Besluiten – jaarvergadering
Algemene Vergadering
22 juni 2021 om 18u00 – Teamsvergadering

Vaststelling van de jaarrekening 2020 aan de hand van het verslag van de raad van bestuur en het verslag van de revisor (art. 18 statuten);

De algemene vergadering stelt de jaarrekening 2020 vast aan de hand van het verslag van de Raad van Bestuur en het verslag van de commissaris.

De algemene vergadering bestemt het resultaat van de jaarrekening conform de vereisten van art. 40 van de statuten van DVV Westhoek. 3.600 euro van het resultaat zal bestemd worden in het wettelijk reservefonds vanuit het overgedragen resultaat van 226.542 euro. De neer te leggen jaarrekening zal in die zin worden aangepast onder eigen vermogen en onder resultaatsverwerking.

Het verlenen van kwijting aan de bestuurders en revisor (art. 18 statuten);

Aan de hand van de voorgelegde verslagen en rekeningen verleent de algemene vergadering kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris.