Dienstverlenende Vereniging Westhoek

Raad van Bestuur

Streekhuis Westhoek, 7 september 2018 om 7u45

Beslissingen

Personeel

Goedkeuring arbeidsovereenkomsten

Artikel 1.

De raad van bestuur van de Dienstverlenende Vereniging (DVV) Westhoek verleent goedkeuring aan de arbeidsovereenkomst Stafmedewerker Welzijn zoals vervat in bijlage bij dit besluit.

Artikel 2.

De raad van bestuur van de Dienstverlenende Vereniging (DVV) Westhoek verleent goedkeuring aan de arbeidsovereenkomst Medewerker jeugd zoals vervat in bijlage bij dit besluit.

Artikel 3.

De raad van bestuur van de Dienstverlenende Vereniging (DVV) Westhoek verleent goedkeuring aan de arbeidsovereenkomst Assistent zoals vervat in bijlage bij dit besluit.

Financieel

Voorbereiding budget 2018-2019

Artikel 1.

De raad van bestuur van de Dienstverlenende Vereniging (DVV) Westhoek keurt het ontwerp budget 2018 zoals vervat in bijlage 3.1a bij dit besluit goed.

Artikel 2.

De raad van bestuur van de DVV Westhoek keurt het ontwerp budget 2019 zoals vervat in bijlage 3.1b bij dit besluit goed.

Artikel 3.

Het budget 2018 en 2019 worden ter goedkeuring voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering.

Werkingsbijdrage gemeenten in DVV

Artikel 1.

De raad van bestuur van de Dienstverlenende Vereniging (DVV) Westhoek stelt de bijdrage in de werkingskosten van de 16 gemeenten vast op 1,14 Euro per inwoner.

Artikel 2.

Deze bijdrage in de werking zal ter goedkeuring worden voorgelegd op de buitengewone algemene vergadering.

Goedkeuring overdracht fondsen

Artikel 1.

De raad van bestuur keurt de overdracht van de fondsen ter waarde van 242.033,17 euro van de feitelijke vereniging Westhoekoverleg naar de DVV Westhoek goed.

Toewijzing verzekering bestuurdersaansprakelijkheid

Artikel 1

De raad van bestuur keurt de prijsofferte (bijlage 4) van 18 juli 2018 van Ethias goed. De jaarpremie bedraagt 775,68 euro incl. verzekeringstaks.

Goedkeuring statutenwijziging

Artikel 1

Artikel 25 van de statuten van de DVV Westhoek wordt als volgt aangepast:

Samenstelling (art. 434, 435 decreet lokaal bestuur)

De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur met volgende samenstelling:

– 14 gemeentelijke bestuursleden
– 1 bestuurslid voor de West-Vlaamse Intercommunale.
– 3 leden met raadgevende stem

De bestuurders, benoemd op voordracht van de gemeenten, kunnen zich laten bijstaan door ten hoogste drie deskundigen die na gezamenlijk overleg worden voorgedragen door de gemeente waar de zetel gevestigd is, en die worden benoemd door de gemeentelijke vertegenwoordigers op de algemene vergadering. De deskundigen maken geen deel uit van de raad van bestuur.

De zittingen van de raad van bestuur zijn niet openbaar .

Aanstelling bestuursleden

In de dienstverlenende en opdrachthoudende verenigingen worden de leden van de raad van bestuur, bij geheime stemming, benoemd door de algemene vergadering.

De leden van de raad van bestuur worden benoemd op voordracht van de deelnemers.

Als de deelnemende gemeenten kandidaat-bestuurders voordragen die geen lid zijn van een gemeenteraad of van een districtsraad van een van de deelnemende gemeenten, maar van wie de deskundigheid over de statutair bepaalde doelstellingen manifest aantoonbaar is, wordt die voordracht uitdrukkelijk gemotiveerd. In dat geval is de onverenigbaarheid van het mandaat van bestuurder met de functie van werknemer van een deelnemend openbaar bestuur, vermeld in artikel 436, eerste lid, 8°, niet van toepassing.

Bij de samenstelling van de raad van bestuur worden gemeentelijke bestuurders afgevaardigd op basis van volgende principes:

WVI en de vier centrumsteden Diksmuide, Ieper, Poperinge en Veurne hebben een permanente vertegenwoordiging in de Raad van Bestuur.

