Streekhuis Westhoek, 22/12/2016

Op initiatief van de Algemene Vergadering van het Westhoekoverleg, vond op 16 december een gezamenlijke bijeenkomst plaats tussen de burgemeesters en de OCMW-voorzitters van de streek. Deze vergadering vloeit voort uit de intentieverklaring tot intergemeentelijke samenwerking die eind 2015 door Westhoekoverleg werd goedgekeurd. Meer uitwisseling omtrent de samenwerking gemeente – OCMW op Westhoekniveau werd daar in naar voor geschoven. Dit vormde de rechtstreekse aanleiding voor de allereerste gezamenlijke conferentie van ocmw voorzitters en burgemeesters in de Westhoek op 16 dec. 2016.

Gezamenlijk overleg burgemeesters - ocmw voorzitters Westhoek op 16/12/2016, De Kroon, Esen.

Gezamenlijk overleg burgemeesters – ocmw voorzitters Westhoek op 16/12/2016, De Kroon, Esen.

Vlaams Minister van binnenlands bestuur Homans, houdt vast aan haar voornemen om de integratie van het OCMW in de gemeente op 01/01/2019 te realiseren. Momenteel is men bezig met het uitschrijven van de principes van de conceptnota van de Minister in het decreet lokaal bestuur. Er wordt verwacht dat de Vlaamse Regering na nieuwjaar goedkeuring zal verlenen aan dit ontwerp van decreet, om dit vervolgens voor advies naar de Raad van State te versturen.

Westhoekoverleg is van mening dat de integratie van beide besturen opportuniteiten biedt om efficiëntere en meer professionele lokale dienstverlening te bereiken en zal leiden tot een versterkt lokaal sociaal beleid. Uitwisseling hieromtrent is van cruciaal belang om dit op een evenwichtige en gedragen wijze te realiseren.

Bovendien kan het belang van de sociale dienstverlening vanuit gemeente en ocmw t.a.v. de bevolking moeilijk worden overschat. Lokaal sociaal beleid biedt voor een gemeente de mogelijkheid om zelf te bepalen hoe en in welke mate sociale voorzieningen in de gemeente (zullen) worden aangeboden.

Volgende punten werden besproken op basis van de toelichting van diverse ontwikkelingen in Westhoekgemeenten: de toekomstvisie van elke gemeente op de geïntegreerde organisatie (casus Ieper); de toekomstige positie van het woonzorgcentrum (casus Langemark-Poelkapelle en Kortemark) en de thuiszorgdiensten (casus Diksmuide) en de rol van intergemeentelijk samenwerken rond sociale thema’s.

Verder waren Dhr. Karel Hubau van het Vlaams Platform PWA en Ann Jughmans van de VVSG te gast om meer uitleg te geven over de wijzigingen van het PWA-stelsel. Dit concept wordt vervangen door Wijk-werken. In zo goed als alle Westhoekgemeenten wordt gebruik gemaakt van dit PWA-stelsel. Door de verschuiving richting wijk-werken trekt Vlaanderen zich gedeeltelijk terug uit dit stelsel en zullen gemeenten op eigen kracht moeten instaan voor de organisatie ervan. Enkel via intergemeentelijke samenwerking zal dit dus betaalbaar blijven voor de Westhoek.