Streeknieuws Esenkasteel

februari 2019

 • Is dit uw eerste nieuwsbrief van het Streekhuis Westhoek?
 • Westhoekoverleg klaar voor een nieuwe legislatuur
 • Provincie West-Vlaanderen klaar voor een nieuwe legislatuur
 • Aanwerving projectmedewerker Foodsavers Westhoek
 • Ik ben een maatwerker!
 • Westtoer: project ruralité
 • Een nieuwe stap richting 'stedelijke motor voor een vitale Westhoek'
 • Uitwisselingstafels HR voor steden en gemeenten van start
 • Uitnodiging inspiratiesessie - Delen is het nieuwe vermenigvuldigen, Auris Ieper 19/2/2019
 • Uitnodiging opleiding 'vind Europese subsidies voor je gemeente'
 • Drie miljoen bezoekers voor de Westhoek in WOI-herdenkingsperiode

Is dit uw eerste nieuwsbrief van het Streekhuis Westhoek?

Voor heel wat mandatarissen, is dit de eerste kennismaking met de nieuwsbrief van het Streekhuis Westhoek.
Als kersverse burgemeester, schepen, voorzitter of raadslid wensen wij u te feliciteren met uw aanstelling en hopen de komende legislatuur samen te kunnen werken aan onze Westhoek.

Deze nieuwsbrief wordt maandelijks verstuurd vanuit het Streekhuis Westhoek en heeft tot doel u mee te nemen in het reilen en zeilen van de verschillende partners die in het Streekhuis hun werkplek hebben. Onze streekwerking wordt gedragen door de lokale besturen en de provincie.
Wie die streekpartners zijn en waar ze voor staan, krijgt u te lezen in een volgende editie van deze nieuwsbrief.

Gezien we uw privacy vanuit het Streekhuis Westhoek nauw ter harte nemen, kunnen geadresseerden die deze nieuwsbrief niet meer wensen te ontvangen zich steeds uitschrijven via de link onderaan deze nieuwsbrief. Wanneer de link wordt aangeklikt worden de nodige acties ondernomen om uw data te vrijwaren en de mailing stop te zetten (cfr. Europese verordening GDPR 25/05/2018).
We hopen echter dat u verder onze nieuwsbrieven wil blijven ontvangen en zo op de hoogte blijft van het reilen en zeilen in het Streekhuis Westhoek.

Westhoekoverleg klaar voor een nieuwe legislatuur

Vrijdag 18 januari 2019 kwam Westhoekoverleg voor het eerst bijeen in zijn vernieuwde samenstelling. Op het burgemeestersoverleg werden vijf nieuwe gezichten verwelkomd.
Voor het eerst in lange tijd schoven er terug twee ‘streekgedeputeerden’ mee aan de vergadertafel.

De vergadering ging van start met de nieuwe samenstelling van het ‘dagelijks bestuur’ en de aanduiding van de voorzitter. Christof Dejaegher (burgemeester Poperinge) wordt voor 3 jaar voorzitter van het Westhoekoverleg.
Meer lezen
IMG-20190118-WA0019

Provincie West-Vlaanderen klaar voor een nieuwe legislatuur

Op donderdag 6 december werd de nieuwe provincieraad geïnstalleerd. Na het onderzoeken van de geloofsbrieven van de kandidaat-raadsleden, legden uiteindelijk 36 personen de eed af als provincieraadslid: 10 personen voor CD&V, 7 voor N-VA, 5 voor sp.a, 5 voor Open Vld, 5 voor Vlaams Belang en 4 voor Groen.

Daarna werd de nieuwe voorzitter van de provincieraad, Christof Dejaegher, aangeduid. Bart Naeyaert, Jean de Bethune, Sabien Lahaye-Battheu en Jurgen Vanlerberghe legden de eed af als gedeputeerde.
deputatie

Aanwerving projectmedewerker Foodsavers Westhoek

De Dienstverlenende Vereniging Westhoek gaat over tot de organisatie van een wervingsselectie voor de functie (deeltijds) projectmedewerker Foodsavers Westhoek.
Foodsavers-1200x630
De projectmedewerker is verantwoordelijk voor de opstart van een sociaal distributieplatform in de Westhoek. Dit platform verzamelt kwalitatieve (voedsel)overschotten en verdeelt ze naar sociale organisaties (bv. sociaal restaurant, sociale kruidenier,…) en zo tot bij mensen in armoede. Er wordt minstens gewerkt aan sociale herbestemming van voedseloverschotten, maar er kunnen daarnaast ook andere nuttige producten & diensten aangeboden worden (verzorgingsproducten, onderhoudsproducten, Kringkruidenier, restjesfabriek, …) die bijdragen aan de materiële basisbehoeften van mensen in armoede.
Solliciteren kan tot en met 1 maart 2019:
vacature - functieomschrijving

