Raad van Bestuur Dienstverlenende Vereniging Westhoek

16 februari 2022 om 18u00 – hybride vanuit Streekhuis Westhoek

Aanstelling wijk-werk coach De Opstap

De raad van bestuur stelt Natalie Tyteca aan als wijk-werkcoach De Opstap via een voltijds contract van onbepaalde duur vanaf 25 mei 2022. Deze medewerker wordt ingedeeld in de graad IB1.

De raad van bestuur verleent unanieme goedkeuring aan de arbeidsovereenkomst van Natalie Tyteca

De raad van bestuur neemt Xavier Simoens op in de wervingsreserve voor een periode van twee jaar.

Aanstelling renovatiecoach Energiehuis Westhoek

De raad van bestuur stelt Stijn Boury aan als renovatiecoach via een voltijds contract van onbepaalde duur. Deze medewerker wordt ingedeeld in de graad B1.

De raad van bestuur verleent unanieme goedkeuring aan de arbeidsovereenkomst van Stijn Boury

Aanwerving via interne mutatie van coördinator vrije tijd

De raad van bestuur keurt het functieprofiel coördinator Vrije Tijd unaniem goed.

De raad van bestuur gaat unaniem akkoord om via interne mutatie invulling te geven aan de functie van coördinator vrije tijd.Verlenging aanstelling tijdelijke deeltijdse vervanger Coördinator Vrije Tijd

De raad van bestuur keurt de tijdelijke arbeidsovereenkomst van Elke Verbeke unaniem goed.

Aanwerving medewerker regiomarketing

De raad van bestuur stelt de vacature voor de aanwerving van een medewerker regiomarketing vacant en dit vanaf 17 februari 2022.

De raad van bestuur keurt goed dat de jury als volgt wordt samengesteld:

 • de algemeen directeur DVV Westhoek
 • een externe communicatiedeskundige
 • de coördinator vrije tijd DVV Westhoek

Aanwerving halftijdse arbeidstrajectbegeleider De Opstap

De raad van bestuur stelt de vacature voor de aanwerving van een halftijds medewerker De Opstap vacant en dit vanaf 17 februari 2022.

De raad van bestuur keurt goed dat volgende personen zetelen in de jury tijdens de selectieprocedure:

 • Algemeen directeur DVV Westhoek
 • welzijnscoördinator DVV Westhoek
 • coördinator De Opstap
 • vertegenwoordiger vanuit de deelnemende OCMW’s

Goedkeuring bijlage arbeidsovereenkomsten i.k.v. goedgekeurde policy telewerk

De Raad van Bestuur keurt de bijlage aan de arbeidsovereenkomst i.k.v. structureel thuiswerk voor Stijn Langenaken en van Nele Bruynooghe unaniem goed.

Bekrachtiging palliatief verlof SD

De raad van bestuur bekrachtigt het opnemen van palliatief verlof door SD ten belope van 1 vijfde.  Dit vanaf 23 januari 2022 voor een maand, eventueel verlengbaar tot drie maanden. De inactiviteitsdag wordt verdeeld over maandag- en donderdagnamiddag.

Goedkeuring aanvraag ouderschapsverlof JH

De raad van bestuur geeft toelating aan JH om ouderschapsverlof op te nemen gedurende de maand augustus 2022.

Gezamenlijke overheidsopdracht “Hospitalisatieverzekering 2023-2026” – deelname en machtiging stad Ieper: goedkeuring

De raad van bestuur gaat unaniem akkoord om deel te nemen aan de gezamenlijke overheidsopdracht voor diensten met als voorwerp “Hospitalisatieverzekering 2023 – 2026.”

De raad van bestuur machtigt stad Ieper om in het kader van deze plaatsingsprocedure in naam en voor rekening van de Dienstverlenende Vereniging Westhoek de procedure en alle voorwaarden ervan alsook de aanbestedingsdocumenten vast te stellen alsook om de plaatsingsprocedure te voeren en een beslissing te nemen inzake gunning.

De raad van bestuur verleent unanieme goedkeuring aan de samenwerkingsovereenkomst houdende de gezamenlijke overheidsopdracht “Hospitalisatieverzekering 2023 – 2026”.

Goedkeuring betaling factuur Provincie West-Vlaanderen.

De raad van bestuur geeft unanieme goedkeuring voor de betaling van de factuur Provincie West-Vlaanderen ten bedrage van €16.603,44.

Delegatie ondertekening gebruiksovereenkomst ikv Persoonlijk Beschermingsmateriaal Wijkwerken Westhoek

De Raad van Bestuur, tevens bestuursorgaan voor de wijkwerkenorganisatie Westhoek, gaat unaniem akkoord om delegatie te verlenen aan:

 • Fabienne Bertens, werkcoach Westkust
 • Siene Sanabria, werkcoach Ieper, Heuvelland, Mesen en Poperinge
 • Natalie Tyteca , werkcoach De Opstap
 • Marc Hennebel, wijkwerkbemiddelaar VDAB
 • Elke Accou, wijkwerkbemiddelaar VDAB
 • Ornella De Marinis, wijkwerkbemiddelaar VDAB

voor het ondertekenen van de gebruiksovereenkomst i.k.v. het Persoonlijk Beschermingsmateriaal wijkwerken Westhoek.

Goedkeuring vorming Visual Harvesting

De raad van bestuur gunt de opdracht “Visual Harvesting” aan KMConsulting, Fochlaan 28, B-8900 Ieper, dit overeenkomstig de offerte van 13 december 2021 en tegen de kostprijs van €1.050 excl. BTW en €1.270,50 incl. BTW (aangevuld met een kilometervergoeding Ieper – Diksmuide – Ieper).

Energiehuis Westhoek: Projectoproep tot het indienen van voorstellen voor ondersteuning van sociale doelgroepen voor het onderhoud en verduurzaming van de verwarming.

De raad van bestuur beslist unaniem om niet deel te nemen aan de oproep betreffende onderhoud en verduurzaming verwarming voor  sociale doelgroepen.

Goedkeuring engagementsverklaring deelname VOKA-evenement ‘What’s NXT’ van 12 tot 14 mei 2022

De raad van bestuur keurt de “engagementsverklaring” voor deelname aan het VOKA-evenement ‘What’s NXT’ (12,13 en 14 mei) ten belope van € 10.285 inclusief BTW.

NestorPlus: goedkeuring verlenging samenwerkingsovereenkomst DVV Westhoek – ELZ Westhoek in het kader van het personenvervoer naar het vaccinatiecentrum Westhoek ingevolge de COVID-19 pandemie.

De Raad van Bestuur, organisator van NestorPlus, keurt het derde addendum aan de samenwerkingsovereenkomst i.k.v. personenvervoer naar de vaccinatiecentra in ELZ Westhoek unaniem goed.

Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen OCMW Koksijde en Foodsavers Westhoek/ DVV Westhoek voor tewerkstellingen volgens art 60§7 van de organieke wet van 8 juli 1976.

De Raad van Bestuur, keurt samenwerkingsovereenkomst tussen OCMW Koksijde en Foodsavers Westhoek/ DVV Westhoek voor tewerkstellingen volgens art 60§7 van de organieke wet van 8 juli 1976 unaniem goed.