Beslissingen – Raad van Bestuur
Dienstverlenende Vereniging Westhoek
29 april 2021 om 18u00 – Teamsvergadering

Aanstelling deskundige wonen (WoonWinkel West) onbepaalde duur

De raad van bestuur stelt Lieselotte Lapere aan als deskundige wonen voor WoonWinkel West via een voltijds contract van onbepaalde duur vanaf 1 juli 2021. Deze medewerker wordt ingedeeld in de graad IB1.

De raad van bestuur verleent unanieme goedkeuring aan de arbeidsovereenkomst van LL.

Addendum arbeidsovereenkomst SS

De raad van bestuur keurt het addendum aan de arbeidsovereenkomst van SS unaniem goed.

Bekrachtiging ontslag in onderling akkoord AP

De raad van bestuur bekrachtigt het ontslag van AP met ingang van 1 mei 2021.

Goedkeuring ontslag LM n.a.v. de beëindiging van het project.

De raad van bestuur maakt een einde aan de arbeidsovereenkomst met LM als projectmedewerker Foodsavers Westhoek.

De raad van bestuur keurt de opzegbrief unaniem goed en verleent volmacht aan de algemeen directeur om deze te ondertekenen.

Aanwerving en mandatering van de voorzitter voor de aanstelling van de projectcoördinator ‘Foodsavers Westhoek’

De raad van bestuur keurt de vacature met de toelatings- en aanwervingsvoorwaarden en het functieprofiel voor de projectmedewerker Foodsavers Westhoek unaniem goed.

De raad van bestuur verklaart de vacature voor de aanwerving van een projectmedewerker Foodsavers Westhoek vacant.

De raad van bestuur keurt goed dat volgende personen zetelen in de jury tijdens de selectieprocedure:
– de Algemeen Directeur
– de Regionale Welzijnscoördinator
– een Diensthoofd Sociale Dienst

De raad van bestuur mandateert de voorzitter voor de aanstelling van de projectmedewerker Foodsavers Westhoek op basis van het juryverslag.

Aanstelling sociaal secretariaat

Er wordt unanieme goedkeuring verleend aan de prijsofferte van kantoor Vandelanotte.
De bovengenoemde opdracht wordt gegund aan kantoor Vandelanotte voor de prijs per van 40 euro per maand en per werknemer, exclusief BTW en een éénmalige opstartkost van 1.195 euro exclusief BTW
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure met aanvaarde factuur.

De raad van bestuur beëindigt de lopende samenwerking met CEVI NV voor het invullen van het sociaal secretariaat.
De opzegbrief voor CEVI wordt unaniem goedgekeurd.
De raad van bestuur verleent volmacht aan de voorzitter en algemeen directeur om de opzegbrief te tekenen.

Goedkeuring principebeslissing m.b.t. het niet aanrekenen van BTW op prestaties geleverd door DVV Westhoek

De raad van bestuur zal op basis van het opgemaakte prefiling dossier en onder voorbehoud van een latere controle door de BTW-administratie geen BTW aanrekenen op schuldvorderingen voor de geleverde diensten.

Goedkeuring verdere procedure voor de indiening van de belastingaangifte onder de rechtspersonenbelasting

De raad van bestuur keurt de motiveringsnota ‘aanvraag rechtspersonenbelastingstelsel’ unaniem goed.

De raad van bestuur stemt in om op basis van de motiveringsnota de vraag te richten aan dhr. Anthony Acoe van de afdeling beheer en dienstverlening van de FOD Financiën om ingedeeld te worden bij de rechtspersonenbelasting.

Vaststelling van de jaarrekening 2020

Gelet op artikel 38 van de statuten van DVV Westhoek keurt de raad van bestuur de jaarrekening zoals vervat in bijlage 3 5 unaniem goed voor agendering op de jaarvergadering op 22 juni 2021 om 18u.

Goedkeuring van het jaarverslag 2020

Gelet op artikel 38 van de statuten van DVV Westhoek keurt de raad van bestuur het jaarverslag zoals vervat in bijlage 3 6 unaniem goed voor agendering op de jaarvergadering op 22 juni 2021 om 18u.

Goedkeuring Leaderdossier voor verlenging en uitbreiding werking foodsavers

De raad van bestuur gaat akkoord dat DVV Westhoek optreedt als promotor van het leaderproject Foodsavers Westhoek voor de periode 1 juli 2021 t.e.m. 30 juni 2024.

