Streeknieuws Esenkasteel

Op maandagavond 7 oktober 2019 zetten we de deuren van het Streekhuis Westhoek open. Vanaf 17u30 krijgt u doorlopend de gelegenheid om alle diensten/medewerkers in het Streekhuis te leren kennen.

Noteer dit alvast in uw agenda, de uitnodiging met mogelijkheid tot inschrijven volgt half september.

Hieronder vindt u een overzicht van de organisaties die in het Streekhuis gevestigd zijn.

Dienstverlenende Vereniging Westhoek

team DVV
De dienstverlenende vereniging (DVV) ‘Westhoek’ is een intercommunale van 17 Westhoekgemeenten en de West-Vlaamse Intercommunale (WVI) opgericht op 22 december 2017. Doel van de intercommunale is de onderlinge samenwerking beter, duidelijker en efficiënter te organiseren.
Bestaande en nieuwe vormen van samenwerking tussen gemeenten moeten zo veel als mogelijk in deze intercommunale worden ondergebracht, zonder steeds nieuwe structuren te moeten oprichten.  Hierdoor wordt het schaalvoordeel gemaximaliseerd, en de overheadkost beperkt.
Doordat de vereniging over een eigen rechtspersoonlijkheid beschikt kan ze eigen projecten ontwikkelen voor meerdere gemeenten samen. 
Verder is de vereniging opgericht om op te treden als werkgever voor de gedeelde tewerkstelling van specifieke profielen ten behoeve van meerdere gemeenten. Voor landelijke gemeenten is het soms moeilijk om profielen zoals een IT-er of GAS-ambtenaar ingevuld te krijgen. Door dit samen te doen kunnen ze betere arbeidsvoorwaarden aanbieden.

Momenteel is de DVV actief op volgende beleidsdomeinen
  • bestuurlijk (via Westhoekoverleg – overleg burgemeesters en het overleg algemeen directeurs)
  • mobiliteit (o.a. projectontwikkeling ‘stronger combined’)
  • welzijn (overleg BCSD-voorzitters, welzijnsplatform)
  • 1gezin1plan (een samenwerking tussen jeugdhulpactoren, Huizen van het Kind, lokale besturen,… om te investeren in een versterkte jeugdhulp snel en dichtbij de gezinnen, kinderen en jongeren van de Westhoek)
  • regierol sociale economie (opzetten en ondersteunen van samenwerking en partnerschappen op niveau van de Westhoek tussen alle organisaties/initiatieven die kansengroepen en mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt tewerkstellen of begeleiden. We hanteren dus de term Sociale Economie in z’n brede betekenis, met de nadruk op sociaal.
  • Sociale distributieplatformen
  • Geïntegreerd Breed Onthaal
  • Wijk-werken (het voormalige PWA),
  • Vrije tijd (UiTPAS, pas-partoe, taxicheques…)
  • Energiehuis DVV Westhoek (via de Vlaamse regering bieden de gemeenten de mogelijkheid om een renteloze lening aan te gaan om een aantal structurele energiebesparende maatregelen te financieren. ‘Energiehuis DVV Westhoek’ werkt als Energiehuis voor het Vlaams Energie Agentschap (VEA).
Meer info

Provincie West-Vlaanderen

team provincie
De Provincie werkt gebiedsgericht in 5 regio’s. Vanuit het Streekhuis Esenkasteel werken de provinciale medewerkers samen met de partners aan de ontwikkeling van de Westhoek.
Er worden projecten en initiatieven uitgevoerd rond diverse grondgebonden thema’s zoals mobiliteit, water en landbouw, leefbare dorpen, vredeseducatie, energie en wonen, socio-economische ontwikkeling... Heel vaak wordt er hiervoor ook samengewerkt over de grens, met partners in Noord-Frankrijk. Voorbeelden hiervan vormen Transmobil (mobiliteit), Partons 2.0 (dorpen en dienstverlening) en TEC! (Biodiversiteit).

