alle punten op de agenda van de Algemene Vergadering Creat Services dv van 18 juni 2024 en de daarbij behorende documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten :

 • Wijziging van vermogen
 • Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge wijziging van vermogen
 • Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2023
 • Verslag van de commissaris
 • Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2023 afgesloten per
  31 december 2023
 • Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over het boekjaar 2023
 • Kwijting aan de bestuurders en de commissaris
 • Actualisering presentievergoeding
 • Statutaire benoemingen
 • Varia

De raad van bestuur draagt Dieter Hoet als vertegenwoordiger op om namens het bestuur alle akten en bescheiden met betrekking tot de Algemene Vergadering van Creat Services dv vastgesteld op 18 juni 2024, te onderschrijven en haar/zijn (hun) stemgedrag af te stemmen op het in de beslissing van de Raad van Bestuur van heden bepaalde standpunt met betrekking tot de agendapunten van voormelde Algemene Vergadering.

Een afschrift van dit besluit zal verzonden worden:

 • hetzij per post t.a.v. Creat Services dv, p/a Intercommunaal Beheer, Stropstraat 1
  te 9000 Gent,
 • hetzij bij voorkeur per elektronische post naar het e-mailadres 20240618AV@farys.be.

Vertegenwoordiging Stuurgroep OverKopnetwerk AanZet

De Raad van Bestuur gaat akkoord om de regionale welzijnscoördinator voor te dragen als vertegenwoordiger van de lokale besturen  als effectief lid van de stuurgroep OverKopnetwerk Aanzet.  De medewerker Vrije Tijd wordt voorgedragen als als plaatsvervanger in de Stuurgroep OverKopnetwerk AanZet.

CAW Centraal West-Vlaanderen wordt gevraagd om dit voorstel van vertegenwoordiging ter goedkeuring voor te leggen aan de Westhoekgemeenten.

De vertegenwoordigers vanuit DVV Westhoek engageren zich om terug te koppelen naar de lokale besturen over de werking van de OverKophuizen en het OverKopnetwerk AanZet.

Goedkeuring kandidaatstelling oproep “interbestuurlijk samenwerken” Labo Regiovorming VVSG – BSO op regionaal niveau

De raad van bestuur gaat unaniem akkoord met de kandidaatstelling voor de oproep “interbestuurlijk samenwerken” Labo Regiovorming VVSG – BSO op regionaal niveau voor Westhoek-Noord (werkingsgebied IJzer & Zee).