Streeknieuws Esenkasteel
Nieuwsbrief juni 2020
  • Streekhuis Westhoek in Coronatijden
  • Werking Dienstverlenende Vereniging Westhoek
  • Renovatiefiches van Energiehuis DVV Westhoek
  • Iedereen Eco-burger! sluit in schoonheid af
  • Op verhaal komen in de Westhoek
  • Interreg geeft al dertig jaar vorm aan grensoverschrijdende samenwerking
  • VRP-voorjaarscongres 2020 - RUIMTE & ZORG | 9, 16, 23 en 30 juni & 22 sept. (Digitaal)

Streekhuis Westhoek in Coronatijden

Iedereen wordt geconfronteerd met uitzonderlijke omstandigheden door de uitbraak van het COVID-19 virus. We moeten zorg dragen voor onszelf, onze familie, onze collega’s…
Het Streekhuis Westhoek is momenteel nog steeds gesloten, maar de dienstverlening blijft gegarandeerd. Tot 8 juni blijft thuiswerk de norm voor alle medewerkers.
Maar we gaan de goede richting uit. Stilaan kunnen we werken aan het herstelplan, een voorzichtige heropstart van het Streekhuis en werken aan het ‘nieuwe normaal’.
Zo blijven we maximaal bereikbaar – vanop afstand via
- Het algemeen telefoonnummer van het Streekhuis – 051 51 93 55
- Het telefoonnummer van de Dienstverlenende Vereniging Westhoek – 051 51 93 56
- WVI regio Westhoek is bereikbaar via h.vanelslande@wvi.be
- Het telefoonnummer van Toerisme Westhoek - 051 55 02 53
Alle medewerkers staan natuurlijk nog steeds paraat om jouw vragen te beantwoorden via telefoon, e-mail of online (video)conferentie. Contactgegevens van een medewerker kun je altijd verkrijgen via de bovenstaande gegevens.
Hou jullie allen goed!

Bern Paret, regiocoördinator Provincie West-Vlaanderen

Werking Dienstverlenende Vereniging Westhoek

DVV Westhoek wenst zo veel als mogelijk als drager van bestaande en nieuwe intergemeentelijke samenwerking op te treden. Hierdoor kan deze samenwerking efficiënter en transparanter georganiseerd worden.
Doordat de vereniging over een eigen rechtspersoonlijkheid beschikt kan ze projecten ontwikkelen t.b.v. vennoten. Verder is de vereniging opgericht om op te treden als werkgever voor de gedeelde tewerkstelling van specifieke profielen t.b.v. vennoten.
Dit betekent dat de Dienstverlenende Vereniging Westhoek beschikt over zowel regionaal personeel als intergemeentelijk personeel. Het regionaal personeel werkt op zeer specifieke projecten of beleidsdomeinen ten behoeve van de volledige regio Westhoek. Het intergemeentelijk personeel betreft medewerkers die door een beperktere groep gemeenten gedeeld worden en inhoudelijke taken uitvoeren binnen die gemeenten.
Momenteel zijn er 17 medewerkers in dienst, en er komen binnenkort nog 2 medewerkers bij.

Het organogram hieronder heeft een overzicht van hoe de DVV is ingedeeld.
2020_Organogram DVV Westhoek
Graag stellen wij enkele van onze (nieuwe) werkingen voor. U vindt ook alle info op onze website
Cultuuroverleg IJzervallei is een nieuw opgerichte samenwerking tussen de lokale besturen van Alveringem, Diksmuide, Houthulst en Lo-Reninge. Elke Verbeke werd als coördinator aangeworven en neemt een regierol op en is vooral een verbinder en facilitator tussen culturele partners en actoren uit andere beleidsdomeinen. Het is de bedoeling om mee voorwaarden te creëren om een geïntegreerde, integrale en inclusieve bovenlokale cultuurwerking te stimuleren, te ontwikkelen, praktisch te ondersteunen en uit te dragen.

