Beslissingen – Raad van Bestuur
Dienstverlenende Vereniging Westhoek
29 november 2023 om 18u00 in het Streekhuis Westhoek

Goedkeuring verslag Raad van Bestuur van 25 oktober 2023

De Raad van Bestuur keurt het verslag unaniem goed

Aanstelling deskundige informatiebeheer intergemeentelijke archiefdienst

De raad van bestuur stelt SJ aan als deskundige informatiebeheer via een voltijds contract van onbepaalde duur. Deze medewerker wordt ingedeeld in de graad IB1, met 9 jaar en 3 maanden geldelijke anciënniteit.

De raad van bestuur keurt de arbeidsovereenkomst met SJ unaniem goed. 

Verlenging arbeidsovereenkomst business analist

De Raad van Bestuur gaat akkoord met de arbeidsovereenkomst  onbepaalde duur gekoppeld aan de uitvoering van het project van WA vanaf 1 januari 2024. Deze medewerker wordt ingedeeld in de graad A11. De geldelijke anciënniteit wordt vastgesteld op 11 jaar en 2 maanden, de schaalanciënniteit op 1 jaar en 2 maanden.Verlenging arbeidsovereenkomst administratief medewerker WoonWinkel West

De Raad van Bestuur keurt de tijdelijke deeltijdse arbeidsovereenkomst van MD unaniem goed.

Uitbreiding arbeidsovereenkomst administratief medewerker

De Raad van Bestuur keurt de deeltijdse arbeidsovereenkomst van GM unaniem goed.

Door de goedkeuring van deze nieuwe arbeidsovereenkomst vervalt de overeenkomst die werd goedgekeurd op de Raad van Bestuur van 25 oktober 2023.

Goedkeuring betaling facturen

De raad van bestuur geeft unanieme goedkeuring voor de betaling van de factuur De Lijn voor busverbinding Poperinge – Hazebrouck voor oktober 2023 – €33.213,33

Schenking aan Foodsavers Westhoek

De Raad van Bestuur gaat akkoord om de eerste gift van 1.500 Euro van Kiwanis Bachten de kupe, La Joconde aan te nemen en aan te wenden als bijdrage voor de aankoop van de nieuwe koelcel  voor Foodsavers Westhoek.

Goedkeuring vervangend 5de agendapunt ‘statutaire benoemingen voor de buitengewone algemene vergadering TMVS Dienstverlenende Vereniging.

De Raad van Bestuur beslist goedkeuring te verlenen aan het extra 5de agendapunt ‘statutaire benoemingen’ zoals vermeld in het aangetekend schrijven dd. 6 november 2023.

De Raad van Bestuur draagt de aangeduide vertegenwoordiger, met name de heer Dieter Hoet, algemeen directeur DVV Westhoek op om namens het bestuur alle akten en bescheiden met betrekking tot dit bijkomend agendapunt op de Buitengewone Algemene Vergadering van TMVS dv vastgesteld op 12 december 2023, te onderschrijven en zijn stemgedrag af te stemmen op het in de beslissing van de raad van heden bepaalde standpunt met betrekking tot de agendapunten van voormelde Algemene Vergadering.

Een afschrift van dit besluit zal gestuurd worden:

  • hetzij per elektronische post, 20231212BAVTMVS@farys.be
  • hetzij per post t.a.v. TMVS dv p.a. Farys ov, Stropstraat 1 te 9000 Gent.

Goedkeuring addendum op samenwerkingsovereenkomst UiTPAS Westhoek met lokale besturen

De raad van bestuur keurt het addendum aan de regionale samenwerkingsovereenkomst met de gemeenten ikv UiTPAS Westhoek met gewone meerderheid goed ; 1 onthouding en 11 keurden goed.

De raad van bestuur mandateert de (onder)voorzitter en de algemeen directeur om het addendum namens DVV Westhoek te ondertekenen.

Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen DVV Westhoek en de lokale besturen voor het project ‘Dreamland’ ikv Foodsavers Westhoek

De raad van bestuur keurt de samenwerkingsovereenkomst tussen de Dienstverlenende Vereniging Westhoek en de lokale besturen voor het project Dreamland unaniem goed.

De raad van bestuur mandateert de (onder)voorzitter en de algemeen directeur om de samenwerkingsovereenkomst namens DVV Westhoek te ondertekenen.

Goedkeuring overeenkomt tussen DVV Westhoek en De Groene Kans voor gebruik koelwagen voor project Foodsavers Westhoek

De Raad van Bestuur gaat akkoord met de aanduiding van De Groene Kans als partner aan wie de koelwagen voor het project Foodsavers Westhoek wordt gehuurd.

De Raad van Bestuur keurt de overeenkomst tussen DVV Westhoek en De Groene Kans vzw unaniem goed.

 De raad van bestuur mandateert de (onder)voorzitter en de algemeen directeur om de samenwerkingsovereenkomst namens DVV Westhoek te ondertekenen.

Goedkeuring projectdossier Capacity Building Lokaal Partnerschap Westhoek

De Raad van Bestuur keurt het projectdossier Capacity Building unaniem goed.

De Raad van Bestuur gaat akkoord met het feit dat de Dienstverlenende Vereniging Westhoek optreedt als promotor, voor het indienen van het projectdossier Capacity Building Lokaal Partnerschap Westhoek bij ESF.

De Raad van Bestuur gaat akkoord dat er cofinanciering van 16.820,15 € (13.308,67 € via de personeelsinzet van de regisseur Sociale Economie en Werk en 3.511,48€ in euro’s) in het project wordt ingebracht vanuit de Vlaamse subsidie voor Regierol Sociale Economie en Werk.

Goedkeuring afsprakennota Digibank regio Poperinge en Digibank Westkust

De raad van bestuur keurt de afsprakennota met Stad Poperinge en Stad Veurne unaniem goed.

De raad van bestuur gaat akkoord dat de regisseur sociale economie en werk en/of de digibank ICT-coördinator DVV Westhoek vertegenwoordigen in het projectteam Digibank regio Poperinge en Digibank Westkust.