De overige 12 gemeenten worden ingedeeld in 3 poules van telkens 4 gemeenten:

o Poule A: Lo-Reninge, Kortemark, Houthulst, Koekelare;

o Poule B: Alveringem, De Panne, Nieuwpoort en Vleteren;

o Poule C: Langemark-Poelkapelle, Heuvelland, Mesen, Zonnebeke.

Doorheen de lokale legislatuur van zes jaar is gedurende de eerste twee jaar poule A volledig vertegenwoordigd en wordt binnen zowel poule B als C de drie gemeenten van de Raad van Bestuur in onderling overleg aangeduid.

Gedurende de tweede periode van twee jaar is poule B volledig vertegenwoordigd en wordt binnen zowel poule A als C de drie gemeenten van de Raad van Bestuur in onderling overleg aangeduid.

Gedurende de derde periode van twee jaar is poule C volledig vertegenwoordigd en wordt binnen zowel poule A als B de drie gemeenten van de Raad van Bestuur in onderling overleg aangeduid.

Een gemeente uit poule A, B of C kan ten hoogste gedurende twee jaar geen deel uitmaken van de Raad van Bestuur.

 

Indien een voorgedragen kandidaat niet wordt benoemd door de algemene vergadering, doet de betrokken deelnemer een andere voordracht. De nieuwe kandidaat woont als waarnemer de vergaderingen van de raad van bestuur bij tot de eerstvolgende algemene vergadering waaraan de benoeming wordt voorgelegd.

Niemand kan door meer dan één deelnemer worden voorgedragen of benoemd, noch mandaten gelijktijdig uitoefenen in de uitvoerende organen van meer dan drie dienstverlenende of opdrachthoudende verenigingen.

De leden van de raad van bestuur kunnen afgezet worden door de algemene vergadering, indien zij daden hebben gesteld die een ernstig nadeel kunnen berokkenen aan de belangen van de vereniging.

Aanstelling leden met raadgevende stem (art. 440 decreet lokaal bestuur)

Iedere deelnemende gemeente heeft het recht één gemeenteraadslid verkozen op een lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen, aan te duiden tot lid van de raad van bestuur met raadgevende stem, en deze aanduiding voor te leggen aan de algemene vergadering.

Deze afgevaardigden worden niet meegeteld in het maximumaantal leden van de raad van bestuur, vermeld in artikel 434, § 1 van het decreet.

In de oproeping voor die algemene vergadering wordt de aandacht van de gemeenten gevestigd op dit recht. Indien het aantal gemeenten dat van dit recht gebruik maakt ten hoogste drie bedraagt, neemt de algemene vergadering akte van de gemeenteraadsbeslissingen en wonen de aldus aangeduide leden met raadgevende stem vanaf dat ogenblik de zittingen van de raad van bestuur bij.

Indien het aantal gemeenten dat van het in dit artikel bepaalde recht gebruik maakt, meer dan drie bedraagt, neemt de algemene vergadering akte van de gemeenteraadsbeslissingen.

Bij het afvaardigen van leden met raadgevende stem wordt rekening gehouden met de regionale spreiding door één vertegenwoordiger uit het arrondissement Diksmuide, één uit het arrondissement Ieper en één uit het arrondissement Veurne aan te duiden.

De aanstelling is voor een duur van twee jaar. Deze aanstelling is verlengbaar.

Bij verlies van het mandaat van een lid met raadgevende stem vóór het verstrijken van de duur bepaald in de vorige alinea van dit artikel, heeft de gemeente die de oorspronkelijke aanduiding heeft verricht, het recht onmiddellijk een vervangend lid voor te dragen bij gemeenteraadsbeslissing aan de algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging.

Aanstelling bestuurslid West-Vlaamse Intercommunale

De bestuursorganen van WVI duiden de algemeen directeur of een directeur aan als vertegenwoordiger om te zetelen in de raad van bestuur van de vereniging.

Artikel 2

De goedgekeurde wijzigingen aan het statuut van de DVV Westhoek worden voorgelegd aan de respectieve raden van de deelnemers van de DVV Westhoek.

Inhoudelijke werking

Goedkeuring copromotorschap DVV Westhoek i.k.v. jeugd in de Westhoek

Artikel 1.

De raad van bestuur van de Dienstverlenende Vereniging (DVV) keurt de overeenkomst goed