Beslissingen – Raad van Bestuur

Dienstverlenende Vereniging Westhoek

22 juni 2022 om 16u00 in het Streekhuis Westhoek

Goedkeuring aanstelling coördinator WoonWinkel West

De Raad van Bestuur stelt LL aan als coördinator WoonWinkel West via een voltijds contract van onbepaalde duur vanaf 1 juli 2022. Deze medewerker wordt ingedeeld in de graad IA1, met 2 jaar en 6 maanden geldelijke anciënniteit en 0 jaar schaalanciënniteit.

De Raad van Bestuur keurt de arbeidsovereenkomst met LL unaniem goed. 

Goedkeuring aanwerving medewerker GBO

De Raad van Bestuur keurt de vacature met de toelatings- en aanwervingsvoorwaarden en het functieprofiel voor de projectcoördinator Geïntegreerd Breed Onthaal Westkust & Polder en Westhoek unaniem goed.

De Raad van Bestuur stelt de vacature voor de aanwerving van de projectcoördinator Geïntegreerd Breed Onthaal vacant vanaf 23 juni 2022.

De Raad van Bestuur keurt goed dat volgende personen zetelen in de jury tijdens de selectieprocedure:

 • de algemeen directeur van de DVV Westhoek
 • de regionale welzijnscoördinator van DVV Westhoek
 • een vertegenwoordiger van een partnergemeente van GBO Westhoek of GBO Westkust & Polder
 • een medewerker uit een intergemeentelijk samenwerkingsverband dat actief is op dezelfde resultaatgebieden.

Goedkeuring aanwerving intergemeentelijke preventiemedewerker

De Raad van Bestuur keurt de vacature met de toelatings- en aanwervingsvoorwaarden en het functieprofiel voor de intergemeentelijke preventiewerker Westkust unaniem goed.

De Raad van Bestuur stelt de vacature voor de aanwerving van de intergemeentelijke preventiewerker vacant vanaf 23 juni 2022.

De Raad van Bestuur keurt goed dat volgende personen zetelen in de jury tijdens de selectieprocedure:

 • de algemeen directeur van de DVV Westhoek
 • de regionale welzijnscoördinator van DVV Westhoek
 • een vertegenwoordiger van een partnergemeente van de intergemeentelijke preventiewerking

Goedkeuring aanwerving intergemeentelijke archiefdienst

De Raad van Bestuur keurt de vacature en het functieprofiel unaniem goed.

De Raad van Bestuur stelt de vacature voor de aanwerving van de beleidsmedewerker-coördinator A-niveau voor de  intergemeentelijke archiefdienst Westhoek vacant vanaf 23 juni 2022.

De Raad van Bestuur keurt goed dat volgende personen zetelen in de jury tijdens de selectieprocedure:

 • de algemeen directeur van de DVV Westhoek
 • een regionaal personeelslid van de DVV Westhoek
 • een vertegenwoordiging uit de betrokken gemeenten

Goedkeuring aanstelling business analist

De Raad van Bestuur stelt WA aan als business analist via een voltijds contract van bepaalde duur vanaf 1 oktober 2022 tem 30 september 2023. Deze medewerker wordt ingedeeld in de graad A11, met 10 jaar geldelijke anciënniteit.

De Raad van Bestuur keurt de arbeidsovereenkomst met WA unaniem goed. 

Goedkeuring aanstelling arbeidstrajectbegeleiders De Opstap.

De Raad van Bestuur stelt MD aan als arbeidstrajectbegeleider De Opstap via een deeltijds contract van onbepaalde duur. Deze medewerker wordt ingedeeld in de graad IB1, met 10 jaar geldelijke anciënniteit.

De Raad van Bestuur keurt de arbeidsovereenkomst met MD unaniem goed.  Bij weigering wordt deze arbeidsovereenkomst nietig verklaard en wordt de vacature opnieuw opengesteld.

De Raad van Bestuur stelt de tweede vacature arbeidstrajectbegeleider De Opstap (0,8 VTE) terug open vanaf 23 juni 2022.

Goedkeuring betaling factuur Vandelanotte

De Raad van Bestuur geeft unanieme goedkeuring voor de betaling van de factuur van Vandelanotte.

Goedkeuring ontvangen gift ELZ Westhoek

De Raad van Bestuur gaat unaniem akkoord om de eenmalige gift van 5.000 Euro van ELZ Westhoek aan te nemen.

Goedkeuring toetreding tot TMVS

Met ingang van 23/6/2022 toe te treden tot TMVS, volgens de modaliteiten vastgelegd in de statuten van TMVS en volgens het toetredingsdossier.

Dieter Hoet voor te dragen als lid voor de Algemene vergadering van TMVS.

