Beslissingen – Raad van Bestuur
Dienstverlenende Vereniging Westhoek
27 maart 2024 om 18u00 in het Streekhuis Westhoek

Goedkeuring verslag Raad van Bestuur van 28 februari 2024

De Raad van Bestuur keurt het verslag unaniem goed

Personeel: aanstelling netwerkcoach 4de pijler

De raad van bestuur stelt JL aan als stafmedewerker voor de uitvoering van de functie netwerkcoach 4de pijler via een voltijds contract van onbepaalde duur. Deze medewerker wordt ingedeeld in de graad A11, met 6 maanden geldelijke anciënniteit.

De raad van bestuur keurt de arbeidsovereenkomst met JL unaniem goed. 

De raad van bestuur verleent volmacht aan de (onder)voorzitter en de algemeen directeur om de arbeidsovereenkomst te tekenen.

Personeel: aanwerving coördinator IJzervallei

De raad van bestuur keurt de vacature én het functieprofiel unaniem goed.

De raad van bestuur stelt de vacature voor de aanwerving van een coördinator cultuuroverleg IJzervallei vacant vanaf 28 maart 2024 tem 30 april 2024.

De raad van bestuur keurt goed dat volgende personen zetelen in de jury tijdens de selectieprocedure:

 • Dieter Hoet, algemeen directeur DVV Westhoek
 • Elke Verbeke, beleidsmedewerker erfgoed
 • Een sectorspecialist uit de betrokken gemeenten

Personeel: verlenging vervangingscontract voor administratief medewerker voor Woonwinkel West

De Raad van bestuur stelt MD aan als administratief medewerker WoonWinkel West via een contract van bepaalde duur vanaf 1 april 2024. Deze medewerker wordt ingedeeld in de graad IC1. De geldelijke anciënniteit wordt vastgesteld op 10 jaar en 6 maanden, de schaalanciënniteit op 6 maanden.

De raad van bestuur verleent unanieme goedkeuring aan de arbeidsovereenkomst van MD.

De raad van bestuur verleent volmacht aan de (onder)voorzitter en de algemeen directeur om de arbeidsovereenkomst te tekenen.

Goedkeuring betaling facturen

De raad van bestuur geeft unanieme goedkeuring voor de betaling van de factuur De Lijn voor busverbinding Poperinge – Hazebrouck – februari 2023 – €19.225,04

De raad van bestuur geeft unanieme goedkeuring voor de betaling van de factuur SKT voor de installatie van de koelcel voor Foodsavers Westhoek – €37.213,07

Goedkeuring informatieveiligheidsplan met bijhorend actieplan voor de periode 2023-2025

De raad van bestuur van de DVV Westhoek keurt het informatieveiligheidsplan met bijhorend actieplan 2023-2025 unaniem goed en verleent het mandaat aan de DPO en de algemeen directeur om het actieplan uit te voeren.

Jaarlijks zal een stand van zaken aan de algemeen directeur gerapporteerd worden. Deze zal het rapport integreren in het jaarverslag voor de raad van bestuur.

Goedkeuring ONTWERP jaarverslag 2023

Gelet op Artikel 38 van de statuten van DVV Westhoek keurt De raad van bestuur het jaarverslag 2023 unaniem goed voor agendering op de jaarvergadering op 26 juni 2024 om 18u

Goedkeuring ONTWERP jaarrekening 2023

Gelet op artikel 38 van de statuten van DVV Westhoek keurt de raad van bestuur de jaarrekening unaniem goed voor agendering op de jaarvergadering op 26 juni 2024 om 18u.

Goedkeuring procedure en bestek voor de aanstelling van een bedrijfsrevisor

De raad van bestuur gaat akkoord met het voorstel van procedure, nl. opdracht van beperkte waarde.

De raad van bestuur gaat unaniem akkoord met het bestek.