elke.verbeke@dvvwesthoek.be - 0498 94 10 38
De Opstap is een samenwerkingsproject tussen de OCMW's Poperinge, Diksmuide, Houthulst, Koekelare, Kortemark, Langemark-Poelkapelle, Vleteren, Lo-Reninge, Alveringem en Zonnebeke met als doel om kansengroepen, in het bijzonder leefloners en gelijkgestelden op de arbeidsmarkt in te schakelen.
De drie enthousiaste trajectbegeleiders werken steeds op maat van iedere werkzoekende. Het uitgangspunt in de trajectbegeleiding is een begeleiding op maat, waarbij iedere individuele cliënt centraal staat. De gehanteerde methodiek bestaat erin de cliënt via een intensief, planmatig en gefaseerd traject naar een plaats op de arbeidsmarkt te begeleiden.
De dienst zet in op het opbouwen van competenties en werkervaring en gebruikt hiertoe verschillende instrumenten: tijdelijke werkervaring, stages, wijkwerken, …


ines.depessemier@deopstap.be - 0498 94 11 50
Dorpsdienst NestorPlus is een intergemeentelijke samenwerking van de lokale besturen Alveringem, Lo-Reninge en Vleteren. Nestor staat voor: ‘Netwerk voor steun aan ouderen in de rurale woongebieden’. Via een netwerk van vrijwilligers wordt aanvullende dienstverlening geboden aan senioren en andere personen met een zorgvraag/zorgnood. Dit aanvullend dienstverleningsaanbod bestaat onder meer uit vervoersdienst, boodschappendienst, gezelschap, klusjesdienst,… Op deze manier worden dienstverleningen verzekerd door vrijwilligers in te schakelen die senioren, mindervaliden, chronisch zieken en zorgbehoevenden in de landelijke gebieden ondersteunen.
Melissa Mestdagh werd als coördinator aangeworven.

info@nestorplus.be - 0473 33 34 33
WoonWinkel West is een intergemeentelijke samenwerking Wonen van de lokale besturen Diksmuide, Houthulst, Kortemark, Lo-Reninge en Veurne en maakt sinds 1 maart 2020 deel uit van de Dienstverlenende Vereniging Westhoek.
In elke gemeente is er een woonloket waar inwoners alle informatie over wonen kunnen krijgen. Je kan er terecht voor informatie over premies, sociaal wonen, woningkwaliteit, huren en verhuren, leegstand,… Tijdelijk werkt de woonwinkel enkel op afspraak.
Naast deze dienstverlening ondersteunt de woonwinkel de gemeenten bij de voorbereiding en uitvoering van het lokaal woonbeleid.
Karen Vandenbussche werd als coördinator aangeworven. Twee medewerkers werden overgenomen van Stad Diksmuide en er werden twee nieuwe medewerkers aangeworven.

info@woonwinkelwest.be - 051 51 93 53
www.woonwinkelwest.be

Renovatiefiches van Energiehuis DVV Westhoek

Sta je binnenkort voor een verbouwing? Maar weet je niet meteen waarmee je moet beginnen, hoeveel je dit zal kosten én of deze investering wel rendabel zal zijn?
Bekijk hier het overzicht van renovatiefiches van Energiehuis DVV Westhoek met eenvoudige tot ingrijpende bouwwerkzaamheden, wat dit gemiddeld kost én hoeveel je hiermee zou kunnen besparen.

