Op initiatief van Vlaams minister-president Kris Peeters, tevens bevoegd voor Plattelandsbeleid, heeft de Vlaamse regering vandaag het ontwerp van decreet tot vaststelling van de regels inzake de verdeling van het Vlaams Plattelandsfonds – of kortweg het plattelandsfonds – definitief goedgekeurd. Dit wordt nu verder ingediend bij het Vlaams Parlement.
Hiermee wordt uitvoering gegeven aan het Vlaams regeerakkoord 2009-2014 dat de oprichting van een Plattelandsfonds voorziet. Bij de begrotingscontrole 2013 wordt de concrete invulling verder bekeken.

Lees persmededeling van 8 maart ’13