Beslissingen – Raad van Bestuur

Dienstverlenende Vereniging Westhoek

26 april 2023 om 18u00 in het Streekhuis Westhoek

Aanstelling renovatiecoach Energiehuis Westhoek

De raad van bestuur stelt Sander Paelinck aan als renovatiecoach Energiehuis Westhoek via een voltijds contract van onbepaalde duur, gekoppeld aan het leaderproject gevelthermografie in de Westhoek. Deze medewerker wordt ingedeeld in de graad B11, met 0 jaar geldelijke anciënniteit.

De raad van bestuur keurt de arbeidsovereenkomst met Sander Paelinck in bijlage 2 1c unaniem goed.

Matthias Vander Beke wordt opgenomen in de werfreserve voor twee jaar.

Aanstelling deskundige intergemeentelijke archiefdienst

De raad van bestuur stelt Nathalie Martens aan als deskundige informatiebeheer Intergemeentelijke archiefdienst via een voltijds contract van onbepaalde duur. Deze medewerker wordt ingedeeld in de graad IB1, met 12 jaar geldelijke anciënniteit.

De raad van bestuur keurt de arbeidsovereenkomst met Nathalie Martens in bijlage 2 2c unaniem goed.

Marieke Vandekerckhove wordt opgenomen in de werfreserve voor twee jaar.

Goedkeuring nieuwe arbeidsovereenkomst LC als medewerker regiomarketing

De Raad van Bestuur verleent unanieme goedkeuring aan de tijdelijke deeltijdse arbeidsovereenkomst van Louise Clarebout zoals vervat in bijlage 2 3b.

Goedkeuring betaling factuur BOA onder voorwaarden

De raad van bestuur geeft unanieme goedkeuring voor de betaling van de factuur van BOA voor de ontwikkeling van de website – €20.545,80

Goedkeuring betalingen facturen

De raad van bestuur geeft unanieme goedkeuring voor de betaling van de factuur De Lijn voor busverbinding Ieper-Armentières – maart 2023 – €19.225,04

Goedkeuring ontwerp jaarverslag en jaarrekening 2022

Gelet op Artikel 38 van de statuten van DVV Westhoek keurt De raad van bestuur het jaarverslag 2022 zoals vervat in bijlage 3 4a unaniem goed voor agendering op de jaarvergadering op 21 juni 2023 om 18u

Gelet op Artikel 38 van de statuten van DVV Westhoek keurt de raad van bestuur de jaarrekening zoals vervat in bijlage 3 4b unaniem goed voor agendering op de jaarvergadering op 21 juni 2023 om 18u.

Goedkeuring agenda en vaststellen mandaat algemene jaarvergadering TMVS dv van 20 juni 2023aarvergadering TMVS

De Raad van Bestuur beslist unaniem goedkeuring te verlenen aan alle punten op de agenda van de Algemene Jaarvergadering TMVS dv van 20 juni 2023 en de daarbij behorende documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten :
1. Wijziging van vermogen
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge wijziging van vermogen
3. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2022
4. Verslag van de commissaris
a. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2022 afgesloten per 31 december 2022
b. Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over het boekjaar 2022
6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris
7. Actualisering presentievergoeding
8. Statutaire benoemingen
9. Varia

De raad van bestuur draagt de aangeduide vertegenwoordiger(s)/plaatsvervangend vertegenwoordiger op om namens het bestuur alle akten en bescheiden met betrekking tot de Algemene Jaarvergadering van TMVS dv vastgesteld op 20 juni 2023, te onderschrijven en haar/zijn (hun) stemgedrag af te stemmen op het in de beslissing van de (gemeente)raad van heden bepaalde standpunt met betrekking tot de agendapunten van voormelde Algemene Jaarvergadering.

Een afschrift van dit besluit wordt verstuurd per post t.a.v. TMVS dv, p/a Intercommunaal Beheer Farys, Stropstraat 1 te 9000 Gent of per elektronische post naar het e-mailadres 20230620AVTMVS@farys.be.

Validatie uren Energiehuis Westhoek

De raad van bestuur valideert de gepresteerde uren tijdens het jaar 2022 op het project Energiehuis DVV Westhoek.

Goedkeuring jaarverslag 2022 Energiehuis Westhoek

De raad van bestuur keurt het jaarverslag 2022 Energiehuis Westhoek in bijlage 4 2b unaniem goed.

Goedkeuring jaarverslag 2022 WoonWinkel West

De Raad van Bestuur keurt het jaarverslag 2022 WoonWinkel West als bijlage 5 1b unaniem goed.

Goedkeuring addendum aan de oproep van ESF voor Capacity Building

De Raad van Bestuur keurt het Lokaal Addendum Westhoek als bijlage 6 1d unaniem goed.

De Raad van Bestuur gaat akkoord dat Lien De Vos, regisseur Sociale Economie en Werk van de lokale besturen, in het Lokaal Addendum Westhoek vermeld wordt als contactpersoon voor inhoudelijke vragen.

De Raad van Bestuur gaat akkoord dat volgende personen vertegenwoordigd zijn in de jury:
voor VDAB Marian Houart, teamleider Intensieve Dienstverlening Westhoek
voor de Lokale Besturen Lien De Vos, regisseur Sociale Economie en Werk
Jolien Depondt, Sociaal Huis Nieuwpoort
Pascal Vancayseele, Dienst Leven en Welzijn Ieper
Friedel Verhaeghe, Beleidscoördinator Sociaal beleid en Welzijn Poperinge
Annick Werkers, De Panne
voor POM West-Vlaanderen Annelies Morent, stafmedewerker Streekwerking Westhoek

Goedkeuring agenda algemene vergadering 21 juni 2023

1. Goedkeuring verslag algemene vergadering 14 december 2022
2. Vaststelling van de jaarrekening 2022 aan de hand van het verslag van de raad van bestuur en het verslag van de revisor (art. 18 statuten)
3. Het verlenen van kwijting aan de bestuurders en revisor (art. 18 statuten);
4. Varia