Beslissingen – Raad van Bestuur

Dienstverlenende Vereniging Westhoek

25 januari 2023 om 18u00 in het Streekhuis Westhoek

 

Goedkeuring verslag Raad van Bestuur van 30 november 2022

De Raad van Bestuur keurt het verslag unaniem goed.

Aanwerving adviseur woningkwaliteit WoonWinkel West

De raad van bestuur stelt BS aan als adviseur woonkwaliteit via een voltijds contract van onbepaalde duur vanaf 20 februari 2023. Deze medewerker wordt ingedeeld in de graad IB1.

De raad van bestuur keurt de arbeidsovereenkomst met BS unaniem goed.

Goedkeuring betalingen

De raad van bestuur geeft unanieme goedkeuring voor de betaling van de factuur De Lijn voor busverbinding Ieper-Armentieres – november 2022 – €19.225,04 ; de factuur Provincie West-Vlaanderen – huur 2de semester 2022 – €19.402,20 en de factuur van DPG Media voor de promotiefilms voor de Regiomarketing Campagne – €10.001,01.

Aanstelling van een functionaris voor de gegevensbescherming (DPO)

De Raad van Bestuur beslist unaniem om Dhr. Arne Neirinck, intergemeentelijk stafmedewerker informatieveiligheid/ DPO bij de KDV IGIB WVI aan te stellen als Data Protection Officer.

De aanstelling van de DPO zal gemeld worden aan de Vlaamse Toezichtcommissie (contact@toezichtcommissie.be) en de Gegevensbeschermingsautoriteit (via het elektronisch platform). Een uittreksel van deze beslissing zal eveneens bezorgd worden aan de POD-MI (vraag@mo-is.be) en de KSZ (security@ksz-bcss.fgov.be).

Goedkeuring afsprakennota m.b.t. rollen en verantwoordelijkheden informatieveiligheid

De raad van bestuur keurt de afsprakennota m.b.t. rollen en verantwoordelijkheden inzake informatieveiligheid unaniem goed.

De raad van bestuur verleent het mandaat aan de DPO en de werkgroep informatieveiligheid / kernteam om een actieplan uit te werken. Dit actieplan zal ter bekrachtiging aan de raad van bestuur worden voorgelegd.

Goedkeuring addendum aan de samenwerkingsovereenkomst energieconsulentenproject ‘Gevelthermografie Westhoek’.

De Raad van Bestuur keurt het addendum aan de samenwerkingsovereenkomst tussen DVV Westhoek en de betrokken gemeente voor de uitvoering van het energieconsulentenproject thermografie unaniem goed.

Dit addendum zal ter goedkeuring worden bezorgd aan het gemeentebestuur van Mesen, Heuvelland, Kortemark, Lo-Reninge, Poperinge, Houthulst en Zonnebeke.

Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen DVV Westhoek, IJzervallei, Viertoren en CO7 voor UiT in de Westhoek (website) in het kader van het project ‘Westhoek.De Nieuwe Wereld’.

De raad van bestuur keurt de samenwerkingsovereenkomst tussen DVV Westhoek, IJzervallei, Viertoren en CO7 voor UiT in de Westhoek (website) in het kader van het project ‘Westhoek. De Nieuwe Wereld’ unaniem goed.

De raad van bestuur mandateert de (onder)voorzitter én de algemeen directeur om de samenwerkingsovereenkomst namens DVV Westhoek te ondertekenen.

Gunning bestekken voor het uitvoeren interviews gemeenten en ambassadeurs

De opdracht “het afnemen van 17 interviews van de gemeenten in relatie tot het wonen in de Westhoek – reeks 2” en “het afnemen van 7 interviews van de ambassadeurs in relatie tot het werken en ondernemen in de Westhoek – reeks 2”worden unaniem gegund aan het bureau “Verrassingen om de hoek”, Steenweg 181, 9890 uit Asper (Gavere), dit overeenkomstig hun offerte van 7 december 2022 en dit tegen de totaal kostprijs van € 9.690 excl. BTW of € 11.724,90 inclusief BTW.(gemeenten) en € 3.990,00 excl. BTW of € 4.827,90 inclusief BTW (ambassadeurs).

Goedkeuring Intentieverklaring voor de voorbereiding Europa WSE (ESF) Oproep “Lokale partnerschappen”2023

De raad van bestuur keurt de intentieverklaring in voorbereiding van de Europa WSE oproep lokale partnerschappen 2023 unaniem goed.

Goedkeuring vertegenwoordiging in algemene vergadering Argos vzw
De Raad van Bestuur van DVV Westhoek beslist om geen afvaardiging te voorzien vanuit Dienstverlenende Vereniging Westhoek in de Algemene Vergadering van Argos vzw omwille van de neutraliteit gelinkt aan de regierol binnen het brede veld Werk en Sociale Economie in de Westhoek.

Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen de Dienstverlenende Vereniging Westhoek, Foodsavers regio Middenkust en Food Act 13 voor het project ‘Dreamland’

De raad van bestuur keurt de samenwerkingsovereenkomst tussen de Dienstverlenende Vereniging Westhoek Foodsavers Regio Middenkust, Foodact 13 voor het project Dreamland unaniem goed.

De raad van bestuur mandateert de (onder)voorzitter én de algemeen directeur om de samenwerkingsovereenkomst namens DVV Westhoek te ondertekenen.

Gunning opdracht voor de organisatie van een vorming morele oordeelsvorming in het kader van Geïntegreerd Breed Onthaal.

De raad van bestuur gunt de opdracht “Morele oordeelsvorming” aan Diversity bv, overeenkomstig de offerte van 8/12/2022 en tegen de kostprijs van 6.695,97 € incl. BTW (excl. een kilometervergoeding geraamd op 141 €).

Gunning procesbegeleiding Service Design Geïntegreerd Breed Onthaal in het kader van de raamovereenkomst VVSG.

De Raad van Bestuur verleent unaniem akkoord om in te tekenen op de offerte als bijlage 7 3b van Knight Moves – Fase 1 waarvan 30% wordt gefinancierd met de budgetten van GBO Westhoek.

Goedkeuring afwijkingslijst wijk-werken

De Raad van Bestuur keurt de aanvraag tot afwijking op de Vlaamse Activiteitenlijst voor de regio Westhoek goed.

De Raad van Bestuur gaat akkoord met de opstart van de aanvraagprocedure tot afwijkingen op de Vlaamse activiteitenlijst bij VDAB via het daartoe bestemde online formulier.

Gunning opdracht deelfietsen voor de uitvoering van het onderdeel fietsmobiliteit in pilootproject vervoer op maat.

De raad van bestuur keurt de service level agreement unaniem goed.

Op basis van het gunningsverslag gunt de raad van bestuur unaniem de opdracht voor het leveren van de deelfietsen aan Donkey Republic.

Goedkeuring financiële verdeelsleutel, samenstelling Stuurgroep, vaststelling bijdrage van de gemeenten in de werking van 2023 en aanvraag subsidiering bij de Provincie West-Vlaanderen.

De raad van bestuur keurt de aanvulling van de stuurgroep goed.

De raad van bestuur gaat akkoord dat de bijdrage voor de intergemeentelijke archiefdienst 2023 zal opgevraagd worden volgens de voorgestelde verdeelsleutel.

De raad van bestuur gaat akkoord dat er 2 subsidiedossiers worden voorbereid en ingediend op 1 maart voor de subsidie ‘digitaal informatiebeheer’ van de provincie West-Vlaanderen. De dossiers worden vooraf digitaal bezorgd aan de raadsleden.