Beslissingen – Raad van Bestuur
Dienstverlenende Vereniging Westhoek
20 oktober 2020 om 18u00 – Teamsvergadering

Lancering offertevraag voor de aanstelling van een bedrijfsrevisor;

De raad van bestuur keurt de procedure, nl. opdracht van beperkte waarde unaniem goed.
De raad van bestuur keurt het bestek unaniem goed.

Lancering offertevraag voor de aanstelling van een boekhouder

De raad van bestuur keurt de procedure, nl. opdracht van beperkte waarde unaniem goed.
De raad van bestuur keurt het bestek unaniem goed.

Vaststelling agenda buitengewone algemene vergadering van 15 december 2020 om 18u

De Raad van bestuur stelt de agenda voor de buitengewone algemene vergadering van 15 december 2020 als volgt vast:
1. Goedkeuring verslag algemene vergadering 23 juni 2020;
2. Goedkeuring wijziging statuten DVV Westhoek
3. Akteneming van de gemeenteraadsbeslissingen houdende aanduiding leden met raadgevende stem in de raad van bestuur en bepaling van de rangorde;
4. Akteneming van de gemeenteraadsbeslissingen betreffende de aanduiding en benoeming leden raad van bestuur;
5. Akteneming van de gemeenteraadsbeslissing van Diksmuide betreffende de benoeming deskundigen in raad van bestuur;
6. Goedkeuring jaarplan 2021
7. Goedkeuring budget 2021
8. Vaststelling gemeentelijke bijdrage in de werkingskosten 2021
9. Benoeming commissaris onder de leden van het instituut der bedrijfsrevisoren
10.Varia.

Gelet op artikel 38 van de statuten van DVV Westhoek keurt de raad van bestuur het jaarplan 2021 unaniem goed voor agendering op de buitengewone algemene vergadering van 15 december 2020 om 18u.

Gelet op artikel 38 van de statuten van DVV Westhoek keurt de raad van bestuur het budget 2021 unaniem goed voor agendering op de buitengewone algemene vergadering van 15 december 2020 om 18u.

Gelet op artikel 9 van de statuten van DVV Westhoek keurt de raad van bestuur het ontwerpbesluit tot vaststelling van de gemeentelijke bijdrage unaniem goed voor agendering op de buitengewone algemene vergadering van 15 december 2020 om 18u

Gelet op artikel 24 van de statuten van DVV Westhoek keurt de raad van bestuur het ontwerp van besluit tot aanstelling van de bedrijfsrevisor unaniem goed voor agendering op de buitengewone algemene vergadering van 15 december 2020 om 18u. Op basis van het goedgekeurde bestek en de ingediende offertes, zal de raad van bestuur op 24 november een voorstel tot benoeming formuleren.