Beslissingen – Raad van Bestuur

Dienstverlenende Vereniging Westhoek

28 september 2022 om 20u00 in het Streekhuis Westhoek

Goedkeuring tijdelijke AO voor uitbreiding van de personeelsinzet van GM voor de werking van WoonWinkel West.

De Raad van Bestuur keurt de mandatering van de voorzitter en ondervoorzitter voor de aanstelling van de Deskundige Woonkwaliteit voor WoonWinkel West unaniem goed.

De Raad van Bestuur keurt de tijdelijke deeltijdse arbeidsovereenkomst voor GM unaniem goed.

Mandateren voorzitter / ondervoorzitter voor de aanstelling van de projectmedewerker GBO

De Raad van Bestuur keurt de mandatering van de voorzitter en ondervoorzitter voor de aanstelling van de projectmedewerker GBO op basis van het juryverslag unaniem goed.

Mandateren voorzitter / ondervoorzitter voor de aanstelling van de arbeidstrajectbegeleider

De Raad van Bestuur keurt de mandatering van de voorzitter en ondervoorzitter voor de aanstelling van de arbeidstrajectbegeleider De Opstap op basis van het juryverslag unaniem goed.

Goedkeuring aanstelling intergemeentelijke gezondheidspreventiewerker

De raad van bestuur stelt SB aan als intergemeentelijke gezondheidspreventiewerker Westkust via een deeltijds contract van onbepaalde duur. Deze medewerker wordt ingedeeld in de graad IB1, met 5 jaar geldelijke anciënniteit.

De raad van bestuur keurt de arbeidsovereenkomst met SB unaniem goed.

De raad van bestuur keurt de gebruiksovereenkomst met OCMW Nieuwpoort i.k.v. standplaats voor SB unaniem goed.

TV en CB worden opgenomen in de werfreserve voor twee jaar.

Goedkeuring aanstelling coördinator intergemeentelijke archiefdienst

De raad van bestuur stelt LN aan als coördinator intergemeentelijke archiefdienst via een voltijds contract van onbepaalde duur met ingang van 1 januari 2023. Deze medewerker wordt ingedeeld in de graad IA1, met 9 jaar geldelijke anciënniteit.

De raad van bestuur keurt de arbeidsovereenkomst met LN unaniem goed.

Goedkeuring aanwerving renovatieadviseur Energiehuis Westhoek

De raad van bestuur keurt de vacature met de toelatings- en aanwervingsvoorwaarden en het functieprofiel voor de renovatieadviseur Energiehuis Westhoek unaniem goed.

De raad van bestuur stelt de vacature voor de aanwerving van de renovatieadviseur waarvan de vacature en functieprofiel vacant en dit vanaf 1 oktober 2022.

De raad van bestuur keurt unaniem goed dat volgende personen zetelen in de jury tijdens de selectieprocedure:
– de coördinator Energiehuis Westhoek
– de coördinator Woonwinkel West
– Renovatieadviseur bij Energiehuis Oostende
– Adjunct-directeur woonmaatschappij IJzer en zee

Goedkeuring verlenging policy telewerken op basis van een interne evaluatie van de afgelopen periode

De raad van bestuur gaat unaniem akkoord met de verlenging voor onbepaalde duur van de telewerk policy zoals vervat in de dienstnota telewerken.

Goedkeuring betaling Provincie West-Vlaanderen – huur 1ste semester 2022

De raad van bestuur geeft unanieme goedkeuring voor de betaling van de factuur i.v.m. de huur 1ste semester 2022 aan de Provincie West-Vlaanderen.

Goedkeuring begroting en jaarplan DVV Westhoek 2023

Gelet op artikel 38 van de statuten van DVV Westhoek keurt de raad van bestuur het jaarplan 2023 unaniem goed voor agendering op de buitengewone algemene vergadering van 14 december 2022 om 17u.

Gelet op artikel 38 van de statuten van DVV Westhoek keurt de raad van bestuur het budget 2023 unaniem goed voor agendering op de buitengewone algemene vergadering van 14 december 2022 om 17u.

Goedkeuring kredietacceptatienormen ‘Mijn VerbouwLening’

De raad van bestuur keurt de aangepaste kredietacceptatienormen van Energiehuis Westhoek inzake de toekenning van energieleningen unaniem goed.

Goedkeuring addendum bij de samenwerkingsovereenkomst tussen het Vlaamse Gewest en Energiehuis Westhoek inzake de toekenning van energieleningen.

De raad van bestuur keurt het addendum bij de samenwerkingsovereenkomst inzake de toekenning van energieleningen tussen het Vlaamse Gewest en DVV Westhoek, namens Energiehuis Westhoek, unaniem goed.

Goedkeuring partnerschap VVSG i.k.v. ondersteuning circulaire voedselhubs

De Raad van Bestuur van DVV Westhoek verzoekt VVSG om op te treden als geprefereerde partner voor de ondersteuning van Foodsavers Westhoek en de twaalf andere sociale distributieplatforms.

Goedkeuring model vrijwilligersovereenkomst en delegatie bevoegdheid aan projectcoördinator tot ondertekenen

De Raad van Bestuur keurt het sjabloon vrijwilligersovereenkomst Foodsavers Westhoek unaniem goed.
De Raad van Bestuur, organisator van Foodsavers Westhoek, verleent delegatie aan de projectcoördinator AK voor het ondertekenen van de vrijwilligersovereenkomst.

Goedkeuring gunning media-inkoop Digitale TV voor promovideo’s Westhoek en Ambassadeurs aan DPG Media Group

De opdrachten “media-inkoop Digitale TV voor de algemene promovideo van de Westhoek” (Leader/RMC/08) en “media-inkoop Digitale TV voor de promovideo van de Ambassadeurs van de Westhoek” (Leader/RMC/09) worden formeel gegund aan het bureau “DPG Media”, Medialaan 1, 2018 uit Antwerpen, dit overeenkomstig hun offertes van 12 augustus 2022 en dit tegen de totaal kostprijs van € 8.264,46 excl. BTW of € 10.000 inclusief BTW per bestek.

Goedkeuring agenda Buitengewone algemene vergadering op 14 december 2022

1. Goedkeuring verslag Algemene Vergadering van 22 juni 2022
2. Aanstelling bestuursleden raad van bestuur
2.1 Akteneming van de gemeenteraadsbeslissingen tot aanduiding leden.
2.2 Benoeming leden bij geheime stemming.
3. Aanstelling leden met raadgevende stem in de raad van bestuur
3.1 Akteneming van de gemeenteraadsbeslissingen tot aanduiding leden met raadgevende stem.
3.2 Benoeming van de aangeduide leden met raadgevende stem per administratief arrondissement bij geheime stemming.
4. Akteneming van de benoeming van deskundigen in de raad van bestuur door de gemeenteraad van Diksmuide.
5. Goedkeuring jaarplan 2023
6. Goedkeuring budget 2023
7. Vaststelling gemeentelijke bijdrage in de werkingskosten 2023
8. Varia.