Daarnaast worden ook de eigen diensten en agentschappen ondersteund in de uitvoering van het provinciaal beleid op het terrein. Lokale besturen en partners kunnen bij de provinciale medewerkers terecht voor vragen rond deze thema’s, bovengemeentelijke dossiers, projectontwikkeling of specifieke begeleiding op maat zoals bij de Oproep en Selectie WinVorm. Sinds 1 augustus 2018 zijn naast de medewerkers van Westtoer nu ook 2 medewerkers van de POM gehuisvest in het Streekhuis. De provincie runt daarnaast ook het LEADER-secretariaat.

Meer info

Westtoer - regiowerking Westhoek

westtoer_lr
Westtoer werkt met 4 toeristische regio’s in de provincie, waaronder de regiowerking Toerisme Westhoek voor de Westhoek. De toeristische regiocel is al 20 jaar actief in de streek met Esenkasteel als uitvalsbasis. De regiowerking fungeert als eerste aanspreekpunt voor alle toeristische actoren in de Westhoek.
De basis van de werking is gebaseerd op het ‘Beleidsplan toerisme en recreatie voor de Westhoek’ (2018-2024) dat wordt vertaald naar jaarlijkse actieplannen. De plannen worden samen met de sector uitgevoerd.
De belangrijkste taak van de regiowerking is het coördineren en uitvoeren van de toeristische marketingcampagnes voor de regio. Ook het coördineren en opvolgen van bovenlokale toeristische projecten en acties behoort tot de kerntaken. Sectorwerking wordt steeds belangrijker gezien de toeristische (privé)sector blijft groeien in de streek. Daarom zet de regiocel steeds meer in op vorming (o.a. van begeleidingstrajecten), samenwerking en netwerking, waarbij de startavond van het toeristisch seizoen het hoogtepunt van het jaar is.

www.toerismewesthoek.bewww.flandersfields.bewww.facebook.com/toerismewesthoek

West-Vlaamse Intercommunale

Als verlengstuk van 54 West-Vlaamse gemeenten ontwikkelt en beheert WVI (West-Vlaamse Intercommunale) duurzame bedrijventerreinen, realiseren we kwaliteitsvolle woonprojecten en ondersteunen we onze gemeenten binnen de werkvelden ruimtelijke planning, mobiliteit, milieu, natuur, klimaat, energie, GIS, grensoverschrijdende en Europese samenwerking. Zo ontwikkelde WVI het energieactieplan voor de groep gemeenten ‘Van Zee tot IJzer’ in het kader van het Burgemeestersconvenant 2020. Via een publiek-private samenwerking (PPS) realiseren we samen met de stad Veurne en projectontwikkelaar ION de herontwikkeling van de Suikerfabrieksite tot een nieuw duurzaam stadsdeel en ondersteunen we de vervoerregio Westhoek. WVI stelt ook personeel ter beschikking van onze gemeenten zoals een intergemeentelijk milieuambtenaar, stedenbouwkundig ambtenaar en/of een informatieveiligheidsconsulent/dpo.

WVI vormt het aanspreekpunt voor samenwerking over de grenzen heen. Zo zijn we partner in het mobiliteitsproject Transmobil (Programma Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen) en het SLIC-project rond slimme verlichting op de Suikerfabrieksite (Programma 2 Zeeën). Samen met het Westhoekoverleg vertegenwoordigen we de Westhoekgemeenten in de EGTS West-Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Côte d’Opale.
WVI geeft mee vorm aan het platform WinVorm dat jaarlijks een 6-tal lezingen en een plaatsbezoek organiseert rond vernieuwende thema’s in ruimtelijke kwaliteit. Aansluitend begeleidt WVI haar gemeenten bij het opmaken en indienen van een dossier bij de Oproep/ Selectie WinVorm. Daarnaast ondersteunen we het Westhoekoverleg door het inzetten van een coördinator en participeren we in de DVV Westhoek.
Alle Westhoekgemeenten zijn aandeelhouder van WVI.

Meer info: www.wvi.be
logoreeks_footer
footer