Via het Westhoekoverleg houden de achttien burgemeesters van de Westhoek regelmatig overleg over belangrijke thema’s en uitdagingen voor de regio. Deze voormiddag werd stilgestaan bij het PAS-akkoord, dat momenteel overal in Vlaanderen de gemoederen beroert. Ook in onze regio ontvangen de lokale besturen heel wat signalen van actoren op het terrein. De burgemeesters beslisten om in een constructief schrijven de bezorgdheid over te maken aan de Vlaamse regering.

In 2021 zorgde de landbouwsector in de Westhoek voor een tewerkstelling van 13.047 personen in de regio. Een cijfer dat bovendien al jaren stabiel blijft, ondanks de afname van het aantal bedrijven en de evolutie naar schaalvergroting.  Reden daarvoor ligt onder meer bij een significante toename van het aantal hoeveproducenten (van 58 in 2011 naar 85 in 2021) en van biobedrijven (van 33 in 2015 naar 52 in 2021). De landbouw vormt daarnaast ook een belangrijke gangmaker van (economische) innovatie in de regio, en dit met positieve uitstraling naar andere sectoren.

“Landbouw maakt onlosmakelijk deel uit van de samenleving in de Westhoek, economisch maar ook toeristisch, recreatief, maatschappelijk, … Iedereen is het erover eens dat actie om de uitstoot van stikstof en ammoniak terug te dringen hoognodig is. Maar tegelijk is er nood aan een visie voor een leefbare landbouwsector. Met een sterk flankerend beleid, voldoende rechtszekerheid en toekomstperspectief voor jonge boeren met goesting om te ondernemen. Die bezorgdheid maken we nu met de burgemeesters van de Westhoek over aan de Vlaamse regering.”

De burgemeesters benadrukken verder dat landbouw meer is dan een economisch gegeven maar maatschappelijk in heel wat domeinen verweven zit. Die bredere impact wordt als aandachtspunt vernoemd, met bovendien ook de bezorgdheid om het mentaal welzijn van de landbouwers.

Het Westhoekoverleg pleit daarom bij de regering voor de ontwikkeling van een sterke langetermijnvisie voor de agrarische sector. In deze visie moet plaats zijn voor een leefbare landbouw die mee de uitdagingen op vlak van milieu en klimaat kan aanpakken, alsook voor een positief plattelandsbeleid.