Ik ben een maatwerker!

maatwerkers
Sinds 1 januari 2019 is er niet langer sprake van beschutte en sociale werkplaatsen, maar spreken we over maatwerkbedrijven.
De Vlaamse Regering keurde reeds op 3 juli 2013 het decreet maatwerk bij collectieve inschakeling goed. Dat decreet wil werk en ondersteuning op maat bieden aan mensen die moeilijk een job vinden en hen zo naar het reguliere circuit laten doorstromen. Deze hervorming vereenvoudigt de subsidievoorwaarden en de ondersteunende maatregelen voor ondernemingen in de sociale economie.
Meer lezen

Westtoer - project ruralité

Ruralité is een project dat kadert in het programma: Interreg V – Frankrijk - West-Vlaanderen. Doel van het project is de attractiviteit van de bestemming te verhogen, de economie in de rurale regio’s te stimuleren en de toeristische actoren te professionaliseren.
We doen dit door: innovatie te brengen op vlak van gastronomisch toerisme, we ons profileren als innovatieve bestemming op vlak van toeristisch ondernemen en het vertalen van lokale producten, events en tradities naar eigentijdse belevingen voor toeristen. Kortom, we willen de private sector stimuleren tot innovatief ondernemen.
Copyright Westtoer © Jan D’Hondt 2018
Het project loopt tot eind 2022.
Partners van het project zijn: Westtoer ( projectleider), CCFI, CCHF, Maison du Tourisme de Wallonie Picarde, ADRT Pas de Calais. Geassocieerde partners (geen budgettaire inbreng): POM (100% West-Vlaams), Economische Raad voor Oost-Vlaanderen (EROV), INAGRO, ADRT Nord
Totaal projectbudget bedraagt 1.880.000 € (50 % EFRO subsidie)
meer info

Een nieuwe stap richting 'stedelijke motor voor een vitale Westhoek'

De afronding van het ESF-project ‘Versterkt streekbeleid, waar de verkenning van een ‘stedelijke motor’ deel van uitmaakt, valt samen met een nieuwe bestuursperiode. Dit is het uitgelezen moment om regionale uitdagingen scherp te stellen en in te plannen wat we concreet kunnen doen. Zo kan meer samenwerking tussen de steden Ieper, Poperinge, Veurne en Diksmuide de sociaaleconomische ontwikkeling van de regio een boost geven. Dit is immers het uitgangspunt van het concept ‘stedelijke motor’.

Afgelopen jaren werd dit concept verkend aan de hand van overleg, analyse en acties. Thema’s zoals ‘bestuurskracht’, ‘menselijk kapitaal’, ‘ruimtelijke planning en mobiliteit’ kwamen aan bod. De organisatie van ‘uitwisselingstafels HR’ – zie volgend artikel – is een voorbeeld van een concrete actie.
Zo werd ook recent een analyse uitgevoerd door de KULeuven en de UGENT over de ‘centrumfuncties’ die (verder) uitgebouwd (kunnen) worden in en voor de regio. Aan de hand van deze analyse kunnen lokale, provinciale én Vlaamse beleidsmakers, samen met regionale spelers, van gedachten wisselen over de manier waarop onze regio omgaat met een Vlaams beleid dat zich voornamelijk richt op dienstverlening vanuit de steden (cf. centrumsteden, stadsregio’s, …).

