Dienstverlenende Vereniging Westhoek
Raad van Bestuur
Streekhuis Westhoek, 27 november 2019 om 18u00
Besluiten

Goedkeuring ontwerp personeelsstatuut

De raad van bestuur keurt het ontwerp van personeelsstatuut unaniem goed.

De raad van bestuur geeft opdracht aan de voorzitter en de algemeen coördinator om op basis van dit ontwerp van personeelsstatuut in overleg te treden met de vakorganisaties op 19 december om 11u in het Streekhuis Westhoek en hieromtrent terug te koppelen aan de raad van bestuur.

De raad van bestuur stelt de overheadkost voor intergemeentelijk personeel vast op 3% van de totale loonkost. Met overheadkost wordt bedoeld een vergoeding voor DVV Westhoek voor het in dienst nemen van het intergemeentelijk personeel. Kosten verbonden met de tewerkstelling van het intergemeentelijk personeel worden hier niet mee bedoeld (bv. verplaatsingskosten, computer, telefoon, …).

Goedkeuring tijdelijke verlenging arbeidsovereenkomst Steven Damman

De raad van bestuur keurt de arbeidsovereenkomst assistent Westhoek. De Nieuwe Wereld unaniem goed.

Goedkeuring huurovereenkomst met Provincie voor werkposten in het Streekhuis Westhoek

De Raad van Bestuur keurt de huurovereenkomst unaniem goed.

Aanstelling medewerker vrije tijd in Raad van Bestuur Projectvereniging IJzervallei

De raad van bestuur vaardigt de regionale medewerker vrije tijd af als lid van de raad van bestuur van de projectvereniging IJzervallei.

Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst Energiehuis DVV Westhoek en de Provincie West-Vlaanderen

De raad van bestuur keurt de overeenkomst tussen Steunpunt duurzaam bouwen van Provincie West-Vlaanderen en Energiehuis DVV Westhoek unaniem goed.

Aanstelling coördinator Energiehuis DVV Westhoek in de stuurgroep Woonwinkel West

De raad van bestuur draagt de coördinator Energiehuis van DVV Westhoek voor als lid van de stuurgroep van Woonwinkel West.

Goedkeuring subsidiedossier 2020-2025 Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO) Westhoek Houtland

De raad van bestuur neemt akte dat Gemeente Houthulst optreedt als aanvragend bestuur en beherende gemeente ten opzichte van de Vlaamse Overheid.

De raad van bestuur keurt de overeenkomst tussen de samenwerkende kernpartners van het samenwerkingsverband GBO Westhoek-Houtland met bijhorend actieplan unaniem goed.

De raad van bestuur keurt de engagementsverklaring i.k.v. de Vlaamse Beleidsprioriteit inzake het realiseren van de functies van een samenwerkingsverband Geïntegreerd Breed Onthaal MJP 2020-2025 unaniem goed en gaat akkoord dat de DVV Westhoek optreedt als faciliterende partner en contactpersoon van het samenwerkingsverband GBO Westhoek-Houtland.

Goedkeuring betaling opleiding maatschappelijk werkers Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO) Westhoek-Houtland

De Raad van Bestuur keurt de betaling van de factuur voor 6 x 2-daagse bijscholingen in het kader van GBO van 9.419,36€ unaniem goed.
Regierol Sociale Economie

Goedkeuring subsidiedossier Regierol Sociale Economie 2020-2025

De Raad van Bestuur keurt het Beleidsplan Regierol Sociale Economie Westhoek 2020-2025 en de engagementsverklaring unaniem goed.

De Raad van Bestuur gaat akkoord met het feit dat de Dienstverlenende Vereniging Westhoek optreedt als rechtspersoon voor het indienen van het aanvraagdossier Regierol Sociale Economie Westhoek 2020-2025 bij de Vlaamse Overheid.

Goedkeuring gebruiksovereenkomst i.k.v. project Foodsavers

De raad van bestuur keurt de gebruiksovereenkomst unaniem goed.

Vaststelling afwijkingen in het kader van wijk-werken

De Raad van Bestuur keurt de aanvraag tot afwijking op de Vlaamse Activiteitenlijst voor de regio Westhoek unaniem goed.

De Raad van Bestuur gaat akkoord met de opstart van de aanvraagprocedure tot afwijkingen op de Vlaamse activiteitenlijst bij VDAB.