Dienstverlenende Vereniging Westhoek
Raad van Bestuur
18 juni 2020 om 18u00
Besluiten

Aanstelling wijk-werk coach Westkust

De raad van bestuur stelt Fabienne Bertens aan als Werkcoach Westkust via een contract van onbepaalde duur en een tewerkstellingsbreuk 0,8 VTE. In functie van het diploma wordt deze medewerker ingedeeld in de graad IB1.

De raad van bestuur keurt de arbeidsovereenkomst “werkcoach Westkust voor het project Wijkwerken Westhoek” unaniem goed.

De raad van bestuur beslist om Axelle Gevaert op te nemen in de werfreserve voor een periode van twee jaar.

Goedkeuring arbeidsovereenkomst SD

De raad van bestuur keurt de arbeidsovereenkomst ‘assistent communicatie en regiomarketing’ unaniem goed.

Goedkeuring addendum arbeidsovereenkomsten MV

De raad van bestuur keurt het addendum aan de arbeidsovereenkomst maatschappelijk werker bij De Opstap unaniem goed.

Goedkeuren gift Westhoekoverleg

De raad van bestuur keurt de overdracht van de fondsen ter waarde van 247.942,41 euro van de feitelijke vereniging Westhoekoverleg naar de DVV Westhoek unaniem goed.

Vaststelling stelsel van waarderingsregels

De Raad van Bestuur stelt volgende waarderingsregels vast voor :
– Vorderingen: waardering aan nominale waarde (eventueel waardeverminderingen te boeken, bij onzekerheid omtrent de inbaarheid)
– Schulden: waardering aan nominale waarde
– Vlottende activa en passiva in vreemde munt : waardering aan slotkoers
– Materiële en immateriële vaste activa met beperkte levensduur: afschrijving volgens economisch verantwoorde gebruiksduur:
• Installaties, Machines: 10 jaar
• Computerinstallaties, hard- en software: 3 jaar
• Kantooruitrusting : minimum 3 jaar
• Inrichting gehuurde gebouwen : 10 jaar
– Materiële en immateriële vaste activa met ‘onbeperkte’ gebruiksduur: waardeverminderingen te boeken ingeval van duurzame minderwaarde of ontwaarding
– Geldbeleggingen en liquide middelen: de liquide middelen en de geldbeleggingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. De aandelen en vastrentende effecten worden bij verwerving geboekt en gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde. Op deze liquide middelen en geldbeleggingen kunnen waardeverminderingen toegepast worden als blijkt dat de realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan de aanschaffingswaarde. Er zullen bovendien aanvullende waardeverminderingen geboekt worden om rekening te houden met de evolutie van hun realisatie- of marktwaarde of met de risico’s die inherent zijn aan de aard van de producten in kwestie of van de uitgevoerde activiteit.
– Belangen of aandelen in rechtspersonen: worden in de boekhouding opgenomen tegen hun aanschaffingswaarde. De aanschaffingswaarde van belangen of aandelen, ontvangen als vergoeding voor inbrengen die niet bestaan in contanten of die voortkomen uit de omzetting van vorderingen, stemt overeen met de conventionele waarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen. Als de conventionele waarde echter, op duurzame wijze, lager is dan de marktwaarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen, wordt de aanschaffingswaarde geherwaardeerd tot de hogere marktwaarde. Er worden waardeverminderingen toegepast op de belangen en de aandelen die onder de financiële vaste activa zijn opgenomen in geval van duurzame minderwaarde of ontwaarding, verantwoord door de toestand, de rentabiliteit of de vooruitzichten van de entiteit waarin de belangen of de aandelen worden aangehouden.
– De ontvangen investeringssubsidies en schenkingen: worden verrekend aan hetzelfde ritme als de afschrijvingen of de waardeverminderingen op de vaste activa waarvoor het subsidies verkreeg. De verrekening van de investeringssubsidie start samen met de afschrijvingen op het desbetreffende activum. M.a.w. zolang het activum in uitvoering is, wordt het niet afgeschreven en wordt de desbetreffende investeringssubsidie nog niet verrekend.
– Aanvullende of uitzonderlijke afschrijvingen indien wegens technische, economische of technologische omstandigheden de boekhoudkundige waarde hoger is dan de werkelijke gebruikswaarde – herwaarderingen op materiële en financiële vaste activa zijn mogelijk indien werkelijke (markt) waarde op vaststaande en duurzame wijze uitstijgt boven de boekwaarde.
– Voorzieningen voor risico’s en kosten aan te leggen bij verliezen en kosten die naar hun aard duidelijk kunnen omschreven worden, die op balansdatum zeer waarschijnlijk of zeker zijn, doch waarvan de juiste afloop en de grootteorde van het bedrag niet vaststaat.
Reële en individuele waardering van elk risico op te nemen onder deze rubriek.

Tussentijdse bijsturing begroting 2020 n.a.v. specifieke omstandigheden (o.m. corona) en vaststellen van de impact op het ondernemingsplan.

De raad van bestuur keurt het aangepast ontwerp budget 2020 unaniem goed.

Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen Vorming Plus en IJzervallei

De raad van bestuur keurt de samenwerkingsovereenkomst met Vormingplus en CO7 voor het werkjaar 2020 goed.

Goedkeuring toetreding Heuvelland, Mesen, Langemark-Poelkapelle, Vleteren en Lo-Reninge tot UITPAS Westhoek.

De raad van bestuur keurt de toetreding van Heuvelland, Langemark-Poelkapelle, Lo-Reninge, Mesen en Vleteren tot het systeem van UITPAS Westhoek goed.

Bekrachtiging saldobedrag basiswerkingsmiddelen Energiehuis DVV Westhoek

De raad van bestuur bekrachtigt de opvraging van het saldobedrag van de basiswerkingsmiddelen voor Energiehuis DVV Westhoek.

Goedkeuring uitbreiding takenpakket Energiehuis DVV Westhoek

De raad van bestuur acht het niet wenselijk om dit takenpakket op te nemen in de schoot van het Energiehuis.