Beslissingen – Raad van Bestuur

Dienstverlenende Vereniging Westhoek

30 november 2022 om 20u00 in het Streekhuis Westhoek

 

Goedkeuring verslag Raad van Bestuur van 28 september 2022

De Raad van Bestuur keurt het verslag unaniem goed.

Goedkeuring nieuwe arbeidsovereenkomst GM als administratief medewerker voor Woonwinkel West

De Raad van Bestuur verleent unanieme goedkeuring aan de tijdelijke deeltijdse arbeidsovereenkomst van Grietkin Malengier.

Goedkeuring aanwerving adviseur woonkwaliteit WoonWinkel West

De raad van bestuur keurt de vacature met de toelatings- en aanwervingsvoorwaarden en het functieprofiel voor adviseur woonkwaliteit voor WoonWinkel West unaniem goed.

De raad van bestuur verklaart de vacature voor de aanwerving van een adviseur woonkwaliteit voor WoonWinkel West opnieuw vacant.

De raad van bestuur keurt goed dat volgende personen zetelen in de jury tijdens de selectieprocedure:
– De coördinator WoonWinkel West, Lieselotte Lapere
– De coördinator Energiehuis Westhoek, Jeroen Haghedooren
– De algemeen directeur Houthulst, Dries Braeye
– Woningcontroleur Wonen-Vlaanderen, Stijn Spegelaere

Goedkeuring aanwerving renovatieadviseur Energiehuis Westhoek

De raad van bestuur keurt de vacature met de toelatings- en aanwervingsvoorwaarden en het functieprofiel voor de renovatieadviseur Energiehuis Westhoek unaniem goed.

De raad van bestuur stelt de vacature voor de aanwerving van de renovatieadviseur vacant en dit vanaf 1 december 2022.

De raad van bestuur keurt goed dat volgende personen zetelen in de jury tijdens de selectieprocedure:
– de coördinator Energiehuis Westhoek: Jeroen Haghedooren
– de coördinator Woonwinkel West: Lieselotte Lapere

Aanstelling administratief medewerker Energiehuis Westhoek

De raad van bestuur stelt Joke Gaeremyn aan als administratief medewerker Energiehuis Westhoek via een voltijds contract van onbepaalde duur. Deze medewerker wordt ingedeeld in de graad C11, met 10 jaar geldelijke anciënniteit.

De raad van bestuur keurt de arbeidsovereenkomst met Joke Gaeremyn unaniem goed.

Els Comeyne wordt opgenomen in de werfreserve voor twee jaar.

Goedkeuring betaling facturen

De raad van bestuur geeft unanieme goedkeuring voor de betaling van de factuur De Lijn voor busverbinding Ieper-Armentieres – september 2022 – €19.225,04 ; de factuur Unigraph voor aankoop pijlen Regiomarketing -€27.998,00 ; de factuur Clausable voor promovideos Regiomarketing – €20.037,60 ; de factuur De Lijn voor busverbinding Ieper-Armentieres – oktober 2022 – €19.225,04 en de factuur Verrassingen om de hoek voor interviews gemeenten Regiomarketing – €11.724,90.

Goedkeuring agenda en vaststellen mandaat buitengewone algemene vergadering TMVS van 13 december 2022

De raad van bestuur verleent unanieme goedkeuring aan alle punten op de agenda van de buitengewone algemene vergadering TMVS dv van 13 december 2021 en de daarbij behorende documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten :
• Toetreding van deelnemers
• Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge de toetredingen
• Evaluatie 2022, te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie 2023 (cfr. DLB, artikel 432)
• Begroting 2023 (cfr. artikel 432 DLB)
• Actualisering presentievergoeding
• Statutaire benoemingen
• Varia.

De raad van bestuur draagt de vertegenwoordiger op om namens het bestuur alle akten en bescheiden met betrekking tot de buitengewone algemene vergadering van TMVS dv vastgesteld op 13 december 2022, te onderschrijven en zijn stemgedrag af te stemmen op het in de beslissing van de raad van bestuur van heden bepaalde standpunt met betrekking tot de agendapunten van voormelde algemene vergadering.

Een afschrift van dit besluit wordt verstuurd ter attentie van FARYS TMVW

Goedkeuring aanpassing modaliteiten waaronder de bijdrage voor De Opstap zal worden opgevraagd in 2023

De raad van bestuur gaat unaniem akkoord dat de bijdrage voor De Opstap 2023 zal opgevraagd worden op basis van een personeelsbezetting van 2,3 VTE.

Goedkeuring aangepaste samenwerkingsovereenkomst en toetreding extra gemeenten.

De raad van bestuur keurt goed dat de gemeenten Alveringem, De Panne, Houthulst, Koksijde, Nieuwpoort en Veurne toe treden tot UiTPAS Westhoek

De raad van bestuur keurt het aangepaste regionaal reglement en de lokale gebruiksvoorwaarden unaniem goed.

Goedkeuren bestekken voor het uitvoeren interviews gemeenten en ambassadeurs i.k.v. Regiomarketingcampagne Westhoek. De Nieuwe Wereld

De raad van bestuur gaat unaniem akkoord dat een marktbevraging plaatsvindt voor de aanmaak en verwerking van 17 interviews voor de gemeenten, met indicatief budget van €12.500 en 7 interviews voor de Ambassadeurs, met een indicatief budget van €5.000 . Minstens deze vijf uitvoerders worden aangeschreven: Verassingen om de Hoek Gavere ;
Allegaert Sophie Brugge ; Lambrechts Johan Boechout ; Bouttry Miguel ; Sam Paret Sint-Kruis-Winkel.