Onderhavige beslissing aan TMVS mee te delen.

Uitvoering samenwerkingsovereenkomst voor de herdenkingstuin in Neuville-sous-Montreuil

De Raad van Bestuur geeft unaniem goedkeuring voor de betaling van de tweede schijf in uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst voor de herdenkingstuin in Neuville-sous-Montreuil.

Goedkeuring doorbraakproject ‘zwerfgoed’.

De Raad van Bestuur verleent unanieme goedkeuring aan het doorbraakproject ‘zwerfgoed’.

Goedkeuring overeenkomst met Heyo vzw i.k.v. UiTPAS

De Raad van Bestuur keurt de samenwerkingsovereenkomst UiTPAS Westhoek en Heyo vzw unaniem goed

Goedkeuring gunning voor aanmaak gele pijl als promomateriaal

De Raad van Bestuur wijst de opdracht ‘aanmaak gele pijl als promotiemateriaal toe aan Unigraph, Deken de Bolaan 13, 8970 Poperinge. Dit is in overeenkomst met de offerte van 20 mei 2022, tegen de totale kostprijs van €35.997,50 inclusief BTW.

Dit resulteert in het schrappen van de budgetten op de posten “aanmaak radiospot” en “media-inkoop radio” om deze meerprijs (deels) te bekostigen.

Goedkeuring niet-gunning voor aanmaak radiopromo-spots voor de Westhoek

De Raad van Bestuur beslist om de opdracht aanmaak “radio promospots over de Westhoek” niet te gunnen.

Goedkeuring bestekken voor media-inkoop digitale televisie promospot Westhoek en promospot ambassadeurs

De Raad van Bestuur gaat akkoord dat een marktbevraging plaatsvindt naar volgende uitvoerders ten belope van €10.000 per bestek.

 • Ads & Data, Vilvoorde – GoPlay
 • DPG-Media, Antwerpen – VTM Go
 • VAR, Sint-Stevens-Woluwe – VRT NU

De Raad van Bestuur keurt de bestekken en de offerteformulieren (Excel formaat) unaniem goed.

Goedkeuring jaarverslag FSMA 2021 voor Energiehuis Westhoek

De Raad van Bestuur keurt het jaarlijks activiteitenverslag FSMA 2021 unaniem goed

De Raad van Bestuur verleent volmacht aan de voorzitter en algemeen directeur om het activiteitenverslag 2021 voor FSMA te ondertekenen.

Goedkeuring samenwerkingsovereenkomsten Digibanken

De Raad van Bestuur keurt de samenwerkingsovereenkomst tussen de partners van Digibank Regio Diksmuide en de ingevulde verklaring op eer inzake DAEB unaniem goed

De Raad van Bestuur keurt de samenwerkingsovereenkomst tussen de partners van Digibank Regio Ieper en de ingevulde verklaring op eer inzake DAEB unaniem goed

De Raad van Bestuur de samenwerkingsovereenkomst tussen de partners van Digibank Regio Poperinge en de ingevulde verklaring op eer inzake DAEB unaniem goed

 De Raad van Bestuur keurt de samenwerkingsovereenkomst tussen de partners van Digibank Westkust en de ingevulde verklaring op eer inzake DAEB unaniem goed

Goedkeuring delegatie ondertekenen wijkwerkovereenkomsten

De Raad van Bestuur, tevens bestuursorgaan voor de Wijk-werkenorganisatie Westhoek beslist om delegatie te verlenen aan Natalie Tyteca, werkcoach De Opstap voor het ondertekenen van de overeenkomsten zoals vermeld in het decreet van 7 juli 2017 betreffende wijk-werken Afdeling 5 – Art. 19 en Art. 20 m.n. de wijk-werkovereenkomst en de gebruikersovereenkomst.

Goedkeuring Samenwerkingsovereenkomst GBO

De Raad van Bestuur keurt de samenwerkingsovereenkomst met de beherende gemeenten Veurne en Houthulst unaniem goed.

Goedkeuring Samenwerkingsovereenkomst Intergemeentelijke Preventiewerker

De Raad van Bestuur keurt de samenwerkingsovereenkomst voor intergemeentelijke preventiewerking unaniem goed.

Goedkeuring delegatie ondertekenen gebruikersovereenkomst i.k.v. NestorPlus

De Raad van Bestuur, organisator van NestorPlus, verleent delegatie aan de medewerker van NestorPlus, Nancy Deprez voor het ondertekenen van de gebruikersovereenkomsten.

Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met  De Lijn voor de uitbating van de grensoverschrijdende buslijn Ieper – Armentières

De Raad van Bestuur keurt de samenwerkingsovereenkomst tussen DVV Westhoek en De Lijn unaniem goed.