Dienstverlenende Vereniging Westhoek
Raad van Bestuur
Houthulst, 7 september 2020 om 18u00
Besluiten

Goedkeuring Arbeidsreglement, e-policy en deontologische code medewerkers DVV Westhoek.

De raad van bestuur keurt het arbeidsreglement, e-policy en deontologische code unaniem goed.

Implementatie sectoraal akkoord 2020

De raad van bestuur keurt de verhoging van de maaltijdcheques van 6 naar 7,5 euro unaniem goed

De raad van bestuur keurt de eenmalige toekenning van eco-cheques eind 2020 t.w.v. 225 Euro, pro rata de tewerkstelling van het personeelslid bij DVV Westhoek unaniem goed.

Goedkeuring vacature en functieprofiel vacantverklaring en samenstelling jury voor de aanwerving coördinator WoonWinkel West

De raad van bestuur van de Dienstverlenende Vereniging Westhoek keurt de vacature met de toelatings- en aanwervingsvoorwaarden en het functieprofiel voor de aanwerving van een beleidscoördinator voor WoonWinkel West unaniem goed. Deze vacature werd reeds goedgekeurd door de stuurgroep van WoonWinkel West op haar bijeenkomst op 24 juni 2020.

De raad van bestuur van de Dienstverlenende Vereniging Westhoek verklaart de vacature voor beleidscoördinator WoonWinkel West vacant. De bekendmaking zal minstens verlopen via de website van DVV Westhoek.

De raad van bestuur van de Dienstverlenende Vereniging Westhoek keurt unaniem goed dat volgende personen zetelen in de jury tijdens de selectieprocedure
– Coördinator van Energiehuis Westhoek
– Algemeen directeur gemeente en OCMW Houthulst
– Deskundige Wonen gemeente De Panne (onder voorbehoud)

Goedkeuring vacantverklaring vacature en functieprofiel en samenstelling jury voor de aanwerving Wijk-werkcoach Ieper, Heuvelland en Mesen in het kader van de besteding van de middelen van wijk-werken.

De raad van bestuur keurt de vacature met de toelatings- en aanwervingsvoorwaarden en het functieprofiel projectmedewerker wijk-werken Westhoek: werkcoach Ieper, Heuvelland, Mesen unaniem goed.

De raad van bestuur verklaart de vacature voor de aanwerving van de werkcoach Ieper, Heuvelland, Mesen vacant.

De raad van bestuur van de Dienstverlenende Vereniging Westhoek keurt unaniem goed dat volgende personen zetelen in de jury tijdens de selectieprocedure:
• de regisseur Sociale Economie Westhoek;
• twee vertegenwoordigers van de betrokken lokale besturen;
• een expert/deskundige.

Goedkeuring betaling Provincie West-Vlaanderen – huur kantoorruimte in Streekhuis Westhoek 1ste semester 2020: 11.915,24 Euro

De raad van bestuur keurt de betaling van de huur voor het 1ste semester unaniem goed.

Goedkeuring betaling factuur CAW – kosten gemaakt i.k.v. project Geïntegreerd Breed Onthaal: 8.826,01 Euro

De raad van bestuur keurt de betaling voor de kosten gemaakt i.k.v. project GBO door CAW unaniem goed.

Goedkeuring betaling factuur Stad Diksmuide – afrekening WoonWinkel West 2020: 54.435,34 Euro

De raad van bestuur keurt de betaling van de afrekening 2020 voor WoonWinkel West unaniem goed.

Goedkeuring ontwerp tweede statutenwijziging

De raad bestuur keurt het ontwerp van statutenwijziging unaniem goed.

Het ontwerp van statutenwijziging wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de respectieve raden van de deelnemers van de DVV Westhoek.

Goedkeuring offertes voor IJzervallei: Elke Destrooper en educatieve wandeling

De raad van bestuur keurt de offerte van Mia Nollet voor het uitwerken van erfgoedwandelingen van €8.600 (incl. BTW) unaniem goed.

De raad van bestuur keurt de offerte van Events Outside the box voor het organiseren en promoten van een Open Podium van €9.100 (excl. BTW) unaniem goed.

Delegatiebesluit voor ondertekening vrijwilligersovereenkomst

De raad van bestuur van de Dienstverlenende Vereniging Westhoek, organisator van NestorPlus, gaat unaniem akkoord om delegatie te verlenen aan de coördinator van NestorPlus, Melissa Mestdagh, voor het ondertekenen van de vrijwilligersovereenkomsten.

Erkenningsaanvraag als autonome vrijwilligersorganisatie

De raad van bestuur keurt de erkenningsaanvraag van NestorPlus als autonome vrijwilligersvereniging, unaniem goed.
Wijk-werken

Delegatiebesluit ondertekening wijk-werk overeenkomsten

De raad van bestuur, tevens bestuursorgaan voor de Wijk-werkenorganisatie Westhoek beslist unaniem om delegatie te verlenen aan Fabienne Bertens, werkcoach Westkust voor het ondertekenen van de overeenkomsten zoals vermeld in het decreet van 7 juli 2017 betreffende wijk-werken Afdeling 5 – Art. 19 en Art. 20 m.n. de wijk-werkovereenkomst en de gebruikersovereenkomst

Goedkeuring gebruiksovereenkomst kantoorruimte werkcoach Westkust

De raad van bestuur keurt de overeenkomst gebruik lokalen in het Sociaal Huis te Nieuwpoort door wijkwerkcoach unaniem goed.

Goedkeuring aankoop uitrusting i.k.v. het Interregproject Stronger combined

De raad van bestuur duidt Claerhout Erik aan voor de levering van vier e-bikes en één reservebatterij voor de prijs van om in te zetten in de stationshub van Kortemark in het kader van de uitvoering van het Stronger Combined project voor een bedrag van 15.677,81 euro (incl. BTW).