De raad van bestuur keurt de bestekken en bijhorende offerteformulieren unaniem goed.

Goedkeuring dossier Regierol Sociale Economie en Werk 2023 – 2025 voor de Westhoek.

De Raad van Bestuur keurt het Beleidsplan Regierol Sociale Economie Westhoek 2023-2025 unaniem goed.

De Raad van Bestuur gaat unaniem akkoord met het feit dat de Dienstverlenende Vereniging Westhoek optreedt als rechtspersoon voor het indienen van het aanvraagdossier Regierol Sociale Economie en Werk Westhoek 2023-2025 bij de Vlaamse Overheid.

Goedkeuring beleidsplan intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst Alveringem, Diksmuide, Lo-Reninge, en Veurne.

De raad van bestuur keurt het ontwerp beleidsplan voor de gemeenten Alveringem, Diksmuide, Lo-Reninge en Veurne unaniem goed.

De raad van bestuur gaat unaniem akkoord dat het definitieve beleidsplan wordt ingediend tegen 15 januari 2023 bij het agentschap onroerenderfgoed, na akkoord door de respectievelijke schepencolleges.

Goedkeuring aanpassing huurprijs voor gebruik van de koelwagen voor Foodsavers Westhoek in het kader van de samenwerkingsovereenkomst met de Groene Kans

De raad van bestuur gaat unaniem akkoord met de voorgestelde maandelijkse forfaitaire huurprijs van 1.119€ per maand.

Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen DVV Westhoek en Jumbo i.k.v. Foodsavers Westhoek

De raad van bestuur keurt de samenwerkingsovereenkomst met Jumbo Veurne i.k.v. Foodsavers Westhoek unaniem goed.

Ontwikkeling mobiel loket energiehuis: goedkeuring aankoop rollend materieel

De raad van bestuur gaat unaniem akkoord met de aankoop en inrichting van een mobiel loket op basis van de prijsofferte van Gas Oldtimers.

Goedkeuring bijakte m.b.t. de actualisatie van het meerjarenplan in het kader van verhoogde financiering

De raad van bestuur keurt de nulmeting in het kader van de actualisatie van het meerjarenplan Energiehuis Westhoek unaniem goed.

Goedkeuring randvoorwaarden voor de toewijzing van de ‘Mijn verbouwlening’ aan verenigingen voor mede-eigenaars

De raad van bestuur gaat unaniem akkoord met volgend werkwijze.
– Leningen onder de 250.000 euro: bijkomende voorwaarde
– Leningen boven de 250.000 euro: systematische doorverwijzing naar VEKA

Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst DVV Westhoek en De Lijn voor de uitvoering van het pilootproject met taxiritten in Belbusgebied Veurne in 2023

De raad van bestuur keurt de samenwerkingsovereenkomst tussen DVV Westhoek en De Lijn niet goed.

Goedkeuring modaliteiten waaronder de busverbinding Poperinge – Hazebrouck zal worden georganiseerd.

Gegeven het hier om een Vlaams gefinancierd pilootproject gaat en gegeven dat De Lijn een vertrouwde partner is in Vlaanderen voor de exploitatie van het openbaar vervoer, geeft de raad van bestuur de voorkeur aan een exploitatie van de busverbinding Poperinge – Hazebrouck door De Lijn.

Indien De Lijn er niet in slaagt om op basis van zijn marktbevraging een geschikte aannemer te vinden voor het uitvoeren van de busverbinding Poperinge – Hazebrouck, dan gaat de raad van bestuur er mee akkoord dat deze buslijn geëxploiteerd wordt door Arc-en-Ciel.

Gegeven het monopolie van De Lijn in de organisatie van het openbaar vervoer in Vlaanderen, is DVV Westhoek enkel bereid om op basis van een overeenkomst met De Lijn over te gaan tot de organisatie van deze grensoverschrijdende busverbinding Poperinge – Hazebrouck.

Goedkeuring bestek deelfietsen voor de uitvoering van het onderdeel fietsmobiliteit in pilootproject vervoer op maat.

De raad van bestuur heeft zijn unanieme goedkeuring aan het bestek deelfietsen_202211 met de erin vervatte selectie- en gunningscriteria.

De raad van bestuur beslist zijn unanieme goedkeuring te verlenen aan de hiernavolgende lijst van bureaus rond deelfietsen waaraan het bestek zal worden toegestuurd: Sentinel NV, Hasselt ; Blue Mobility NV, Antwerpen ; Donkey Republic, Kopenhagen, Denemarken.

Goedkeuring toetreding aankoopcentrale WVI

De raad van bestuur gaat unaniem akkoord om toe te treden tot de aankoopcentrale van WVI aangaande de groepsaankoop “straatmeubilair en fietsvoorzieningen voor Hoppinpunten”. Er zal van deze raamovereenkomst kunnen afgenomen worden voor een bedrag van 1500 euro inclusief BTW.

De raad van bestuur gaat unaniem akkoord om toe te treden tot de aankoopcentrale van WVI aangaande de groepsaankoop “schuilhuisjes, fietsoverkappingen, fietsnietjes en afvalbakken voor Hoppinpunten”. Er zal van deze raamovereenkomst kunnen afgenomen worden voor een bedrag van 1500 euro inclusief BTW.

Goedkeuring marktbevraging voor de aankoop van een leegstandsprogramma voor WoonWinkel West

De Raad van Bestuur gaat unaniem akkoord dat een marktbevraging voor een nieuw leegstandsprogramma voor WoonWinkel West plaatsvindt naar volgende firma’s: AariXa Neglect-X Silversquare Brussel en Remmicon Gronden & Panden Remmicom NV Westmeerbeek