Dienstverlenende Vereniging Westhoek
Raad van Bestuur
Streekhuis Westhoek, 25 juni 2019 om 18u00
Besluiten

Goedkeuring arbeidsovereenkomst Steven Damman

De raad van bestuur van de Dienstverlenende Vereniging (DVV) Westhoek verleent goedkeuring aan de arbeidsovereenkomst assistent zoals vervat in bijlage 2.1b.

De raad van bestuur van de Dienstverlenende Vereniging (DVV) Westhoek neemt akte van de nota vervat in bijlage 2.1c.

Aanwerving renovatiebegeleider Energiehuis DVV Westhoek: goedkeuring vacature en functieprofiel, vacantverklaring en samenstelling jury

De Raad van Bestuur van de Dienstverlenende Vereniging Westhoek keurt de vacature met de toelatings- en aanwervingsvoorwaarden en het functieprofiel voor de renovatiebegeleider energiehuis DVV Westhoek zoals vervat in bijlage 2.2c goed.

De Raad van Bestuur van de Dienstverlenende Vereniging Westhoek verklaart de vacature voor de aanwerving van een renovatiebegeleider voor energiehuis DVV Westhoek zoals vervat in bijlage 2.2b vacant.

De Raad van Bestuur van de Dienstverlenende Vereniging Westhoek keurt goed dat de jury wordt samengesteld als volgt:
– de Algemeen Coördinator DVV Westhoek
– de Coördinator van energiehuis DVV Westhoek
– Coördinator van een woonwinkel
– Renovatiebegeleider Leiedal
– Duurzaamheids- of milieuambtenaar gemeente van de Westhoek
– Een architect van de sociale huisvestingsmaatschappij IJzer en Zee

Goedkeuring offerte in house opdracht WVI i.k.v. ‘stronger combined’

De raad van bestuur van de Dienstverlenende Vereniging Westhoek keurt de offerte voor de in house opdracht van de WVI zoals vervat in bijlage 3.2 unaniem goed.

Aanstelling consultant voor de opmaak van een cultuurbeleidsplan voor “4-hoek”: goedkeuring offertevraag

De raad van bestuur van de Dienstverlenende Vereniging Westhoek keurt de offertevraag voor de aanstelling van een externe trajectbegeleider voor de opmaak van een intergemeentelijk cultuurbeleidsplan zoals vervat in bijlage 4.1 goed.

Goedkeuring samenwerkingsovereenkomsten Energiehuis Westhoek:

De raad van bestuur van de Dienstverlenende Vereniging Westhoek keurt de overeenkomst DVV Westhoek – 3 energiesnoeierbedrijven; Weerwerk vzw, Familiehulp vzw en De duinenwacht vzw zoals vervat in bijlage 5.1a unaniem goed.

De Raad van bestuur van de Dienstverlenende Vereniging Westhoek keurt de overeenkomst DVV Westhoek – 5 intergemeentelijke samenwerkingsverbanden wonen; Habito Woonwinkel, Woonwinkel West, Woondienst Zonnebeke – Langemark-Poelkapelle, Woonhuis Nieko en Kwalitatief wonen in de Grensstreek in bijlage 5.1b unaniem goed.

Delegatie ondertekenen wijkwerken- en gebruikersovereenkomst.

De Raad van Bestuur van de Dienstverlenende Vereniging Westhoek, tevens bestuursorgaan voor de Wijk-werkenorganisatie Westhoek beslist unaniem om delegatie te verlenen aan:
– Elke Accou, wijk-werkbemiddelaar Westhoek
– Marc Hennebel, wijk-werkbemiddelaar Westhoek
– Ornella De Marinis, wijk-werkbemiddelaar Westhoek
voor het ondertekenen van de overeenkomsten zoals vermeld in het decreet van 7 juli 2017 betreffende wijk-werken Afdeling 5 – Art. 19 en Art. 20 m.n. de wijk-werkovereenkomst (PWA-arbeidsovereenkomst) en de gebruikersovereenkomst