De raad van bestuur gaat akkoord om volgende revisorkantoren aan te schrijven:

 • Peter Vandewalle
 • Walter Hosten
 • SBB Accountants & Adviseurs
 • BDO, Westwing Park

Regiomarketing ‘de Westhoek is WoW’: goedkeuring procedure en bestek voor de aanmaak van een promovideo

De raad van bestuur gaat akkoord met de voorgestelde procedure: Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking

De raad van bestuur keurt het bestek unaniem goed.

De raad van bestuur gaat akkoord dat volgende uitvoerders zullen worden aangeschreven:

 • Clementine – Roeselare
 • Moonshot – Roeselare
 • D’Artagnan – Brugge
 • Zidis – Zulte
 • Hannibal – Roeselare
 • Komrsant – Poperinge

De jury zal bestaan uit de communicatiemedewerker van DVV Westhoek, aangevuld met een externe expert uit de groep van de lokale besturen en de groep van de ambassadeurs die deel uitmaken van de klankbordgroep.

Goedkeuring partnerschapsovereenkomst Lokaal Partnerschap Westhoek voor de oproep ‘Lokale Partnerschappen voor de duurzame participatie op de arbeidsmarkt van personen met een complexe multiproblematiek’

De raad van bestuur keurt de partnerschapsovereenkomst met bijlagen, namens DVV Westhoek en de 15 lokale besturen unaniem goed.

De raad van bestuur verleent volmacht aan de (onder)voorzitter en de algemeen directeur om de samenwerkingsovereenkomst te tekenen.

Goedkeuring jaarverslag cultuuroverleg IJzervallei 2023

De raad van bestuur keurt het verantwoordingsdossier van 2023 voor IJzervallei, bestaande uit het overzicht van de doelstellingen en het financieel luik unaniem goed.

De raad van bestuur keurt de verklaring op eer goed.

De raad van bestuur verleent volmacht aan de (onder)voorzitter en de algemeen directeur om de verklaring op eer te tekenen.

Goedkeuring rapporterings- en planningsdocument WoonWinkel West 2023 voor de beoordeling door Wonen in Vlaanderen

De Raad van Bestuur keurt het rapporterings- en planningsdocument 2023 WoonWinkel West unaniem goed.

Goedkeuring jaarverslag WoonWinkel West 2023

De Raad van Bestuur keurt het jaarverslag 2023 WoonWinkel West unaniem goed.

NestorPlus: goedkeuring Jaarverslag 2023  Autonoom Vrijwilligerswerk

De raad van bestuur keurt het inhoudelijk jaarverslag autonoom vrijwilligerswerk 2023, unaniem goed.

Goedkeuring jaarverslag intergemeentelijke gezondheidspreventie 2023

De raad van bestuur keurt het inhoudelijk werkingsverslag IG gezondheidspreventie 2023, unaniem goed.

Intergemeentelijke archiefdienst: goedkeuring tijdelijke samenwerking met Langemark-Poelkapelle

De raad van bestuur keurt de samenwerkingsovereenkomst voor een tijdelijke instap van Langemark-Poelkapelle bij de intergemeentelijke archiefdienst, unaniem goed. 

De raad van bestuur verleent volmacht aan de (onder)voorzitter en de algemeen directeur om de samenwerkingsovereenkomst te tekenen.

Goedkeuring agenda algemene vergadering 26 juni 2024

 • Goedkeuring verslag algemene vergadering 13 december 2022
 • Vaststelling van de jaarrekening 2023 aan de hand van het verslag van de raad van bestuur en het verslag van de revisor (art. 18 statuten)
 • Het verlenen van kwijting aan de bestuurders en revisor (art. 18 statuten);
 • Benoeming commissaris onder de leden van het instituut der bedrijfsrevisoren
 • Varia

Goedkeuring vooraanmelding 2de EFRO-projectidee digitale transformatie

De raad van bestuur keurt de vooraanmeldingsfiche voor indiening op de EFRO-projectoproep onder doelstelling 1.2 ‘digitalisering’ unaniem goed.