jeroen.haghedooren@dvvwesthoek.be
0491 37 49 83
renovatiefiches

Iedereen Eco-burger! sluit in schoonheid af

Op 31 maart 2020 hebben de Frans-Waals-Vlaamse partners het Interreg V-project “Iedereen Eco-burger!” (TEC!) afgesloten. Dit project heeft tot doel de grensoverschrijdende biodiversiteit te verbeteren en dit voor zeven doelsoorten en drie habitats. Het gaat hier over de geelgors, de eikelmuis, de kamsalamander, de ringmus, de steenuil, de bouwborst, de kiekendief, het haaglandschap, de akkerranden en beekkanten en de boomgaarden. Er zijn tien actieplannen opgemaakt en een hele resem terreinacties zijn ondertussen al uitgevoerd in West-Vlaanderen, in Henegouwen en in Noord-Frankrijk.
De partners kozen doelbewust om na het officiële einde van het project verder samen te werken en de biodiversiteit over de grens heen te verbeteren door tijdens de komende jaren tal van terreinacties uit te voeren. Deze wil tot grensoverschrijdende samenwerking is opgenomen in een samenwerkingsakkoord dat door de politiek vertegenwoordigers van iedere projectpartner ondertekend is.
Als blijvende en zichtbare herinnering aan deze vruchtbare samenwerking zijn twee grote insectenhotels in de letters van TEC! in corton staal vervaardigd. Deze insectenhotels zijn met een flinke knip officieel geopend.
Meer info - ronny.vanhooren@west-vlaanderen.be
rv_slotevent924bis

Op verhaal komen in de Westhoek

Op verhaal komen in de Westhoek is een alternatieve reisgids door de Westhoek. Auteur Miguel Bouttry was er vijftien jaar professionele gids. Daarna trok hij naar de Franse Morvan op zoek naar nieuwe avonturen.
Dit boek bundelt zijn favoriete Westhoekverhalen en brengt de lezer op vaak ongekende plaatsen. Het is een verzameling van de vertelsels die Miguel het vaakst en het liefst bracht. Sommige las hij, andere pikte hij onderweg op bij mensen uit de streek. Enkele werden nooit eerder gepubliceerd. De diversiteit is groot: er zijn legendes en waargebeurde feiten, maar ook verrassende weetjes en anekdotes. Er is niet meer dan twee minuten nodig om de tekst te lezen, wat zorgt voor een vlot gebruik onderweg. Met een klein ommetje in de buurt van de plaats waar het verhaal zich afspeelt, valt altijd nog net iets meer te ontdekken.
Meer info
Cover boek MB

Interreg geeft al dertig jaar vorm aan grensoverschrijdende samenwerking

artikel interreg
Dertig jaar geleden ging het eerste Interreg-programma van start. Tot op vandaag is het een van de belangrijkste financiële instrumenten om grensoverschrijdende samenwerking concreet vorm te geven. Voor de Westhoek heeft dit programma enorm veel teweeg gebracht in de samenwerking met Noord-Frankrijk, zowel op toeristisch, economisch, milieu- en natuur, maar ook op erfgoed en cultureel vlak. De voorbeelden zijn legio. Vandaag is de Westhoek betrokken in waterprojecten zoals Mageteaux, in Transmobil rond mobiliteit of in Partons 2.0 over dienstverlening in het landelijk gebied. Collega Inge De Keyser schreef een artikel over 30 jaar Interreg in De Lage Landen.
Meer lezen

VRP-voorjaarscongres 2020 - RUIMTE & ZORG | 9, 16, 23 en 30 juni & 22 sept. (Digitaal)

ruimte & zorg
Lokale besturen en ruimtemakers, ook in de Westhoek, worden steeds vaker geconfronteerd met de vraag hoe ze zorg op een kwalitatieve manier kunnen inpassen in de ruimte. De impact van COVID-19 confronteert ons vandaag des te meer met de beperkingen van de huidige ruimtelijke zorgmodellen. Na een lange geschiedenis van afzondering van zorgbehoevenden en specialisatie volgens type zorg, is er recent meer aandacht voor integratie in de samenleving en inclusie. Wat betekent dit voor ruimtemakers? Hoe overstijg je een individualistisch model waarbij zorgbehoevenden in een vaak onaangepaste woning verzorgd worden door een legertje thuisdiensten dat af- en aanrijdt?
Programma
logoreeks_footer 7 logos
footer