De raad van bestuur keurt het leaderproject en bijhorend actieplan vervat unaniem goed.

De raad van bestuur machtigt Lien De Vos, regisseur sociale economie Westhoek, om op te treden als contactpersoon voor de indiening van het leaderproject ‘Foodsavers Westhoek’.

Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst i.k.v. het Leaderproject ‘Foodsavers Westhoek’ met lokale besturen

De raad van bestuur keurt de samenwerkingsovereenkomst voor het leaderproject Foodsavers Westhoek 2021 – 2024 met de desbetreffende lokale besturen unaniem goed, onder de opschortende voorwaarde dat de Leaderprojectaanvraag Foodsavers Westhoek 2021 – 2024 wordt goedgekeurd.

Goedkeuring delegatie aan coördinator Nestorplus voor het aangaan van gebruikersovereenkomsten

De raad van bestuur keurt de generieke gebruikersovereenkomst unaniem goed.

De raad van bestuur, organisator van NestorPlus, verleent delegatie aan de coördinator van NestorPlus, Melissa Mestdagh, voor het ondertekenen van de gebruikersovereenkomsten.

Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen DVV Westhoek voor NestorPlus en Eerstelijnszone Westhoek i.k.v. de ritten door NestorPlus naar vaccinatiecentra.

De raad van bestuur van de Dienstverlenende Vereniging Westhoek, organisator van NestorPlus, keurt de samenwerkingsovereenkomst i.k.v. personenvervoer naar de vaccinatiecentra in Ieper en Poperinge unaniem goed.

Goedkeuring van de gebruikersovereenkomst met Stad Ieper voor de terbeschikkingstelling van een werkplek voor de wijk-werkcoach Ieper Heuvelland Mesen

De raad van bestuur keurt de overeenkomst houdende terbeschikkingstelling werkplek unaniem goed.

De raad van bestuur machtigt de algemeen directeur om de overeenkomst namens DVV Westhoek te ondertekenen.

Goedkeuring projectsubsidiedossier energieconsulent Vlaanderen

De raad van bestuur keurt het projectvoorstel ‘renovatiecoach’ unaniem goed. Met dit project wordt onder voorbehoud van goedkeuring van het ingediende projectvoorstel een tweede renovatiecoach ingezet voor het werkingsgebied voor een periode van drie jaar. De kostprijs hieraan verbonden wordt geraamd op 213.900 euro. In het kader van de aangehaalde projectoproep is dit bedrag integraal subsidieerbaar door de Vlaamse overheid.

De raad van bestuur machtigt de algemeen directeur om het in te dienen projectvoorstel te ondertekenen.

Goedkeuring projectsubsidiedossier thermografie Vlaanderen

De raad van bestuur keurt het projectvoorstel ‘thermografie’ unaniem goed. Met dit project wordt onder voorbehoud van goedkeuring van het ingediende projectvoorstel een medewerker thermografie ingezet voor het werkingsgebied voor een periode van drie jaar. De kostprijs hieraan verbonden wordt geraamd op 192.600 euro. In het kader van de aangehaalde projectoproep is dit bedrag subsidieerbaar voor 175.000 euro door de Vlaamse overheid. De overige 17.600 euro kunnen worden geput uit de reserves van het energiehuis.

De raad van bestuur machtigt de algemeen directeur om het in te dienen projectvoorstel te ondertekenen.

Goedkeuring prijsofferte WVI voor trajectbegeleiding bij de afbakening van de werkingsgebieden voor de ene woonmaatschappij voor de gemeenten van de Westhoek.

De raad van bestuur gaat akkoord met de prijsofferte van WVI om tegen een kostprijs van 7.830 euro excl. BTW de gevraagde begeleidingsopdracht uit te voeren.

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure met aanvaarde factuur.

Goedkeuring agenda algemene vergadering op 22 juni 2021

De raad van bestuur keurt de agenda unaniem goed.

Energiehuis Westhoek: goedkeuring jaarlijks activiteitenverslag 2020 voor FSMA (Financial Services and Markets Authority)

De raad van bestuur keurt het jaarlijks activiteitenverslag FSMA 2020 unaniem goed

De raad van bestuur verleent volmacht aan de voorzitter en algemeen directeur om het activiteitenverslag 2020 voor FSMA te ondertekenen.