Op 27 februari komen de leden van de schepencolleges van de vier steden samen om kennis te nemen van de resultaten van deze analyse. Dit is een eerste belangrijke stap naar een gezamenlijk regiostandpunt t.a.v. de Vlaamse overheid.
meer info
vitale westhoek

Uitwisselingstafels HR voor steden en gemeenten van start

Inzetten op ieders talent is van belang voor privé én overheid. De arbeidsmarktkrapte, ten gevolge van een lage werkloosheidsgraad (van 4,5%) in de Westhoek, is ook een gegeven voor het vinden en houden van medewerkers voor de lokale besturen. Competente en gedreven mensen zijn immers een must voor de uitbouw van een kwaliteitsvolle en toekomstgerichte dienstverlening.
Daarom vond op 6 februari de eerste sessie plaats van de ‘Uitwisselingstafels HR’. Het betreft de eerste in een rij van vijf.
Bedoeling is dat HR-verantwoordelijken en algemeen directeurs van de steden en gemeenten inzichten kunnen uitwisselen over HR-thematieken zoals re-integratiebeleid, onthaal van medewerkers en opleiding. Ieder thema wordt ingeleid aan de hand van goede praktijken van een stad uit de regio.
hr werktafels
combinatielogo esf
Onder de begeleiding van een expert wordt vervolgens ingegaan op de meest recente tools. De deelnemers keren huiswaarts met nieuwe en frisse ideeën om zelf mee aan de slag te gaan in hun werkomgeving. Een vijftiental lokale besturen nemen deel aan deze bijeenkomsten. Medewerkers van lokale Westhoekbesturen kunnen nog inschrijven voor de volgende sessies.
Meer info

Uitnodiging inspiratiesessie - Delen is het nieuwe vermenigvuldigen
Auris Ieper, 19 februari 2019

Steden en gemeenten kiezen alsmaar meer voor samenwerking in uiteenlopende vormen: van het delen van ambtenaren of infrastructuur tot gezamenlijke projecten en het oprichten van een regionale dienstverlenende vereniging. Samenwerking loont om de bestuurskracht te verhogen. Lokale besturen worden steeds meer geconfronteerd met zeer uiteenlopende en complexe uitdagingen, die vaak de gemeentegrenzen overstijgen. In combinatie met beperkte financiële middelen en extra regelgeving van de centrale overheden, kiezen gemeenten voor meer samenwerking met één of meerdere buren.
Tijdens dit uniek inspiratie- en netwerkmoment kom je te weten hoe je beter intergemeentelijk kan samenwerken in de nieuwe legislatuur 2019-2025, ontmoet je bekende en nieuwe mandatarissen alsook andere streekactoren en scherp je jouw kennis aan rond intergemeentelijke samenwerking in de verschillende West-Vlaamse regio’s.

Programma start om 18u30 en eindigt met een netwerkmoment om 20u00

Volledig programma
Inschrijven
logo KIS

Opleiding ‘vind Europese subsidies voor je gemeente’ – voorjaar 2019

De competitie voor Europese projectfinanciering is groot. Om je slaagkansen voor een Europese projectaanvraag te verhogen, is een goed uitgewerkt projectvoorstel cruciaal.
De Provincie West-Vlaanderen wil lokale besturen met Europese ambities ondersteunen. Daarom organiseren we i.s.m. VONK in het voorjaar opnieuw onze vorming over het schrijven van Europese projectvoorstellen.
Najaar 2018 volgden al 11 West-Vlaamse gemeentebesturen deze opleiding.
Benieuwd wat gemeente Heuvelland van de opleiding vond? Lees het op de blog van Vonk.

Meer info en inschrijven (beperkt aantal plaatsen).

Drie miljoen bezoekers voor de Westhoek in WOI-herdenkingsperiode

In 2018 telde de Westhoek ruim 540.000 WOI-herdenkingsbezoekers. Het slotjaar van ‘100 jaar Groote Oorlog’ was het op één na drukste herdenkingsjaar. Voor de volledige periode 2014-2018 noteerde het Kenniscentrum van Westtoer in totaal 2,8 miljoen herdenkingsbezoekers in de Westhoek. Het beeldjesproject CWRM in Ieper meegerekend, noteert de regio drie miljoen bezoekers in de voorbije vijf jaar. Dit is een half miljoen bezoekers meer dan vooropgesteld. “De respectvolle manier waarop de Westhoek de Eerste Wereldoorlog vijf jaar lang heeft herdacht, zorgde nationaal en internationaal voor ruime weerklank. Ook de tevredenheid van bezoekers scoorde hoog. De regio blikt meer dan tevreden terug maar kijkt tevens naar de toekomst”, aldus gedeputeerde Sabien Lahaye-Battheu.

Meer info
cijfers-woi
Volg de échte verhalen van de Westhoek via Facebook.
Ook in 2019 brengen wij samen het verhaal van ‘Westhoek. De nieuwe wereld’ naar buiten!
logoreeks_footer_2
footer