Dienstverlenende Vereniging Westhoek
Raad van Bestuur
Schriftelijke procedure, 16 maart 2020
Besluiten

Goedkeuring aangevulde arbeidsovereenkomst en addendum aan arbeidsovereenkomst van Annelies Defauw en Stijn De Vliegher

De raad van bestuur keurt de aangevulde arbeidsovereenkomst medewerker Woonwinkel West en arbeidsovereenkomst administratief medewerker Woonwinkel West unaniem goed.
De raad van bestuur keurt het addendum aan de arbeidsovereenkomst medewerker Woonwinkel West en arbeidsovereenkomst administratief medewerker Woonwinkel West unaniem goed.

Aanstelling personeel WoonWinkel West

De raad van bestuur stelt Evelien Seys aan als technisch adviseur voor WoonWinkel West via een contract van onbepaalde duur.
De raad van bestuur beslist om 1 kandidaat op te nemen in de werfreserve.
De raad van bestuur stelt Queenie Maertens aan als administratief medewerker voor WoonWinkel West via een contract van onbepaalde duur.
De raad van bestuur verleent unanieme goedkeuring aan de arbeidsovereenkomst technisch adviseur WoonWinkel West.
De raad van bestuur verleent unanieme goedkeuring aan de arbeidsovereenkomst administratief medewerker WoonWinkel West.

Aanstelling coördinator Nestor Plus

De raad van bestuur stelt Melissa Mestdagh aan als maatschappelijk werker voor de dorpsdienst Nestor Plus via een contract van onbepaalde duur.
De raad van bestuur beslist om 4 kandidaten voor 2 jaar op te nemen in de werfreserve. De volgorde zoals vastgesteld in het juryverslag is bepalend voor de wijze waarop er gebruik kan worden gemaakt van deze wervingsreserve.
De raad van bestuur verleent unanieme goedkeuring aan de arbeidsovereenkomst coördinator Dorpsdienst Nestor Plus.

Aanstelling coördinator IJzervallei

De raad van bestuur stelt Elke Verbeke deeltijds (60%) aan als coördinator cultuuroverleg IJzervallei via een contract van onbepaalde duur.
De raad van bestuur beslist om 2 kandidaten op te nemen in de werfreserve. De volgorde zoals vastgesteld in het juryverslag is bepalend voor de wijze waarop er gebruik kan worden gemaakt van deze wervingsreserve.
De raad van bestuur verleent met volstrekte meerderheid en één onthouding goedkeuring aan de arbeidsovereenkomst coördinator IJzervallei.

Goedkeuring overzetting erkenning voor de werkingssubsidie cultuur van projectvereniging IJzervallei naar DVV Westhoek

De raad van bestuur gaat, met volstrekte meerderheid en één onthouding, akkoord met het opnemen van de erkenning door departement cultuur van de intergemeentelijke samenwerking cultuur op basis van het beleidsplan cultuuroverleg IJzervallei.

Goedkeuring overeenkomst Westhoek verbeeldt (PV IJzervallei)

De raad van bestuur keurt de samenwerkingsovereenkomst regionale erfgoedbank Westhoek verbeeldt met volstrekte meerderheid en één onthouding goed.

Validatie gepresteerde uren personeel i.k.v. 3-jaren plan Energiehuis Westhoek

De raad van bestuur valideert de gepresteerde uren op het project Energiehuis DVV Westhoek.

Besteding middelen Wijk-Werken: goedkeuring vacature en functieprofiel vacantverklaring en samenstelling jury voor de aanwerving Wijk-werkcoach Westkust

De raad van bestuur keurt de vacature met de toelatings- en aanwervingsvoorwaarden en het functieprofiel “projectmedewerker wijk-werken Westhoek: werkcoach westkust” unaniem goed.
De raad van bestuur verklaart de vacature voor de aanwerving van de werkcoach Westkust vacant.
De raad van bestuur keurt goed dat volgende personen zetelen in de jury tijdens de selectieprocedure:
• de regisseur Sociale Economie Westhoek;
• twee diensthoofden sociale dienst/welzijnsdienst van de betrokken lokale besturen;
• een expert/deskundige.

Goedkeuring overeenkomst tussen DVV Westhoek en De Groene Kans vzw i.k.v. Foodsavers Westhoek

De raad van bestuur keurt de gebruiksovereenkomst unaniem goed.